Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee tegen bodemvisserij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee tegen bodemvisserij

Deze verordening heeft tot doel destructieve visserijpraktijken die een bedreiging vormen voor de kwetsbare mariene ecosystemen op volle zee te bannen door de goedkeuring van maatregelen in het kader van de aanbevelingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zij is van toepassing op communautaire vaartuigen die op volle zee actief zijn in gebieden die niet worden geregeld door een regionale organisatie voor visserijbeheer en die bijgevolg moeten worden gereglementeerd door de vlaggenstaat.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 734/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen in volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig.

SAMENVATTING

Deze verordening is van toepassing op de communautaire vissersvaartuigen die gebruik maken van bodemvistuig * voor hun activiteiten op volle zee. Vaartuigen die actief zijn in gebieden die worden beheerd door een regionale organisatie voor visserijbeheer (EN), vallen niet onder deze verordening. Hetzelfde geldt voor de vaartuigen die actief zijn in gebieden waarvoor momenteel een regionale organisatie voor visserijbeheer wordt opgericht en waarvoor beschermende overgangsmaatregelen voor het mariene milieu werden ingesteld.

Voor hun bodemvisserijactiviteiten op volle zee moeten communautaire vaartuigen over een speciaal visdocument beschikken. Aanvragen voor een speciaal visdocument gaan vergezeld van een gedetailleerd visserijplan waarin met name het volgende wordt vermeld:

  • de locatie van de activiteiten
  • de doelsoorten
  • de gebruikte soorten bodemvistuig en de omstandigheden waarin die worden gebruikt, en
  • indien nodig, een kaart van de zeebodem op de visgronden waar de activiteiten zijn gepland.

Het visdocument wordt afgegeven door de bevoegde instantie van de vlaggenstaat na een voorafgaande effectbeoordeling. Die beoordeling is gebaseerd op wetenschappelijke en technische gegevens met betrekking tot de locatie van de kwetsbare mariene ecosystemen * in de gebieden waar de betrokken vissersvaartuigen voornemens zijn te vissen. Uit de beoordeling moet blijken dat de visserijactiviteiten geen significante nadelige effecten * zullen hebben op de betrokken ecosystemen.

Elke wijziging van het visserijplan moet worden gemeld aan de bevoegde instantie, die onderzoekt of de wijzigingen een bedreiging kunnen vormen voor gebieden met kwetsbare mariene ecosystemen of gebieden die dergelijke ecosystemen zouden kunnen bevatten. De bevoegde instantie van de vlaggenstaat trekt het speciaal visdocument in indien een vaartuig het voorziene visserijplan niet naleeft.

De voorzorgsaanpak moet worden toegepast wanneer de bevoegde instantie niet beschikt over betrouwbare wetenschappelijke gegevens voor een welbepaald gebied. In dat geval is het gebruik van bodemvistuig verboden. Bodemvisserij is enkel toegelaten wanneer zij geen schade kan toebrengen aan kwetsbare mariene ecosystemen.

Wanneer een vaartuig een kwetsbaar marien ecosysteem aantreft, dient het het gebied te verlaten en terstond alle visserijactiviteiten te staken. De activiteiten mogen pas worden hervat op een in het visserijplan vastgestelde locatie op een afstand van ten minste 5 zeemijl van de plaats waar het ecosysteem werd aangetroffen. De ontdekking dient onverwijld aan de bevoegde autoriteiten te worden gemeld met nauwkeurige informatie over de aard, de locatie, het tijdstip en andere relevante gegevens.

De lidstaten sluiten gebieden voor bodemvisserij wanneer wetenschappelijke gegevens getuigen van kwetsbare mariene ecosystemen in gebieden die openstaan voor visserij. De lidstaten stellen de Commissie hiervan in kennis. De Commissie brengt op haar beurt alle andere lidstaten op de hoogte.

Bij een defect van het satellietvolgsysteem (VMS) (EN) aan boord van een vissersvaartuig dient de kapitein van het vaartuig zijn geografische locatie om de twee uur te melden aan het centrum voor toezicht op de visserij van de vlaggenstaat. Na afloop van de zeereis mag het vaartuig niet opnieuw uitvaren voordat het systeem weer naar tevredenheid van de bevoegde autoriteiten functioneert.

Waarnemers houden tijdens de uitvoering van het visserijplan toezicht op de activiteiten van de vaartuigen waaraan een speciaal visdocument is afgegeven. Tijdens deze waarnemingsperiode dienen zij informatie te verzamelen over de vangst, wijzigingen aan het visserijplan, de ontdekking van kwetsbare ecosystemen alsook over de diepte waarop de bodemvistuigen worden gebruikt. Binnen de twintig dagen na afloop van hun waarnemingsperiode moeten de waarnemers een verslag indienen bij de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat. Vervolgens wordt een kopie van dat verslag naar de Commissie gezonden.

Context

Deze verordening kadert in het gemeenschappelijk visserijbeleid en het milieubeleid van de Unie aangezien het regels vastlegt om de nadelige effecten van bepaalde visserijpraktijken op het mariene milieu te voorkomen en weg te werken.

Zij zorgt voor de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (resolutie 61/105 van 8 december 2006 : (EN)) betreffende het nemen van maatregelen om destructieve visserijpraktijken te bannen.

Belangrijkste begrippen

  • Bodemvistuig: vistuig dat bij normale visserijactiviteiten gebruikt wordt en in contact komt met de zeebodem, zoals bodemtrawls, dreggen, geankerde kieuwnetten, grondbeugen, korven en vallen.
  • Marien ecosysteem: een dynamisch complex van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving die met hun wisselwerkingen een functionele eenheid vormen
  • Kwetsbaar marien ecosysteem: een marien ecosysteem waarvan de integriteit (d.w.z. de structuur of functie van het ecosysteem) volgens de beste beschikbare wetenschappelijke informatie en het voorzorgsbeginsel, bedreigd wordt door significante nadelige effecten als gevolg van fysiek contact met bodemvistuig tijdens normale visserijactiviteiten, zoals riffen, onderzeese bergen, warmwaterkraters, koudwaterkoralen en koudwatersponsriffen. De meest kwetsbare ecosystemen zijn die systemen die snel verstoord worden en zeer langzaam of nooit meer herstellen.
  • Significante nadelige effecten: effecten (afzonderlijk, gecombineerd of cumulatief bezien) die de integriteit van een ecosysteem zodanig aantasten dat de getroffen bestanden zich niet kunnen vernieuwen en de natuurlijke langetermijnproductiviteit van habitats aangetast wordt, of dat er een significant verlies aan soorten rijkdom, habitats of typen gemeenschappen plaatsvindt dat niet alleen maar tijdelijk is.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 734/2008

31.7.2008

-

PB L 201 van 30.7.2008

Laatste wijziging: 08.09.2008

Top