Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument voor humanitaire hulp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Instrument voor humanitaire hulp

De humanitaire hulpmaatregelen van de Europese Unie zijn bedoeld om noodhulp te verstrekken aan de slachtoffers van natuurrampen, conflicten of andere vergelijkbare uitzonderlijke omstandigheden.

BESLUIT

Verordening (EG) 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Context

De verordening regelt de tenuitvoerlegging van alle humanitaire hulpmaatregelen van de Unie ten behoeve van slachtoffers die niet doeltreffend kunnen worden geholpen door hun eigen autoriteiten. Dit vormt een belangrijk aspect van de buitenlandse betrekkingen en met dit beleid wordt getracht het menselijk lijden te verzachten door goederen en diensten te verstrekken. Om een doelmatig en globaal beleid te kunnen voeren worden de inspanningen van de lidstaten en de Commissie gesteund door samenwerking met de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en internationale organisaties.

Beginselen van humanitaire hulp

Humanitaire hulpverlening die vooral is gericht op de bevolking van de ontwikkelingslanden omvat niet alleen onmiddellijke hulpverlening maar ook acties ter voorkoming van rampen en maatregelen voor wederopbouw. Deze acties zijn, zolang dit nodig is, geconcentreerd op de behoeften die plotseling ontstaan wanneer natuurrampen zich voordoen (zoals overstromingen en aardbevingen) of rampen die veroorzaakt zijn door de mens (oorlogen en conflicten), alsmede rampen die veroorzaakt zijn door vergelijkbare, uitzonderlijke omstandigheden.

Maatregelen die worden gerekend tot humanitaire hulp

Humanitaire hulp vormt een korte termijninstrument (maximum zes maanden) en beoogt hoofdzakelijk:

  • mensenlevens te redden in noodsituaties en de periode daarna;
  • bijstand en hulp te verlenen aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door langdurige crises die met name voortvloeien uit conflicten of oorlogen;
  • op korte termijn en in het kader van de hulpverlening na een ramp een bijdrage te leveren aan wederopbouw en herstel, met name van infrastructuur en uitrusting;
  • oplossingen te zoeken voor de verplaatsingen van bevolkingsgroepen door repatriëringsmaatregelen en eventueel steun voor de hervestiging;
  • voorbereidingen te treffen met het oog op risico's en gebruik te maken van een systeem voor snelle waarschuwing alsmede passende maatregelen.

Voorts kan de hulp maatregelen financieren die betrekking hebben op de verbetering van de tenuitvoerlegging ervan, zoals voorbereidende haalbaarheidsstudies, evaluatie van projecten, kennisvergaring over de menselijke problematiek, de versterking van de coördinatie tussen de Gemeenschap en de lidstaten.

Financiering

Bij humanitaire hulp gaat het om subsidies. De tenuitvoerlegging wordt gewaarborgd door een financiering die de distributie kan omvatten van hulp, uitgaven in verband met extern personeel, het opzetten van onderdak, enz.

Tenuitvoerlegging

De humanitaire hulp van de Unie kan worden verleend op verzoek van de Commissie, niet-gouvernementele organisaties (NGO's), internationale organisaties van een lidstaat of van het begunstigde land.

De Commissie beschikt over drie afzonderlijke besluitvormingsprocedures:

  • delegatieprocedure: om bij plotselinge nood snel te kunnen optreden, heeft de Commissie de bevoegdheid om binnen bepaalde grenzen (maximumbedrag van 3 miljoen euro, maximale duur van de maatregel 3 maanden) "noodbesluiten" te nemen gedelegeerd aan de directeur van het Directoraat-Generaal voor humanitaire hulp ECHO;
  • machtigingsprocedure: de Commissaris belast met humanitaire hulp kan besluiten nemen met betrekking tot noodmaatregelen voor een bedrag van maximaal 30 miljoen euro en voor een periode van maximaal 6 maanden, en tot "niet-dringende" maatregelen voor een bedrag van 10 miljoen euro. Bij deze besluiten moet de overlegprocedure worden gevolgd (kabinet, Interservice). Voor noodbesluiten waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan 10 miljoen euro en besluiten met betrekking tot niet-dringende hulp van meer dan 2 miljoen euro is de goedkeuring van het Comité Humanitaire Hulp vereist;
  • de schriftelijke procedure voor alle besluiten die niet ressorteren onder de delegatie- of machtigingsprocedure.

Voorts is de Commissie belast met het dossieronderzoek, het beheer, het toezicht op en de evaluatie van de maatregelen. Zij wordt hiertoe bijgestaan door een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten overeenkomstig de comitéprocedure.

De hulp kan worden verstrekt door NGO's, internationale instanties en organisaties, door de Commissie of door gespecialiseerde instanties van de lidstaten. De Commissie speelt een belangrijke rol door toe te zien op de coördinatie tussen haar activiteiten en die van de lidstaten alsmede op de samenhang tussen de acties van internationale instanties en organisaties.

Evaluatie

Om de acties op dit gebied te evalueren en te verbeteren dient de Commissie na afloop van elk begrotingsjaar een jaarverslag in bij het Europees Parlement en de Raad. Dit omvat een beknopt overzicht van de maatregelen die werden gefinancierd, informatie over de actoren die hebben bijgedragen aan de tenuitvoerlegging en een samenvatting van de externe evaluaties die zijn uitgevoerd. De Commissie heeft in 1999 eveneens een evaluatie gepubliceerd van alle maatregelen die sedert 1996 in het kader van deze verordening zijn uitgevoerd.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1257/96

5.7.1996

-

L 163 van 2.7.1996

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

L 284 van 31.10.2003

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

L 87 van 31.3.2009

Laatste wijziging: 04.06.2010

Top