Help Print this page 
Title and reference
EU-procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten

Deze verordening stelt een methode in voor het beheer van kwantitatieve contingenten die gebaseerd is op het beginsel van uniforme gemeenschappelijke handelspolitiek en eerbiediging van het vrije verkeer van goederen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 717/2008 van de Raad van 15 juli 2008 houdende de totstandbrenging van een communautaire procedure voor het beheer van de kwantitatieve contingenten.

SAMENVATTING

Deze verordening is van toepassing op kwantitatieve invoer- of uitvoercontingenten die de Europese Unie (EU) autonoom dan wel op grond van een overeenkomst heeft vastgesteld.

Deze verordening is niet van toepassing op de in bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opgenomen landbouwproducten, noch op textielproducten, noch op andere producten die onder een specifieke invoer- of uitvoerregeling vallen waarin specifieke bepalingen voor het beheer van contingenten zijn voorzien.

Basisregels voor het beheer van door de EU vastgestelde contingenten

De Commissie maakt de opening van contingenten bekend door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij deelt in dit bericht mee op welke wijze het contingent zal worden verdeeld, op welke wijze en binnen welke termijn de aanvragen moeten worden ingediend, en geeft een lijst van de bevoegde nationale instanties waaraan de aanvragen moeten worden gericht.

De contingenten moeten zo spoedig mogelijk nadat zij zijn geopend worden verdeeld tussen de indieners van een aanvraag. Deze verdeling kan in tranches geschieden.

De niet-verdeelde, niet-toegewezen of niet-benutte hoeveelheden worden opnieuw verdeeld. Deze hoeveelheden worden door de Commissie vastgesteld aan de hand van de gegevens die de EU-landen hebben verstrekt.

De verschillende methoden van beheer van kwantitatieve contingenten

De contingenten kunnen worden beheerd door de toepassing van een van de drie in de verordening genoemde methoden, van een combinatie van deze methoden, of van een andere passende methode.

De op de traditionele handelsstromen gebaseerde methode: hierbij wordt een deel van het contingent prioritair gereserveerd voor traditionele importeurs of exporteurs. Het resterende deel komt toe aan andere importeurs of exporteurs. Importeurs en exporteurs worden als traditioneel beschouwd wanneer zij kunnen aantonen dat zij het product of de producten die onder het contingent vallen tijdens een voorafgaande periode, de zogenoemde referentieperiode, in de EU hebben ingevoerd of uit de EU hebben uitgevoerd.

Na onderzoek van de door de EU-landen meegedeelde informatie over het aantal aanvragen en de totale aangevraagde in- en uitvoerhoeveelheden, bepaalt de Commissie de criteria volgens welke wordt voldaan aan de verzoeken van de traditionele importeurs en exporteurs. Wanneer de omvang van de aanvragen gelijk is aan of kleiner dan de kwantiteit van het contingent dat voor deze importeurs of exporteurs is bestemd, worden deze aanvragen volledig ingewilligd. Is dit niet het geval, dan worden deze aanvragen ingewilligd in verhouding tot het aandeel van elk bedrijf in de totale in- of uitvoer tijdens de referentieperiode.

Het deel van het contingent dat voor andere importeurs en exporteurs dan de traditionele is bestemd, wordt verdeeld volgens de methode op basis van de chronologische volgorde waarin de aanvragen zijn ingediend.

De methode op basis van de chronologische volgorde waarin de aanvragen zijn ingediend: deze methode werkt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De Commissie stelt de hoeveelheid vast waarvoor elk bedrijf in aanmerking kan komen, tot het contingent is uitgeput. Deze hoeveelheid, die voor elk bedrijf gelijk is, wordt vastgesteld rekening houdend met de noodzaak hoeveelheden toe te wijzen die gezien de aard van het betrokken product economisch verantwoord zijn. De vergunninghouder die zijn contingent daadwerkelijk heeft opgebruikt mag opnieuw een aanvraag voor een vergunning indienen.

De methode waarbij de contingenten in verhouding tot de gevraagde hoeveelheden worden verdeeld: in dit geval delen de bevoegde instanties van de EU-landen aan de Commissie mee hoeveel aanvragen voor een vergunning zij hebben ontvangen en welke hoeveelheden in totaal zijn aangevraagd. Na onderzoek van deze gegevens stelt Commissie de hoeveelheid van het contingent of van de tranches van het contingent vast waarvoor de nationale instanties in- of uitvoervergunningen moeten afgeven.

Wanneer deze aanvragen betrekking hebben op een hoeveelheid die niet groter is dan de contingenten, worden ze volledig ingewilligd. Is dit niet het geval, dan worden ze ingewilligd in verhouding tot de gevraagde hoeveelheid.

Voorschriften met betrekking tot in- of uitvoervergunningen

De in- of uitvoervergunningen geven recht op de invoer of de uitvoer van de gecontingenteerde producten. De vergunningen worden onverwijld verstrekt door de EU-landen indien de verdeling geschiedt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. In andere gevallen worden zij afgegeven binnen tien werkdagen na het besluit van de EU waarin de te verdelen hoeveelheden zijn opgenomen.

Zij zijn geldig in de gehele EU, behalve indien een contingent is beperkt tot een of meerdere regio’s in de EU, in welk geval de vergunningen slechts in het EU-land of de EU-landen van de desbetreffende regio of regio’s geldig zijn. De vergunningen zijn vier maanden geldig.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 717/2008

15.8.2008

-

L 198, 26.7.2008

Laatste wijziging: 14.02.2011

Top