Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

De illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) vormt een bedreiging voor de duurzame exploitatie van de levende aquatische hulpbronnen. Ze brengt het fundament zelf van het gemeenschappelijk visserijbeleid en van de internationale inspanningen ter bevordering van een betere „governance” van de oceanen in gevaar.

Om dit erg lucratieve fenomeen te bestrijden, voorziet deze verordening een beperking van de toegang tot de markt van de Europese Unie (EU) tot louter die visserijproducten waarvan de overeenstemming met de reglementering werd gecertificeerd, alsook een versterking van het toezicht op de activiteiten op zee, een identificatie van de voor IOO-visserij verantwoordelijke marktdeelnemers, een verbetering van de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het vlak van de visserij en een betere toepassing van de sancties bij inbreuken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999.

SAMENVATTING

Deze verordening brengt een communautair systeem tot stand om illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij in communautaire en internationale wateren te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. De doeltreffendheid van dit systeem berust op de maatregelen die door de lidstaten werden aangenomen in overeenstemming met de communautaire wetgeving.

Vissersvaartuigen die aan IOO-visserij doen

Van een vissersvaartuig wordt aangenomen dat het IOO-visserij bedrijft, indien het:

 • niet over een geldige visvergunning beschikt;
 • nalaat om vangstgegevens te registreren of te melden;
 • in een gesloten gebied vist;
 • op ongeoorloofde soorten vist;
 • gebruikmaakt van vistuig dat verboden of niet conform de voorschriften is;
 • zijn identiteit vervalst of verborgen houdt;
 • bewijsmateriaal dat van belang is in het kader van een onderzoek, vervalst of verborgen houdt;
 • de werkzaamheden van de functionarissen bemoeilijkt;
 • vis aan boord neemt, overlaadt of aanlandt, waarvan de grootte niet aan de geldende reglementering voldoet;
 • deelneemt aan activiteiten met vaartuigen die op de lijst van IOO-vaartuigen staan;
 • visserijactiviteiten verricht in een gebied van een regionale visserijorganisatie (RVO) zonder de instandhoudings- en beheersmaatregelen van die organisatie te respecteren en de vlag voert van een staat die geen partij is bij die organisatie of die niet samenwerkt met die organisatie;
 • een staatloos vaartuig is.

Aangewezen havens

Vissersvaartuigen van derde landen krijgen uitsluitend toegang tot de installaties van de door de lidstaten van de Europese Unie (EU) aangewezen havens. Overladingen tussen vaartuigen van derde landen en vaartuigen van de EU zijn verboden op zee en mogen alleen in de aangewezen havens worden verricht.

Inspecties in de haven

De lidstaat op wiens grondgebied de haven gelegen is, is belast met het controleren van de in de EU ingevoerde visserijproducten. Op die manier kan bevestigd worden dat de producten toegelaten zijn en dat het vaartuig in regel is, d.w.z. dat het over de vereiste toelatingen en vergunningen beschikt en de vangstquota respecteert.

Vangstcertificaten

Het vangstcertificaat garandeert dat de in de EU ingevoerde producten niet afkomstig zijn van IOO-visserij. Deze certificaten worden afgeleverd door de vlaggenstaat. Ze vergezellen de visserijproducten tijdens de hele aanbodketen om de controles te vergemakkelijken.

Lijst van IOO-vaartuigen en lijst van niet-meewerkende landen

De Commissie stelt twee zwarte lijsten op. De eerste vermeldt de vaartuigen die aan IOO-visserij doen en de tweede vermeldt de landen die dit door de vingers zien. In beide gevallen voorzien de procedures voor de opstelling van de lijsten voorzorgs- en beroepsmaatregelen om een eerlijke behandeling van de betroffen vaartuigen en landen te verzekeren.

Sancties

De lidstaten passen doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties toe ten aanzien van natuurlijke of rechtspersonen die zich inlaten met IOO-activiteiten. Er is een maximumstraf voorzien van ten minste vijf keer de waarde van de visserijproducten die door het plegen van de ernstige inbreuk zijn verkregen. Bij herhaling van een inbreuk binnen een periode van vijf jaar leggen de lidstaten een maximumstraf op van ten minste acht keer de waarde van de visserijproducten die door het plegen van de ernstige inbreuk zijn verkregen.

Wederzijdse bijstand

Voor de strijd tegen de IOO-visserij wordt voor een versterking van de samenwerking tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten alsook met de administratieve autoriteiten van derde landen en de Commissie gezorgd.

De Commissie creëert een informatiesysteem over IOO-visserij om de administratieve autoriteiten te helpen dit type van activiteiten te voorkomen en het onderzoek naar en de vervolging van overtreders te vergemakkelijken.

Context

Deze verordening vormt (samen met de mededeling die haar vergezelt) één van de eerste stappen in de richting van een geïntegreerd maritiem beleid. Ze kadert in het actieplan van de Gemeenschap tegen IOO-visserij dat in 2002 werd aangenomen en ligt in het verlengde van de op internationaal niveau gevoerde acties (FAO, RVO) om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1005/2008

29.10.2008

PB L 286 van 29.10.2008

WIJZIGING VAN DE BIJLAGEN

Bijlage 1 – Lijst van producten die zijn uitgesloten van de definitie van visserijproducten Verordening (EG) nr. 1010/2009 [Publicatieblad L 280 van 27.10.2009];

Verordening (EU) nr. 86/2010 [Publicatieblad L 26 van 30.1.2010];

Verordening (EU) nr. 202/2011 [Publicatieblad L 57 van 2.3.2011].

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbepalingen

Verordening (EG) nr. 1010/2009 van de Commissie van 22 oktober 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen [Publicatieblad L 280 van 27.10.2009].

Vismachtigingen

Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren, en houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 1627/94 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3317/94 [Publicatieblad L 286 van 29.10.2008].

Bij de bestrijding van IOO-visserij betrokken vaartuigen

Verordening (EU) nr. 468/2010 van de Commissie van 28 mei 2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven [Publicatieblad L 131 van 29.5.2010].

Voor de vangstcertificaten bevoegde autoriteiten

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten overeenkomstig Artikels 15(2), 17(8) en 21(3) van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad [Publicatieblad C 320 van 24.12.2009].

Aangewezen havens

Lijst van havens in EU lidstaten waar activiteiten op gebied van aanlanding en overlading van visserijproducten toegelaten zijn, en havendiensten toegankelijk zijn voor vissersvaartuigen van derde landen, overeenkomstig artikel 5(2) van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad [Publicatieblad C 320 van 24.12.2009].

See also

Laatste wijziging: 20.04.2011

Top