Help Print this page 
Title and reference
De statuten van de Europese Investeringsbank (EIB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De statuten van de Europese Investeringsbank (EIB)

In deze statuten zijn de regels vastgelegd betreffende de werkwijze van de Europese Investeringsbank (EIB), de bank voor langlopende leningen van de Europese Unie. De EIB werd in 1958 door het Verdrag van Rome opgericht en draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie door investeringsprojecten te financieren die bevorderlijk zijn voor de Europese integratie, een evenwichtige ontwikkeling, economische en sociale samenhang en de ontwikkeling van een innoverende kenniseconomie.

BESLUIT

Protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank (EIB) gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de EU.

SAMENVATTING

Dit protocol bepaalt de samenstelling en de taken van de Europese Investeringsbank (EIB). De EIB bezit rechtspersoonlijkheid, is financieel autonoom en heeft een eigen besluitvormingsstructuur. Zij heeft tot taak de ontwikkeling van de interne markt van de Europese Unie (EU) te bevorderen. Daartoe verstrekt zij leningen en garanties, teneinde de financiering van projecten in alle sectoren van de economie te vergemakkelijken.

ALGEMENE BEPALINGEN

Zetel, leden en kapitaal

De EIB is gevestigd te Luxemburg. Zij bestaat uit de 28 lidstaten van de Unie en het kapitaal van de bank bedraagt ruim 242,3 miljard euro. Alle lidstaten schrijven gezamenlijk in op het kapitaal. Hun bijdrage wordt berekend volgens het economische gewicht dat zij bij hun toetreding in de Unie bezaten (uitgedrukt door het bbp). Bovendien leidt elke toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Unie tot een kapitaalverhoging. De raad van gouverneurs kan voorts met eenparigheid van stemmen besluiten het geplaatste kapitaal te verhogen.

DE WERKORGANEN

De raad van gouverneurs ( DE ) ( EN ) (FR )

De raad van gouverneurs bestaat uit door de lidstaten aangewezen ministers (meestal de ministers van Economische Zaken en Financiën). Hij is het voornaamste besluitvormingsorgaan van de EIB. Hij stelt de krachtlijnen van het beleid van de Bank vast en neemt de belangrijkste beslissingen. De raad van gouverneurs oefent met name de volgende functies uit:

 • hij stelt algemene richtsnoeren vast voor het kredietbeleid van de bank;
 • hij kan besluiten het kapitaal van de bank te verhogen;
 • hij is bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van bestuur en van de directie;
 • hij keurt tijdens zijn jaarlijkse zitting de jaarbalans en het jaarverslag, alsmede de winst- en verliesrekening goed;
 • hij machtigt de bank om projecten buiten de EU te financieren;
 • hij kan met eenparigheid van stemmen alle besluiten nemen met betrekking tot de schorsing van de werkzaamheden van de bank en kan het verlenen van leningen of garanties aan de lidstaat of aan zijn onderdanen opschorten indien de lidstaat in kwestie zich niet aan zijn verplichtingen houdt;
 • hij keurt het reglement van orde van de bank goed.

De raad van bestuur ( DE ) ( EN ) (FR )

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de president van de bank (DE) (EN) (FR) en bestaat uit 28 bewindvoerders en 18 plaatsvervangers die door de raad van gouverneurs worden benoemd. Hun mandaat duurt vijf jaar en kan worden verlengd. De lidstaten en de Commissie wijzen elk een bewindvoerder aan, gekozen uit personen die alle waarborgen bieden inzake onafhankelijkheid en deskundigheid.

De raad van bestuur beheert de door de EIB toegekende financieringen en vervult met name de volgende taken:

 • hij beschikt over de exclusieve bevoegdheid om te besluiten tot het verlenen van kredieten en garanties en tot het aangaan van leningen;
 • hij stelt de rentevoet voor verstrekte leningen vast en ook de provisie voor verleende garanties;
 • hij ziet erop toe dat de EIB goed wordt beheerd overeenkomstig de bepalingen van de verdragen en de door de raad van gouverneurs vastgestelde algemene richtsnoeren.

Om zijn professionele expertise op sommige gebieden te verruimen, kan de raad van bestuur maximaal zes deskundigen coöpteren die enkel een raadgevende taak hebben en geen stemrecht.

De directie ( DE ) ( EN ) (FR )

De directie is het voltijds uitvoerend orgaan van de bank en bestaat uit een president en acht vicepresidenten die op voordracht van de raad van bestuur door de raad van gouverneurs voor een periode van zes jaar worden benoemd. Hun mandaat kan worden verlengd. De raad van gouverneurs kan met eenparigheid van stemmen het aantal leden van de directie wijzigen.

De directie vervult de volgende functies:

 • zij zorgt voor het dagelijks beheer van de EIB, onder het gezag van de president en onder toezicht van de raad van bestuur;
 • zij bereidt de besluiten van de raad van bestuur voor en zorgt voor de uitvoering van die besluiten;
 • zij formuleert met meerderheid van stemmen adviezen over voorstellen voor het verstrekken van leningen en garanties en over voorstellen voor het aangaan van leningen.

Het controlecomité ( DE ) ( EN ) (FR )

Het controlecomité telt zes leden die door de raad van gouverneurs worden benoemd. Het is een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks verantwoording schuldig is aan de raad van gouverneurs en tot taak heeft de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boekhouding van de EIB te controleren. Het brengt verslag uit aan de raad van gouverneurs en legt een verklaring af over de gedane verificaties tijdens de goedkeuring door de raad van gouverneurs van het jaarverslag van de raad van bestuur.

DOEL EN WERKWIJZE

Taken

De bank verleent in het kader van zijn mandaat kredieten aan de lidstaten en aan particuliere en overheidsbedrijven voor investeringsprojecten op het Europese grondgebied van de lidstaten. Bij wijze van uitzondering kan de EIB leningen verstrekken voor projecten die geheel of gedeeltelijk buiten het Europese grondgebied van de lidstaten worden uitgevoerd.

Gefinancierde projecten bevorderen bijvoorbeeld de ontwikkeling van achtergestelde regio’s, dragen bij aan de modernisering of de omschakeling van bedrijven of zijn zo omvangrijk dat meerdere lidstaten betrokken zijn.

De leningen worden voorzover mogelijk alleen verstrekt als er ook andere financieringsbronnen worden aangewend (het katalysatoreffect moedigt andere banken immers aan om deel te nemen).

De bank kan ook leningen garanderen die door openbare of particuliere ondernemingen of door overheden zijn aangegaan.

De rentevoeten van de leningen en de garantieprovisies moeten worden aangepast aan de op de kapitaalmarkt geldende voorwaarden en de bank in staat stellen zijn kosten te dekken en een reservefonds te vormen. Dit reservefonds moet geleidelijkaan 10 % van het geplaatste kapitaal uitmaken.

Beginselen die in acht moeten worden genomen bij het verstrekken van een lening

De EIB ziet erop toe dat zijn fondsen in het belang van de EU zo rationeel mogelijk gebruikt worden.

Zij mag geen enkele deelneming in bedrijven verwerven of verantwoordelijkheid uitoefenen in het beheer ervan, tenzij de bescherming van zijn rechten dit vereist om de inning van zijn schuldvordering te waarborgen.

Noch de bank, noch de lidstaten mogen als voorwaarde stellen dat de geleende bedragen in een bepaalde lidstaat moeten worden besteed. De bank financiert geheel noch gedeeltelijk een project waartegen de lidstaat op wiens grondgebied het project moet worden uitgevoerd, zich verzet.

De verschillende etappes van de leningaanvraag

Lening- en garantieaanvragen kunnen aan de bank worden gericht hetzij via de Commissie, hetzij via de lidstaat op wiens grondgebied het project zal worden uitgevoerd. Een onderneming kan een dergelijke aanvraag ook rechtstreeks bij de bank indienen.

Aanvragen die via de Commissie worden ingediend, worden voor advies aan de lidstaat voorgelegd en vice versa. Aanvragen die rechtstreeks door een onderneming worden ingediend, worden voor advies aan de Commissie en aan de lidstaat voorgelegd.

De directie onderzoekt of de lening- en garantieaanvragen conform zijn. Om haar steun te krijgen, moeten de projecten en programma's levensvatbaar zijn op vier essentiële gebieden, namelijk op economisch, technisch, financieel en milieugebied. Elk investeringsproject wordt zorgvuldig beoordeeld en gevolgd tot het is voltooid.

Indien de directie zich uitspreekt voor het verstrekken van de lening of garantie, legt zij de ontwerpovereenkomst voor aan de Raad van Bestuur, die ter zake een besluit neemt.

Bij negatief advies van de directie kan de Raad van Bestuur de lening of garantie alleen met eenparigheid van stemmen verstrekken.

Bij negatief advies van de Commissie kan de Raad van Bestuur de lening of garantie alleen met eenparigheid van stemmen verstrekken; daarbij onthoudt de door de Commissie benoemde bestuurvoerder zich van stemming.

Bij negatief advies van zowel de directie als de Commissie kan de Raad van Bestuur de desbetreffende lening of garantie niet verstrekken.

Transacties op de kapitaalmarkten

De EIB kan in het kader van haar activiteiten transacties verrichten op de kapitaalmarkten. Zij kan onder meer:

 • op de kapitaalmarkten leningen aangaan om de middelen te bekomen die nodig zijn voor de vervulling van haar taken;
 • op de financiële markten effecten kopen en verkopen;
 • op de geldmarkten beleggen.

Het Europees Investeringsfonds (EIF)

De EIB is op grond van het protocol gemachtigd om dochterondernemingen of andere financieel onafhankelijke rechtspersonen op te richten. De statuten van die rechtspersonen worden met eenparigheid van stemmen door de raad van gouverneurs goedgekeurd.

Zo heeft de EIB in 1994 het Europees Investeringsfonds opgericht. Het EIF maakt deel uit van de EIB-groep en heeft tot taak risicokapitaal te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen. De EIB is bovendien bevoegd om aan het beheer van het EIF deel te nemen en aan het geplaatste kapitaal ervan bij te dragen tot het bedrag dat door de raad van gouverneurs is vastgesteld.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Protocol nr. 5 betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank

-

-

C 83 van 30.3.2010

12.11.2013

Top