Help Print this page 
Title and reference
Antisubsidiemaatregelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Antisubsidiemaatregelen

Deze verordening beoogt de omzetting in Gemeenschapsrecht van de bepalingen van de overeenkomst betreffende subsidies* en compenserende maatregelen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Wereldhandelsorganisatie (WTO) in de wetgeving van de Europese Unie (EU) met het oog op een doeltreffend en transparante toepassing van de subsidieregels.

BESLUIT

Verordening nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (gecodificeerde versie).

SAMENVATTING

In deze verordening zijn de EU-voorschriften neergelegd betreffende het instellen van compenserende rechten*. Het doel daarvan is de compensatie van iedere subsidie die direct of indirect wordt toegekend voor de fabricage, de productie, de export of het vervoer van ieder product uit een niet-EU-land waarvan het in de handel brengen op de EU-markt concurrenten schade toebrengt.

Deze verordening gaat hand in hand met Verordening (EG) nr. 1225/2009 (,de basisantidumpingverordening*’). De voorzieningen voor de bepaling van de schade, de definitie van de EU-bedrijfstak, de inleiding van de procedure, het onderzoek, de voorlopige en definitieve maatregelen en de afsluiting van de procedure zijn, enkele bijzonderheden daargelaten, vrijwel gelijk in beide verordeningen.

Definitie van subsidie

Subsidie wordt geacht aanwezig te zijn indien enerzijds de overheid (inclusief overheidsinstanties) een financiële bijdrage levert, in het land van oorsprong of uitvoer, of indien er enige vorm van inkomens- of prijzensteun in de zin van artikel XVI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT 1994) bestaat en anderzijds daarbij een voordeel wordt toegekend.

Subsidies die aanleiding geven tot compenserende maatregelen

Subsidies worden slechts aan compenserende maatregelen onderworpen indien zij specifiek zijn voor een onderneming, een bedrijfstak of een groep ondernemingen of bedrijfstakken. Een subsidie is specifiek wanneer de subsidieverlenende autoriteit de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen uitdrukkelijk tot bepaalde ondernemingen beperkt. In bepaalde gevallen kunnen subsidies die niet-specifiek lijken in de praktijk specifiek zijn, en derhalve aanleiding geven tot compenserende maatregelen.

Berekening van het bedrag van subsidies die aanleiding geven tot compenserende maatregelen

Dit bedrag wordt berekend in termen van het door de ontvanger verkregen voordeel tijdens de onderzoeksperiode. Deze verordening legt volgende regels vast voor het berekenen van het voordeel van de ontvanger:

de deelneming in aandelenkapitaal door de overheid wordt als voordeeltoekenning beschouwd indien de investering niet verenigbaar is met de normale investeringspraktijk van particuliere investeerders in het land van oorsprong of van uitvoer;

een door de overheid verstrekte lening of leninggarantie wordt beschouwd als voordeeltoekenning indien er een verschil bestaat tussen het bedrag dat de begunstigde onderneming betaalt op de overheidslening en het bedrag dat zij zou betalen op een vergelijkbare commerciële lening die de onderneming daadwerkelijk op de markt zou verkrijgen;

een door de overheid verstrekte leninggarantie wordt als voordeeltoekenning beschouwd indien er een verschil bestaat tussen het bedrag dat de begunstigde onderneming betaalt op de gegarandeerde overheidslening en het bedrag dat zij op een vergelijkbare commerciële lening zou betalen zonder de overheidsgarantie;

de levering of aankoop van goederen door de overheid wordt beschouwd als voordeeltoekenning indien zij plaatsvindt tegen een beloning die lager ligt, of indien een aankoop plaatsvindt tegen een beloning die hoger ligt, in verhouding tot de marktvoorwaarden die heersen in het betreffende land.

Het bedrag van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidie wordt berekend per eenheid van het naar de EU uitgevoerde, gesubsidieerde product. Bepaalde elementen kunnen van de subsidie worden afgetrokken zoals uitgaven die zijn aangegaan om de subsidie te verkrijgen, of uitvoerbelastingen, rechten of heffingen op de uitvoer van het product naar de EU, om de subsidie te compenseren. Wanneer een subsidie niet wordt verleend op basis van de gefabriceerde, geproduceerde, uitgevoerde of vervoerde hoeveelheden, wordt het bedrag van de subsidie vastgesteld door de waarde van de totale subsidie om te slaan over het niveau van de productie, de afzet of de uitvoer van het product tijdens de onderzoeksperiode.

Schadevaststelling

De schadevaststelling dient op positief bewijsmateriaal te berusten en houdt een objectief onderzoek in van volgende elementen:

de omvang van de invoer met subsidie;

de weerslag van de gesubsidieerde invoer op de prijzen van soortgelijke producten op de EU-markt;

de weerslag van deze invoer op de betrokken EU-bedrijfstak.

Inleiding van de procedures

Procedures worden opgestart naar aanleiding van een schriftelijke klacht die namens de EU-bedrijfstak door een natuurlijke persoon, rechtspersoon, of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid wordt ingediend. Wanneer geen klacht wordt ingediend, maar een EU-land over voldoende bewijsmateriaal inzake subsidiëring en daaruit voortvloeiende schade beschikt, kan zij dit bewijsmateriaal onverwijld aan de Commissie doen toekomen. De klacht moet bewijs bevatten van het bestaan van tot compenserende maatregelen aanleidinggevende subsidies (en, zo mogelijk, de hoogte ervan), schade en het oorzakelijke verband tussen deze twee elementen.

De klacht wordt geacht door of namens van de EU-bedrijfstak te zijn ingediend, indien zij wordt gesteund door deze EU-producenten wier gezamenlijke productie meer dan 50 % bedraagt van de totale EU-productie van het soortgelijke product dat door dat deel van de EU-bedrijfstak wordt vervaardigd dat zich vóór, respectievelijk tegen de klacht heeft uitgesproken. Evenwel kan geen onderzoek worden geopend wanneer de EU-producenten die de klacht uitdrukkelijk steunen, minder dan 25 % van de totale productie van het soortgelijke product in de EU vertegenwoordigen.

Voorlopige maatregelen

Voorlopige rechten kunnen worden ingesteld, indien:

procedures werden ingeleid, hiervan bericht is gegeven, en de betrokken partijen voldoende gelegenheid hebben gehad om inlichtingen te verstrekken en opmerkingen te maken;

er een voorlopige vaststelling is geschied van tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidiëring en daaruit voortvloeiende schade voor de EU-bedrijfstak;

het belang van de EU vergt dat maatregelen worden genomen om verdere schade te voorkomen.

Instelling van definitieve compenserende rechten

Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten blijkt dat er sprake is van tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies en daardoor schade wordt veroorzaakt, en het in het belang van de EU is om maatregelen te nemen, wordt een definitief compenserend recht ingesteld door de Commissie. Het recht mag niet hoger zijn dan de vastgestelde, tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies en moet lager zijn dan de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies, als dat toereikend is om een einde te maken aan de schade die de EU-bedrijfstak lijdt.

ESSENTIËLE BEGRIPPEN

Antidumping: een maatregel die getroffen wordt om te voorkomen dat een onderneming een product uitvoert tegen prijzen die lager liggen dan de normale waarde daarvan op haar thuismarkt.

Antisubsidie: een maatregel die getroffen wordt (in de vorm van een compenserend recht) ter compensatie van het feit dat de fabricage van een product financieel gesteund is door een subsidie van een overheidsinstantie.

Compenserend recht: gesubsidieerde producenten hebben een onbillijk voordeel op hun concurrenten. Een compenserend recht is een invoerheffing op goederen ter compensatie van het feit dat de productie daarvan gesubsidieerd is en om de prijs van deze goederen te verhogen tot het niveau waar sprake van zou zijn indien er geen subsidie was.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 597/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz.93-126.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap en Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (COM(2013)192 final van 10.4.2013).

De Commissie stelt de volgende wijzigingen in de huidige antidumping- en antisubsidieregels voor:

om belanghebbende partijen twee weken van tevoren op de hoogte te stellen van het voornemen om voorlopige maatregelen in te stellen. Indien wordt besloten geen voorlopige maatregelen in te stellen, maar wel voort te gaan met het onderzoek, worden de belanghebbenden twee weken voor de uiterste datum voor de instelling van maatregelen op de hoogte gesteld van het voornemen om van dergelijke maatregelen af te zien.

om een effectieve bescherming te verzekeren van EU-producenten tegen dreigingen met vergelding, kunnen deze dreigingen als bijzondere omstandigheden worden beschouwd op grond waarvan het gerechtvaardigd is om ambtshalve een onderzoek door de Commissie te openen.

om de regel van het lagere recht niet toe te passen in gevallen van ontwijking, of indien structurele verstoringen op de grondstoffenmarkt zijn geconstateerd, en subsidiëring.

om de gedurende het onderzoek geïnde rechten terug te betalen aan de importeurs wanneer maatregelen na uitvoering van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van maatregelen niet worden verlengd.

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake Modernisering van handelsbeschermingsinstrumenten - Aanpassing van de handelsbeschermingsinstrumenten aan de huidige behoeften van de Europese economie (COM(2013)191 final van 10.4.2013).

De Commissie beschrijft de veranderende economische context en legt uit waarom zij voorstelt wijzigingen aan te brengen in de regels die van toepassing zijn op de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU. Zij is van mening dat de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU op pragmatische en evenwichtige wijze moeten worden verbeterd ten voordele van producenten, importeurs en gebruikers.

Laatste wijziging: 10.04.2014

Top