Help Print this page 
Title and reference
Visserijcontrolesysteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Visserijcontrolesysteem

Het nieuwe Europese visserijcontrolesysteem moet garanderen dat de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) worden nageleefd van het ene uiteinde van de productieketen tot het andere, d.w.z. van de vangst tot en met de detailhandel. Er worden altijd controles op zee verricht, maar deze worden versterkt in de havens, tijdens het transport, in de visverwerkingsfabrieken, op de markten, enz. om na te gaan of de vis wel legaal werd gevangen.

Het controlesysteem is van toepassing op visserij in EU-wateren en alle visserij door EU-schepen en EU-burgers, waar deze ook vissen. Het geldt ook voor de verwerking en verhandeling van visserijproducten, de recreatieve visserij op gevoelige vispopulaties en de aquacultuur.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen.

SAMENVATTING

De herstructurering van het communautaire visserijcontrolesysteem heeft het communautaire systeem voor de controle, de inspectie en de uitvoering van de maatregelen van het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) langs de hele handelsketen gemoderniseerd. Over het algemeen werden alle aspecten met betrekking tot de controle en de opvolging van de visserijactiviteiten doeltreffender gemaakt.

Controle en opvolging van de visserijactiviteiten

De lidstaten moeten inspecties verrichten van de activiteiten langs de hele handelsketen, met name bij het aanlanden, het verwerken, het vervoeren en het afzetten. Het gebruik van moderne controlesystemen, zoals het satellietvolgsysteem voor vaartuigen (VMS), de elektronische visserijlogboeken en de elektronische kennisgeving van de vangstgegevens, werd uitgebreid. De verzameling, de verwerking en de analyse van de visserijgegevens werden aanzienlijk versterkt. Er werd een systeem voor de systematische weging van de vangsten ingevoerd. Dankzij het nieuwe traceerbaarheidssysteem voor de visserijproducten kunnen alle visserijproducten opgevolgd worden van de vangst tot en met de detailhandel.

Nieuwe maatregelen, zoals risicoanalyses, die in aanzienlijke mate gebaseerd zijn op systematische en volledige kruiscontroles van alle relevante gegevens en die de controleactiviteiten willen toespitsen op die punten, waar het risico op illegaal gedrag het grootst is, zullen de doeltreffendheid van de controles vergroten.

Tot de andere nieuwe domeinen die door de verordening worden afgedekt, behoort de opvolging door de lidstaten van bepaalde vlootbeheercriteria, zoals de vangstcapaciteit en het motorvermogen. Er werden algemene normen bepaald voor de specifieke controlemaatregelen in verband met de meerjaren- en herstelplannen, de voor de visserij beperkte gebieden en de terugwerpingen. De beginselen van een nieuw systeem van controlewaarnemers werden vastgelegd.

Inspectiebevoegdheden

De verordening breidt de inspectiebevoegdheden van de Commissie uit. Voortaan kan ze, onder bepaalde omstandigheden, overgaan tot onafhankelijke inspecties zonder voorafgaande kennisgeving aan de desbetreffende lidstaat.

Sancties

De verordening introduceert afschrikkende sancties waarvan de omvang op geharmoniseerde wijze wordt bepaald in de hele Europese Unie (EU) in functie van de waarde van de verkregen visserijproducten bij het begaan van een ernstige inbreuk. De verordening voorziet een systeem van strafpunten voor ernstige inbreuken voor de houders van een visvergunning en voor de kapiteins van wie – als laatste redmiddel en na meerdere schorsingen van de visvergunning – automatisch de visvergunning zal worden ingetrokken, wanneer ze een bepaald aantal ernstige inbreuken hebben gepleegd. Verder zijn er maatregelen voorzien tegen lidstaten die zich niet aan de regels van het GVB houden en hierdoor afbreuk doen aan de vispopulaties. We hebben het dan met name over de mogelijkheid om de financiële steun van de EU op te schorten of te verminderen, visgronden te sluiten en quota te verkleinen.

Samenwerking tussen de lidstaten

De verordening stelt een systeem van wederzijdse bijstand en systematische uitwisseling van informatie in verband met de controle tussen de lidstaten in. Ze stelt ook een nieuwe aanpak voor het beheer en de rapportering van de gegevens in verband met de controles voor door middel van beveiligde nationale websites die een directe toegang van op afstand voor de Commissie voorzien.

Coördinatieautoriteit

De verordening breidt de bevoegdheden van het Communautair Bureau voor visserijcontrole zodanig uit dat het een meer concrete ondersteuning kan bieden in het kader van de eenvormige uitvoering van het nieuwe controlesysteem. Om het hoofd te bieden aan een groot risico voor het GVB kan het Bureau ook een noodeenheid opzetten.

In het kader van het GVB ressorteren de controle en toepassing onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. De nieuwe verordening herbevestigt ook de afzonderlijke rollen van de Commissie en de lidstaten om overlappingen te vermijden en erop toe te zien dat de Commissie haar inspanningen concentreert op haar hoofdactiviteit van het controleren en nagaan van de toepassing van de regels van het GVB door de lidstaten. De nieuwe verordening vervangt het bestaande wettelijke kader dat werd ingevoerd door Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1224/2009

1.1.2010

-

PB L 343 van 22.12.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Specifiek controle- en inspectieprogramma

Besluit 2010/210/UE van de Commissie van 6 april 2010 houdende wijziging van Beschikking 2009/296/EG tot vaststelling van een specifiek controle- en inspectieprogramma met betrekking tot het herstel van blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee [Publicatieblad L 89 van 9.4.2010].

Laatste wijziging: 19.05.2010

Top