Help Print this page 
Title and reference
EU-China: hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-China: hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden

De Commissie reikt richtsnoeren aan voor een intensievere samenwerking tussen de Europese Unie (EU) en China. In deze mededeling worden met het oog op deze uitdieping een aantal aanbevelingen geformuleerd in verband met het democratiseringsproces, duurzame ontwikkeling, handel, douane en internationale samenwerking.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 24 oktober 2006 met als titel: "EU-China: hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden" [COM(2006) 631 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) ondersteunt de duurzame ontwikkeling van China door zijn partnerschap met het land op het gebied van politieke, economische en sociale hervormingen uit te breiden. De sterke economische groei van China is namelijk bevorderlijk voor de stabiliteit en het terugdringen van de armoede, maar het land wordt ook nog met aanzienlijke uitdagingen geconfronteerd.

Derhalve hebben beide partners besloten hun handels- en samenwerkingsovereenkomst te herbekijken, om tot een meer omvattend partnerschap te komen dat al hun betrekkingen bestrijkt.

De Commissie stelt daarom prioriteiten vast voor de samenwerking tussen de partners, die gebaseerd zijn op hun gemeenschappelijke belangen en de ontwikkeling van hun betrekkingen.

Ondersteuning van de politieke overgang

De EU en China voeren geregeld een dialoog over de mensenrechten, de bescherming van minderheden en de versterking van de rechtsstaat. Op dat gebied dienen de partners:

 • hun doelstellingen meer te richten op concrete resultaten;
 • hun maatregelen op te volgen;
 • hun maatregelen te coördineren in het kader van de bilaterale dialogen tussen China en de EU-lidstaten.

Bevordering van energie-efficiëntie en milieubescherming

China en de EU zijn twee belangrijke spelers op de wereldenergiemarkt. Zij werken samen om de toenemende vraag naar energie het hoofd te kunnen bieden. Het doel van deze samenwerking is met name:

 • de transparantie en de regelgeving in de energiesector te verbeteren;
 • technieken en informatie uit te wisselen over efficiënt grondstoffenbeheer en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen;
 • investeringen en openbare aanbestedingen te bevorderen;
 • de toepassing van de internationale normen aan te moedigen.

Op basis van de gemeenschappelijke verklaring (EN) (FR) van 2005 helpt de EU China om verontreiniging tegen te gaan, de biodiversiteit te vrijwaren, ontbossing te bestrijden en de visbestanden, watervoorraden en grondstoffen duurzaam te beheren.

Die verklaring effent ook het pad voor een nauwere samenwerking in de strijd tegen klimaatverandering, met name om de doelstellingen van het protocol van Kyoto te halen.

Een evenwicht tussen economische en sociale ontwikkeling

De EU stelt voor de beleidsdialoog uit te breiden naar correcte arbeidsnormen, gezondheid en vergrijzing van de bevolking.

China moet voorts zijn groeimodel herzien om de sociale insluiting te bevorderen en de koopkracht van zijn bevolking te vergroten. De partners werken samen aan de totstandbrenging en de uitvoering van een evenwichtig monetair en fiscaal beleid.

Verbetering van de handels- en de economische betrekkingen

De EU is de grootste handelspartner van China. Haar invoer vertegenwoordigt immers 19 % van de Chinese buitenlandse handel. Bovendien is het opkomende China een belangrijke afzetmarkt voor Europese bedrijven.

Overeenkomstig de in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (EN) (ES) (FR) aangegane verbintenissen moeten de partners met name:

 • de Chinese markt verder openstellen voor investeerders en exporteurs;
 • billijke handelsvoorwaarden vaststellen, met name voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de inachtneming van correcte arbeidsnormen;
 • handelsgeschillen op te lossen door middel van dialoog of de handelsbeschermende mechanismen en het systeem voor de beslechting van geschillen van de WTO.

Meer sectorale samenwerking

Er moet gerichter worden samengewerkt op het gebied van:

 • technologie en wetenschap, met inbegrip van de deelname van onderzoekers aan de respectieve onderzoeksprogramma’s en -projecten van de partners;
 • immigratie, voor de vaststelling van een juridisch kader betreffende uitwisselingen en overname alsook de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme;
 • culturele uitwisselingen, door contacten tussen het maatschappelijk middenveld van beide partners te ondersteunen;
 • onderwijs, middels uitwisselingsprogramma’s voor studenten en interactie tussen universiteiten.

Aanmoediging van veiligheid en internationale samenwerking

De EU en China hebben beide belang bij een gestructureerde dialoog over vrede en veiligheid in bepaalde regio’s van de wereld, met name Oost-Azië, waar China een sleutelrol vervult. De EU ondersteunt ook de dialoog tussen China en Taiwan om de stabiliteit in het gebied te bevorderen.

De samenwerking heeft tevens betrekking op de doorzichtigheid van de militaire uitgaven, de non-proliferatie van kernwapens en de geleidelijke afschaffing van het Europese wapenembargo.

Ten slotte moeten de partners hun initiatieven op het gebied van internationale ontwikkelingshulp coördineren, met name voor de duurzame ontwikkeling en de stabiliteit van en vrede in Afrika.

Laatste wijziging: 01.09.2011

Top