Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpingmaatregelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidumpingmaatregelen

Er is sprake van dumping als een bedrijf producten op een exportmarkt aan een lagere prijs verkoopt dan op zijn eigen binnenlandse markt. Om eerlijke concurrentie te waarborgen voor hetzelfde product dat door EU-producenten op de markt van de Europese Unie (EU) wordt verkocht, mag de EU antidumpingmaatregelen op de invoer opleggen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze regeling staat de procedure voor het opleggen van antidumpingmaatregelen in de EU.

KERNPUNTEN

Antidumpingmaatregelen kunnen onder de volgende voorwaarden worden opgelegd:

  • de invoer moet met dumping geschieden;
  • er moet sprake zijn van aanmerkelijke schade* voor de Europese industrie die een soortgelijk product* maakt;
  • er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de invoer met dumping en de aanmerkelijke schade*;
  • de antidumpingmaatregel mag niet tegen EU-belangen ingaan.

Onder deze omstandigheden mogen er antidumpingmaatregelen worden opgelegd op de invoer in de EU van het betrokken product. Deze maatregelen krijgen meestal de vorm van een rechtad valorem , d.w.z. een percentage van de invoerwaarde van het betrokken product. Ook kunnen de maatregelen de vorm van specifieke rechten aannemen, d.w.z. een vaste waarde voor een bepaalde hoeveelheid goederen, bijv. 100 EUR per ton van een product, of een prijsverbintenis. Een prijsverbintenis is een toezegging van een exporteur om een minimuminvoerprijs te respecteren.

De rechten worden door de importeur in de EU betaald en geïnd door de nationale douaneautoriteiten van de betrokken EU-landen.

Maatregelen worden meestal voor vijf jaar opgelegd. Lopende maatregelen kunnen onder bepaalde omstandigheden worden herzien (tussentijds nieuw onderzoek). Het doel van een dergelijk onderzoek is meestal beperkt tot een of meerdere elementen van de oorspronkelijke maatregel, bijv. de mate van dumping en/of schade, doel van het product, vorm van de maatregelen.

Na vijf jaar vervalt de maatregel tenzij in een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van een maatregel wordt vastgesteld dat wanneer de maatregelen zou komen te vervallen, de dumping en de aanmerkelijke schade zouden blijven bestaan.

Importeurs kunnen om een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van betaalde rechten verzoeken als ze kunnen aantonen dat de dumpingmarge* op grond waarvan de rechten zijn betaald, lager of nihil is geworden.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 11 januari 2010.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over antidumping.

KERNBEGRIPPEN

* Aanmerkelijke schade: aanzienlijke schade aan de Europese industrie bijv. verlies van marktaandeel, verlaagde prijzen en/of verminderde winstgevendheid als gevolg van invoer met dumping

* Soortgelijk product: een product dat identiek is of grote overeenkomst vertoont met het betrokken product.

* Dumpingmarge: het verschil tussen de prijs die een exporteur voor een product op zijn thuismarkt belast (de normale waarde) en de prijs die dezelfde exporteur voor dat product op de Europese markt berekent (exportprijs).

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1225/2009

11.1.2010

-

PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51-73

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 765/2012

6.9.2012

-

PB L 237 van 3.9.2012, blz. 1-2

Verordening (EU) nr. 1168/2012

15.12.2012

-

PB L 344 van 14.12.2012, blz. 1-2

Verordening (EU) nr. 37/2014

20.2.2014

-

PB L 18 van 21.1.2014, blz. 1-51

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: 33e jaarverslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de activiteiten van de EU op het gebied van antidumping, antisubsidie en vrijwaring (2014) (COM(2015) 385 final van 3 augustus 2015)

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top