Help Print this page 
Title and reference
Het Europees Investeringsfonds (EIF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het Europees Investeringsfonds (EIF)

Bij deze statuten worden de bepalingen vastgesteld die de werkwijze van het Europees Investeringsfonds (EIF) regelen. Het EIF bevordert de groei en de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf. De oprichtende leden van het Europees Investeringsfonds (EIF) zijn de Europese Investeringsbank (EIB), de Commissie en Europese particuliere financiële instellingen.

BESLUIT

Statuten van het Europees Investeringsfonds - goedgekeurd op 14 juni 1994 en op 19 juni 2000 geamendeerd door de algemene vergadering [Publicatieblad C 225 van 10.8.2001]

SAMENVATTING

De statuten van de Europese Investeringsbank (EIB) machtigen de raad van gouverneurs van de bank om met eenparigheid van stemmen te besluiten een Europees Investeringsfonds (EIF) op te richten. Het EIF is ingesteld bij een besluit van de raad van gouverneurs van 25 mei 1993 en is in 1994 met zijn activiteiten begonnen. In de huidige statuten worden de doelstellingen, de structuur, het kapitaal, de leden, de financiële middelen, de hulpinstrumenten, de controlevoorschriften alsmede de relatie tussen de organen van de EIB en die van het Fonds vastgelegd.

Verwezenlijking van de communautaire doelstellingen

Het EIF heeft als belangrijkste doel de oprichting, de groei en de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen door middel van risicokapitaalinstrumenten en garantiefaciliteiten. Het kan zijn activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de lidstaten van de Gemeenschap, in de kandidaat-lidstaten waarvoor de toetredingsprocedure een aanvang heeft genomen, in de EVA-landen (EN) en in de buurlanden van de Europese Unie in geval van grensoverschrijdende projecten. Het Fonds bezit rechtspersoonlijkheid en is financieel onafhankelijk.

Het Fonds draagt tot de verwezenlijking van de communautaire doelstellingen bij door:

 • het verstrekken van garanties en vergelijkbare instrumenten voor kredieten en andere financiële verplichtingen in iedere vorm die mogelijk is onder de rechtsregels die van toepassing zijn;
 • het aangaan, houden, beheren en verkopen van deelnemingen in het kapitaal van ondernemingen overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in het akkoord van de algemene vergadering van het EIF;
 • andere activiteiten die verband houden met de taken van het EIF, inclusief het opnemen van leningen.

De statuten voorzien daartoe in een kapitaal dat aanvankelijk twee miljard euro bedraagt. Het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen. In geval van een kapitaalsverhoging heeft ieder lid het recht om in te schrijven op een zodanig deel van de verhoging als overeenkomt met de verhouding die bestond tussen de bij hem geplaatste participaties en het kapitaal van het EIF vóór de verhoging. De leden van het Fonds zijn slechts aansprakelijk voor de verplichtingen van het Fonds tot het nog niet gestorte bedrag van hun participatie in het geplaatste kapitaal.

Bestuursorganen

Het Fonds wordt bestuurd en geleid door de algemene vergadering, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden van het Fonds, namelijk de Europese Gemeenschap, die wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie, de EIB en de financiële instellingen die in de bijlage bij de statuten zijn vermeld.

De algemene vergadering neemt met name ieder besluit waarbij het Fonds de toestemming krijgt de financiële taken uit te voeren die nodig zijn om de communautaire doelstellingen te verwezenlijken. Voorts:

 • keurt zij het reglement van orde van het Fonds goed;
 • besluit zij over het toelaten van nieuwe leden;
 • keurt zij het door de raad van bestuur opgestelde jaarverslag goed;
 • keurt zij de jaarlijkse balans en winst-en-verliesrekening goed;
 • besluit zij over de bestemming en de verdeling van het nettoresultaat van het Fonds; enz.

De leden van het EIF komen ten minste eenmaal per jaar bijeen in een algemene vergadering die door de voorzitter van de raad van bestuur wordt belegd. Ieder lid van het Fonds beschikt over een aantal stemmen gelijk aan het bij hem geplaatste aantal participaties. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anderszins is bepaald. Het voor het houden van een algemene vergadering vereiste quorum is bereikt wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde leden ten minste 50% van het geplaatste kapitaal bezitten. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van het lid dat het grootste aantal participaties in het EIF bezit. De algemene vergadering heeft ook het recht het aantal leden van de raad van bestuur te wijzigen.

Raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit zeven leden, die door de algemene vergadering worden benoemd op voordracht van de leden van het Fonds. De leden van de raad van bestuur handelen onafhankelijk in het belang van het Fonds. Zij leggen uitsluitend tegenover de algemene vergadering verantwoording af. Zij worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen worden herbenoemd.

De raad van bestuur:

 • besluit over alle verrichtingen van het Fonds;
 • stelt richtlijnen vast en geeft instructies voor de verrichtingen en het beheer van het Fonds;
 • formuleert de aan de algemene vergadering voor te leggen voorstellen;
 • stelt de algemene voorwaarden voor deelnemingen vast;
 • stelt rendementseisen voor de verrichtingen van het Fonds; enz.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door een van zijn leden. Hij komt bijeen zo vaak als het belang van het Fonds dat vereist, doch ten minste eens per kwartaal. De raad van bestuur neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig is

Algemeen directeur. De algemeen directeur leidt het Fonds. Hij treedt onafhankelijk op, maar legt verantwoording af tegenover de raad van bestuur. Hij wordt benoemd voor een periode van vijf jaar en kan worden herbenoemd.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Fonds. Daartoe zal hij in het bijzonder:

 • handelen in de lijn van de richtlijnen en instructies van de raad van bestuur;
 • de raad van bestuur het jaarverslag van het Fonds voorleggen;
 • onder zijn verantwoordelijkheid de jaarrekening van het Fonds opmaken;
 • de raad van bestuur alle aanvullende verslagen en documenten verstrekken die in de statuten zijn genoemd.

Wijze van functioneren van het EIF

De boeken van het Fonds worden jaarlijks gecontroleerd door een auditcommissie die bestaat uit drie tot vijf accountants die door de algemene vergadering zijn aangesteld.

De door het Fonds voor zijn verrichtingen ontvangen vergoedingen worden zodanig vastgesteld dat deze zijn bedrijfskosten dekken, de verscheidenheid van de gelopen risico's weerspiegelen en de vorming van een reserve ter dekking van deze risico's mogelijk maken.

Inzake het verstrekken van garanties worden de limieten met betrekking tot de verplichtingen van het Fonds door de raad van bestuur vastgesteld. De limieten aan de verplichtingen bij de verwerving van deelnemingen door het Fonds worden vastgesteld door de algemene vergadering.

De totale verplichtingen van het EIF uit hoofde van garantieverstrekkingen mogen niet hoger zijn dan driemaal het bedrag van het geplaatste kapitaal (dit plafond kan echter bij opeenvolgende besluiten van de algemene vergadering worden verhoogd tot ten hoogste vijfmaal het bedrag van het geplaatste kapitaal); de totale verplichtingen uit hoofde van deelnemingen mogen niet hoger zijn dan het bedrag waartoe de algemene vergadering heeft besloten.

De raad van bestuur kan de werkzaamheden van het Fonds tijdelijk opschorten indien de omstandigheden dat vereisen. Hij legt dit besluit voor aan de algemene vergadering, die met een gekwalificeerde meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen besluit tot definitieve beëindiging van de verrichtingen van het Fonds.

Het Fonds werkt in het kader van zijn taken samen met derden, bijvoorbeeld internationale organisaties. Geschillen tussen het Fonds en de begunstigden van zijn interventies worden beslecht door de bevoegde nationale rechters. Het EIF is gevestigd in Luxemburg.

Context

De EIB, een openbare bank ten dienste van het beleid van de EU, is in 1958 tegelijk met de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht bij het Verdrag van Rome. De EIB heeft tot taak leningen te verstrekken, die zij financiert uit op de kapitaalmarkten opgenomen leningen en niet uit begrotingsmiddelen. Zij draagt bij aan de financiering van projecten, vaak samen met de Europese Commissie, die zorgt voor het beheer van de niet-terugvorderbare steun van de EU, in het bijzonder de Structuurfondsen.

Het EIF is de in risicokapitaal gespecialiseerde branche van de EIB-groep. Het Fonds, dat in 1994 is opgericht om met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen, investeert in risicokapitaalfondsen die ten doel hebben ondernemingen die zich snel ontwikkelen of die actief zijn in de nieuwe technologische sectoren, te ondersteunen. Het verstrekt aan banken die leningen op middellange en lange termijn verschaffen aan MKB-ondernemingen ook garanties voor portefeuilles vorderingen op deze categorie van ondernemingen. Via zijn afdeling die zich specifiek bezighoudt met investeringstechnieken en adviesdiensten verstrekt het EIF tevens actief strategisch en technisch advies aan tegenhangers in de openbare en de particuliere sector.

Laatste wijziging: 10.11.2005

Top