Help Print this page 
Title and reference
Richtsnoeren van de EU over kinderen in gewapende conflicten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Richtsnoeren van de EU over kinderen in gewapende conflicten

Met behulp van deze richtsnoeren vestigt de Europese Unie (EU) de aandacht op de kwestie van kinderen in gewapende conflicten en verbindt zich ertoe de naleving van de rechten van deze kinderen in derde landen te bevorderen.

MAATREGEL

Bijgewerkte versie van de richtsnoeren van de Unie over kinderen in gewapende conflicten. Raad Algemene Zaken van 16 juni 2008 [Niet in het publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In de afgelopen tien jaar hebben gewapende conflicten naar schatting aan meer dan 2 miljoen kinderen het leven gekost, 6 miljoen kinderen verminkt, 1 miljoen kinderen tot wezen gemaakt en ertoe geleid dat bijna 20 miljoen kinderen zijn ontheemd of zijn gevlucht. Volgens de huidige ramingen zijn er minstens 300.000 kindsoldaten in de wereld. Deze richtsnoeren hebben tot doel de aandacht te vestigen op de kwestie van kinderen in gewapende conflicten en meer bekendheid te geven aan acties van de Europese Unie (EU) op dit gebied. Het bevorderen en eerbiedigen van de rechten van kinderen vormen, in de context van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, een prioriteit in het beleid van de Europese Unie inzake mensenrechten.

De Unie verbindt zich ertoe de gevolgen op korte, middellange en lange termijn van de conflicten op kinderen doeltreffend te behandelen. Daarom zal ze ernaar streven derde landen en niet-overheidsactoren ertoe te bewegen het internationaal humanitair recht en de internationale regels, normen en instrumenten op het gebied van de mensenrechten toe te passen, en efficiënte maatregelen te nemen voor de bescherming van kinderen bij gewapende conflicten. Deze richtsnoeren hebben ook als doel te voorkomen dat kinderen worden ingelijfd in strijdmachten en gewapende groeperingen, en een eind te maken aan de straffeloosheid bij misdaden tegen kinderen.

Concrete acties van de Unie

De Werkgroep mensenrechten (COHOM) van de Raad identificeert, in samenwerking met andere relevante werkgroepen, situaties die EU-actie vereisen. Zij doet dit op basis van:

  • periodieke verslagen van hoofden van EU-missies, missiehoofden van civiele operaties, militaire bevelhebbers en speciale vertegenwoordigers. In deze verslagen wordt vermeld welke gevolgen het conflict heeft voor kinderen en wat de impact van de EU-actie is;
  • door missiehoofden samengestelde ad-hocrapporten over de situatie in bepaalde landen waarin iets vermeld kan staan over kinderen in een gewapend conflict;
  • informatie van de Commissie over door de EU gefinancierde projecten die zich richten op kinderen in gewapende conflicten en wederopbouw na conflicten;
  • rapporten en aanbevelingen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor kinderen in gewapende conflicten, de Werkgroep van de VN-veiligheidsraad voor kinderen in gewapende conflicten, Unicef, speciale mechanismen en de voor de mensenrechtenverdragen verantwoordelijke organen van de VN, alsmede niet-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Om kinderen die het slachtoffer zijn geworden van een gewapend conflict te steunen en beschermen, gebruikt de EU een scala aan instrumenten in haar betrekkingen met derde landen:

  • politieke dialoog om het te hebben over de kwestie van de rechten van het kind voor, tijdens en na conflictsituaties;
  • demarches en politieke verklaringen om er bij derde landen op aan te dringen effectieve maatregelen te nemen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van gewapende conflicten, een einde te maken aan de inzet van kinderen in strijdmachten en gewapende groeperingen en een eind te maken aan straffeloosheid;
  • multilaterale samenwerking voor onder meer de financiering van projecten met betrekking tot kinderen in gewapende conflicten, en voor humanitaire hulp;
  • crisisbeheersingsoperaties, waarbij tijdens de operationele planning speciaal aandacht wordt geschonken aan de bescherming van kinderen;
  • opleidingen op het gebied van kinderbescherming.

Achtergrond

Wat betreft de internationale wetgeving op dit gebied, is er het verdrag voor de rechten van het kind (CRC), dat door bijna alle landen ter wereld is bekrachtigd, maar niet overal wordt toegepast. Het facultatief protocol bij dit verdrag, dat handelt over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten, richt zich in het bijzonder op het ongedaan maken van situaties waarin kinderen het slachtoffer worden van gewapende conflicten.

Andere bijzonder belangrijke mechanismen op dit gebied zijn de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen in gewapende conflicten en de Werkgroep van de Veiligheidsraad voor kinderen in gewapende conflicten. De EU en haar lidstaten houden bij de planning en coördinatie van hun acties rekening met deze mechanismen zodat de acties maximale invloed hebben. Andere relevante internationale en regionale regels, normen en instrumenten op het gebied van mensenrechten, en het humanitair recht die als richtsnoer dienen voor EU-acties zijn opgenomen in de bijlage van deze richtsnoeren.

Laatste wijziging: 06.10.2010

Top