Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspecten van de handel in diensten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspecten van de handel in diensten

Dit besluit schept een multilateraal kader van beginselen en regels voor de handel in diensten om de uitbreiding en de geleidelijke liberalisering daarvan te stimuleren door middel van onderhandelingen, waarbij transparante regelgeving en toenemende betrokkenheid van ontwikkelingslanden gegarandeerd worden.

BESLUIT

Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten.

SAMENVATTING

De algemene overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) is het eerste samenhangende in multilateraal verband overeengekomen pakket regels en voorschriften voor de internationale handel in diensten. De overeenkomst bestaat uit drie delen: een algemeen kader met de basisverplichtingen voor alle WTO-leden, nationale lijsten van specifieke verbintenissen met betrekking tot de markttoegang en ten slotte bijlagen waarin speciale voorwaarden voor verschillende sectoren zijn vastgelegd.

Algemeen kader

De overeenkomst is uniek vanwege het zeer brede terrein waarop zij betrekking heeft. Zij is van toepassing op alle diensten in alle sectoren, met uitzondering van diensten die verleend worden door de overheid. Zij is eveneens van toepassing op alle maatregelen in verband met diensten die op alle bestuursniveaus (centraal, regionaal, lokaal, etc.) genomen worden. In de overeenkomst worden vier vormen van dienstverlening gedefinieerd:

  • door het ene lid ten behoeve van het andere (bijvoorbeeld internationale telefoongesprekken);
  • op het grondgebied van het ene lid ten behoeve van een consument uit het andere lid (bijvoorbeeld toerisme);
  • door middel van een commerciële aanwezigheid van het ene lid op het grondgebied van het andere (bijvoorbeeld bancaire diensten);
  • door personen uit het ene lid op het grondgebied van het andere (bijvoorbeeld bouwprojecten, mannequins, adviseurs).

De overeenkomst gaat uit van het beginsel van meestbegunstiging, wat inhoudt dat ieder lid diensten en dienstverleners van een ander lid onvoorwaardelijk niet ongunstiger dan soortgelijke diensten en dienstverleners uit enig ander land behandelt. Met betrekking tot specifieke diensten zijn er echter bepaalde uitzonderingen voorzien in een lijst van vrijstellingen van het beginsel van meestbegunstiging. Daartoe heeft iedere regering in haar nationale lijst diensten aangewezen waarvoor de toegang tot de markt gegarandeerd wordt onder vermelding van de beperkingen die zij voor de toegang wenst te hanteren.

Verder mogen de leden die een overeenkomst inzake economische integratie gesloten hebben, de onderlinge handel liberaliseren zonder dat ze dit hoeven uit te breiden naar de andere GATS-leden, mits de overeenkomst een brede sectorale toepassing heeft en voorziet in de afwezigheid of opheffing tussen partijen van nagenoeg alle vormen van discriminatie.

Om maximale transparantie te garanderen, is in de overeenkomst de verplichting opgenomen dat regeringen alle relevante wet- en regelgeving moeten publiceren. Deze maatregelen moeten op redelijke, objectieve en onpartijdige wijze worden toegepast.

De tussen regeringen gesloten bilaterale overeenkomsten inzake de erkenning van kwalificaties moeten openstaan voor andere leden die over toetreding tot de betreffende overeenkomst willen onderhandelen. Verder moet elk lid erop toezien dat monopolisten en exclusieve dienstverleners geen misbruik maken van hun positie. Ook moeten leden met elkaar overleggen over handelspraktijken die de mededinging kunnen beperken, met het oog op de uitbanning hiervan.

Voor betalingen en internationale overboekingen voor lopende transacties die verband houden met specifieke verbintenissen in het kader van de GATS mogen geen beperkingen gelden, behalve in bepaalde gevallen wanneer er sprake is van problemen op het gebied van de betalingsbalans.

De specifieke verbintenissen

De bepalingen met betrekking tot markttoegang en nationale behandeling zijn geen algemene verplichtingen, maar specifieke verbintenissen die vermeld worden in de nationale lijsten die als bijlage aan de GATS zijn gehecht en daar integraal deel van uitmaken. In deze lijsten zijn diensten en activiteiten in verband met diensten vermeld waarvoor de toegang tot de markt gegarandeerd wordt, evenals de voor toegang geldende voorwaarden. Wanneer ze geconsolideerd zijn, kunnen deze verbintenissen alleen gewijzigd of ingetrokken worden nadat met het betreffende land over een compensatie is onderhandeld.

Ieder lid behandelt diensten en dienstverleners van een ander lid niet ongunstiger dan zoals voorzien in de verbintenissen die vermeld zijn in de nationale lijst.

De overeenkomst is ook gebaseerd op het beginsel van nationale behandeling. Dit houdt in dat met betrekking tot de voor ieder lid genoemde sectoren en volgens de daar aangegeven voorwaarden, iedere regering diensten en dienstverleners van een ander lid niet ongunstiger behandelt dan zijn eigen soortgelijke diensten en dienstverleners.

Geleidelijke liberalisering

De GATS voorziet over een periode van vijf jaar in onderhandelingen over verdergaande liberalisering van de handel in diensten. Deze liberalisering zal zowel betrekking hebben op het versterken van de in de lijsten opgenomen verbintenissen als op het verminderen van de beperkende invloed van maatregelen die door regeringen worden genomen.

Sectorale kwesties

Bepaalde bijlagen inzake verschillende dienstensectoren maken deel uit van de GATS. Bij de opzet van deze bijlagen is rekening gehouden met bepaalde specifieke kenmerken van de betreffende sectoren.

Krachtens de bijlage inzake het verkeer van natuurlijke personen mogen regeringen onderhandelen over specifieke verbintenissen die van toepassing zijn op het tijdelijke verblijf op hun grondgebied van natuurlijke personen die een dienst willen verlenen. De overeenkomst is niet van toepassing op permanent werk of op maatregelen inzake staatsburgerschap en verblijf.

Wat betreft de bijlage inzake luchtvervoersdiensten, vallen verkeersrechten en daarmee verband houdende diensten buiten het toepassingsgebied van de GATS (het gaat voornamelijk om bilaterale overeenkomsten inzake luchtvervoersdiensten waarin landingsrechten worden toegewezen). De GATS is daarentegen wel van toepassing op diensten in verband met reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen, de verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten en geautomatiseerde boekingssystemen.

In de bijlage inzake financiële diensten (met name bancaire en verzekeringsdiensten) is het recht van regeringen vastgelegd om maatregelen te nemen waarmee investeerders, spaarders en polishouders beschermd worden. Diensten verleend door centrale banken vallen buiten het toepassingsgebied van de overeenkomst.

In de bijlage inzake telecommunicatie ten slotte wordt bepaald dat regeringen buitenlandse dienstverleners onder redelijke en niet-discriminerende voorwaarden toegang moeten verlenen tot openbare telecommunicatienetwerken.

Institutionele bepalingen

Deze bepalingen hebben met name betrekking op overleg, geschillenbeslechting en de instelling van een raad voor de handel in diensten. De bevoegdheden van deze raad worden vastgelegd bij ministerieel besluit.

Verdere onderhandelingen

Aan het einde van de Uruguay-Ronde hebben de regeringen afgesproken de onderhandelingen op vier terreinen voort te zetten: basistelecommunicatie, internationale scheepvaart, verkeer van natuurlijke personen en financiële diensten. Daarnaast zouden onderhandelingen van start gaan over subsidies, overheidsopdrachten en vrijwaringsmaatregelen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 94/800/EG

22.12.1994

-

L 336 van 23.12.1994

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 97/838/EG van de Raad van 28 november 1997 betreffende de goedkeuring namens de Europese Gemeenschap, voor zover het aangelegenheden die onder haar bevoegdheden vallen betreft, van de resultaten van de WTO-onderhandelingen over basistelecommunicatiediensten [Publicatieblad L 347 van 18.12.1997]. Overeenkomstig de GATS-verbintenissen is op 15 april 1997 in Genève een protocol getekend inzake basistelecommunicatiediensten. Deze overeenkomst maakt aan de ene kant de weg vrij voor concurrentie op het gebied van de klassieke telefonie, elektronische gegevensoverdracht, telex en fax en stelt aan de andere kant een aantal regels vast voor telecommunicatiebedrijven die investeringen willen doen buiten het grondgebied waar zij gevestigd zijn.

Besluit 99/61/EG van de Raad van 14 december 1998 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap, voor de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de resultaten van de onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie over financiële diensten [Publicatieblad L 20 van 27.1.1999].

Na afloop van de Uruguay-Ronde over financiële diensten vonden onderhandelingen plaats waarmee beoogd werd financiële diensten op permanente basis en op basis van het meestbegunstigingsprincipe in de GATS op te nemen; deze onderhandelingen leidden tot de ondertekening van een vijfde protocol inzake financiële diensten, dat aan de GATS gehecht werd. Dit protocol vervangt de onderdelen inzake financiële diensten van de lijsten specifieke verbintenissen en lijsten van vrijstellingen in verband met het meestbegunstigingsprincipe waarop de nieuwe lijsten die vermeld zijn in de bijlage van het protocol betrekking hebben.

Laatste wijziging: 18.05.2011

Top