Help Print this page 
Title and reference
Bescherming tegen handelsbelemmeringen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bescherming tegen handelsbelemmeringen

Bij deze verordening wordt een procedure ingesteld waarmee bedrijven en de landen van de Europese Unie (EU) EU-instellingen kunnen verzoeken om door niet-EU-landen ingestelde handelsbelemmeringen te onderzoeken. Hiermee wordt getracht schade of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer als gevolg van dergelijke belemmeringen in overeenstemming met internationale handelsregels te elimineren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld.

SAMENVATTING

Bij deze verordening wordt een procedure ingesteld waarmee bedrijven en de landen van de Europese Unie (EU) EU-instellingen kunnen verzoeken om door niet-EU-landen ingestelde handelsbelemmeringen te onderzoeken. Hiermee wordt getracht schade of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer als gevolg van dergelijke belemmeringen in overeenstemming met internationale handelsregels te elimineren.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening moet het vermogen van de EU verbeteren om haar rechten in het internationale handelssysteem af te dwingen. Ervoor zorgen dat handelspartners de overeengekomen handelsregels respecteren, is cruciaal om handelsovereenkomsten voor de EU-economie te laten werken. De wet heeft betrekking op handelsreacties van de EU in geval van illegale handelsmaatregelen in andere landen en maakt doelmatige actie mogelijk om de belangen van ondernemingen en werknemers uit de EU te waarborgen. Een belangrijk onderdeel is dat er voorzien wordt in een klachtenprocedure om handelsbelemmeringen aan te pakken.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Klachten in het kader van deze verordening kunnen worden ingediend namens een EU-bedrijfstak, namens één of meerdere EU-ondernemingen of door een EU-land dat op een handelsbelemmering wijst. De klacht moet voldoende bewijs bevatten van het bestaan van handelsbelemmeringen en de daaruit voortvloeiende schade of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer.

Klachten moeten schriftelijk bij de Europese Commissie (EC) worden ingediend. De EC heeft 45 dagen de tijd om te besluiten of de klacht ontvankelijk is. Deze termijn kan op verzoek van de klager worden opgeschort om hem in staat te stellen aanvullende gegevens te verstrekken.

Een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van elk EU-land en voorgezeten door de EC, voorziet deze landen van informatie. Het is ook een forum waar zij hun mening kunnen geven.

Wanneer een klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt een onderzoek geopend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB). Deze bekendmaking omvat het product of dienst en de betrokken landen. De EC verzamelt vervolgens alle dienstige informatie bij de betrokken partijen.

Wanneer de EU op basis van deze onderzoeksprocedure besluit actie te ondernemen, kan zij alle handelspolitieke maatregelen die verenigbaar zijn met de bestaande internationale verplichtingen en procedures nemen. Het kan daarbij gaan om:

1.

schorsing van tariefconcessies en instelling van nieuwe of verhoogde douanerechten;

2.

instelling of verhoging van kwantitatieve beperkingen op de invoer en uitvoer van goederen;

3.

schorsing van concessies met betrekking tot goederen, diensten of leveranciers op het gebied van overheidsopdrachten.

De Raad moet binnen 30 dagen een uitspraak doen over het voorstel van de EC om één of meer acties te ondernemen.

In 2014 heeft de EU de verordening (Verordening (EU) nr. 654/2014) gewijzigd door er nieuwe regels en procedures aan toe te voegen. Hierdoor kan de EU haar rechten om concessies of andere verplichtingen in het kader van internationale handelsovereenkomsten te schorsen of in te trekken, sneller en doeltreffender afdwingen.

De EC kan in geval van dringende behoefte handelingen aannemen om actie te ondernemen tegen niet-EU-landen. Deze uitvoeringshandelingen kunnen onmiddellijk toegepast worden en deze procedure kan alleen worden gebruikt in goed gemotiveerde gevallen. Maatregelen die vastgesteld kunnen worden door middel van uitvoeringshandelingen beslaan de drie bovengenoemde maatregelen.

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 1 januari 1995. Verordening (EU) nr. 654/2014 is van toepassing sinds 17 juli 2014.

KERNBEGRIPPEN

Handelsbelemmering: elke door een niet-EU-land genomen handelspraktijk die verboden is door internationale handelsregels die een door deze praktijk getroffen partij het recht geeft een poging te ondernemen om de gevolgen van deze praktijk ongedaan te laten maken. Deze internationale handelsregels bestaan in wezen uit de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de regels in de bilaterale overeenkomsten met niet-EU-landen waarbij de EU partij is.

Concessies of andere verplichtingen: tariefconcessies of andere voordelen die door de EU in haar handel met niet-EU-landen worden toegepast op grond van verbintenissen die werden aangegaan in het kader van internationale handelsovereenkomsten waarvan de EU een partij is.

Schade: alle aanmerkelijke schade die een handelsbelemmering op de EU-markt voor een EU-bedrijfstak dreigt te veroorzaken.

Nadelige gevolgen voor het handelsverkeer: gevolgen die een handelsbelemmering veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor EU-ondernemingen op de markt van een niet-EU-land met betrekking tot een product of dienst.

Meer informatie is beschikbaar op de website Onderzoeken naar handelsbelemmeringen van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 3286/94

1.1.1995

-

PB L 349 van 31.12.1994, blz. 71-78.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 356/95

24.2.1995

-

PB L 41 van 23.2.1995 blz. 3

Verordening (EG) nr. 125/2008

5.3.2008

-

PB L 40 van 14.2.2008, blz. 1-2.

Verordening (EU) nr. 654/2014

17.7.2014

-

PB L 189 van 27.6.2014, blz. 50-58.

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 3286/94 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste wijziging: 02.04.2015

Top