Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspecten van intellectuele-eigendomsrechten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspecten van intellectuele-eigendomsrechten

Dit besluit voorziet in een doeltreffende en passende bescherming van handelsgerelateerde intellectuele-eigendomsrechten, rekening houdend met de verschillende nationale rechtstelsels, en schept een multilateraal kader van minimumnormen voor de bestrijding van vervalsing.

BESLUIT

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten [Publicatieblad L 336 van 23.12.1994].

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS).

SAMENVATTING

De grondbeginselen zijn de beginselen van nationale behandeling en meestbegunstiging. De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten aan de onderdanen van andere leden een behandeling toekennen die even gunstig is dan die welke zij toekennen aan hun eigen onderdanen. Verder dient elk voordeel dat een lid verleent aan de onderdanen van een ander lid terstond en onvoorwaardelijk te worden verleend aan de onderdanen van alle andere leden, zelfs als deze behandeling gunstiger is dan die welke dat lid toekent aan zijn eigen onderdanen.

Normen betreffende bestaan, reikwijdte en uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten

Doel van de overeenkomst is de toepassing te waarborgen van adequate normen voor de bescherming van de intellectuele eigendom in alle landen die lid zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de basisverplichtingen die door de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) zijn geformuleerd in de verschillende verdragen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten (het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, het Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties en het Verdrag van Washington betreffende geïntegreerde schakelingen). Talloze nieuwe of strengere normen worden ingevoerd op de gebieden waar de bestaande verdragen niets over zeggen of ontoereikend zijn.

Wat het auteursrecht betreft, dienen de leden van de WTO zich te houden aan de fundamentele bepalingen van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. Computerprogramma's worden voortaan beschermd als werken van letterkunde. Wat de verhuurrechten betreft, kunnen de auteurs van computerprogramma's en producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) toestemming verlenen voor de commerciële verhuur van hun werken aan het publiek dan wel deze verbieden. Een vergelijkbaar exclusief recht is van toepassing op cinematografische werken.

Wat fabrieks- en handelsmerken betreft, definieert de overeenkomst de soorten tekens die in aanmerking komen voor bescherming als merk en de minimumrechten van de houder. Verder worden in de overeenkomst de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de fabrieks- en handelsmerken en dienstmerken genoemd, alsmede de duur van de bescherming, de verlening van licenties en de overdracht van handelsmerken.

Wat de geografische aanduidingen betreft, dienen de leden van de WTO te voorzien in de middelen om het gebruik te voorkomen van aanduidingen die de consument misleiden ten aanzien van de oorsprong van het product, alsmede elk gebruik dat een daad van oneerlijke concurrentie vormt. De overeenkomst voorziet tevens in extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën, zelfs wanneer er geen enkel risico bestaat dat de consument niet goed wordt voorgelicht.

Industriële tekeningen en modellen worden uit hoofde van de overeenkomst gedurende tien jaar beschermd. De eigenaars hebben het recht vervaardiging, verkoop of invoer te voorkomen van artikelen waarin een tekening of een model is belichaamd dat een kopie is van de beschermde tekening of het beschermde model.

Wat octrooien betreft, dienen de leden van de WTO zich te houden aan de fundamentele bepalingen van het Verdrag van Parijs van 1967. Verder bepaalt de overeenkomst dat alle uitvindingen gedurende twintig jaar kunnen worden beschermd door een octrooi. Toch kunnen bepaalde uitvindingen van octrooieerbaarheid worden uitgesloten, indien de commerciële toepassing ervan de openbare orde of de goede zeden schendt. Andere uitvindingen die van octrooieerbaarheid kunnen worden uitgesloten zijn: diagnostische, therapeutische en chirurgische methoden voor de behandeling van mensen of dieren, evenals planten en dieren (anders dan micro-organismen) en andere werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de verkrijging van planten of dieren (anders dan niet-biologische en microbiologische werkwijzen). De leden voorzien evenwel in de bescherming van plantenrassen door octrooien dan wel door een doeltreffend afzonderlijk stelsel.

Omdat het gaat om ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, dienen de leden van de WTO te zorgen voor bescherming overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Washington betreffende de intellectuele eigendom op het gebied van geïntegreerde schakelingen. De TRIPS-overeenkomst omvat enkele andere bepalingen, met name betreffende de duur van de bescherming.

Volgens de overeenkomst dient informatie die geheim is en technische kennis die handelswaarde bezit, te worden beschermd tegen misbruik van vertrouwen en tegen iedere handeling die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken. Anderzijds kunnen leden preventieve en/of controlemaatregelen nemen met betrekking tot concurrentiebeperkende gedragingen in contractuele licenties.

Handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom

De leden van de WTO zien erop toe dat hun wetgeving procedures omvat voor de handhaving van de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom, zowel door de houders van buitenlandse rechten, als door hun eigen onderdanen. Op basis van die procedures moet doeltreffend kunnen worden opgetreden tegen elke inbreuk op deze rechten. Procedures betreffende de handhaving dienen eerlijk en billijk te zijn. Zij mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn of onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen inhouden. Definitieve administratieve beslissingen moeten kunnen worden herzien door een rechterlijke autoriteit.

De overeenkomst gaat ook in op bewijsmateriaal, rechterlijke bevelen, schadevergoeding, voorlopige maatregelen en overige beroepsmogelijkheden.

Overgangsperiode

Voor de toepassing van de overeenkomst beschikken de industrielanden over een overgangsperiode van één jaar om hun wetgeving en praktijken in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de overeenkomst. Die periode is vijf jaar voor ontwikkelingslanden en landen waarvan de centraal geleide economie zich in een proces van omschakeling bevindt naar een markteconomie, en elf jaar voor de minst ontwikkelde landen.

Institutioneel kader

Bij de overeenkomst is een Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom opgericht. Deze volgt de werking van de overeenkomst en met name de nakoming door de leden van hun verplichtingen, en biedt de leden gelegenheid voor overleg.

Voor de beslechting van geschillen op het gebied van intellectuele eigendom gelden de procedures voor de geschillenbeslechtingsregeling die zijn voortgekomen uit de onderhandelingen in het kader van de Uruguay-ronde.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 94/800/EG

22.12.1994

-

L 336 van 23.12.1994

Laatste wijziging: 18.05.2011

Top