Help Print this page 
Title and reference
De Rekenkamer van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De Rekenkamer van de Europese Unie

Met deze verordening wordt de interne werking van de Rekenkamer van de Europese Unie (EU) vastgesteld, die toeziet op het goede beheer van de communautaire begroting. De Rekenkamer verifieert de inning van de inkomsten van de EU en controleert de uitvoering van de uitgaven.

BESLUIT

Reglement van orde van de Rekenkamer van de Europese Unie [Publicatieblad L 103 van 23.4.2010].

SAMENVATTING

In deze op 1 juni 2010 in werking getreden verordening worden de interne werking van de Rekenkamer, de regels voor de benoeming van de president, alsook de procedure voor de besluitvorming vastgesteld. Het is aan de Rekenkamer zelf haar reglement van orde vast te stellen. Dit reglement moet worden goedgekeurd door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid ter zake besluit.

Rol

De rol en de prerogatieven van de Rekenkamer zijn vastgesteld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU).

De Rekenkamer controleert de rechtmatigheid van de inkomsten en de uitgaven van de EU en haar organen. De controle door de Rekenkamer heeft een tweeledig doel: de resultaten van het financieel beheer verbeteren en tegenover de Europese burger rekenschap afleggen over het gebruik van de overheidsmiddelen.

De controle geschiedt:

  • aan de hand van bewijsstukken van de financiële verrichtingen, en zo nodig ter plaatse bij de Europese instellingen;
  • in de gebouwen van alle instanties die ontvangsten of uitgaven namens de EU beheren;
  • in de lidstaten, inclusief in de gebouwen van alle natuurlijke of rechtspersonen die betalingen uit de Europese begroting ontvangen.

De Rekenkamer werkt in het kader van haar opdracht samen met de nationale controle-instanties en de Europese instellingen. Bovendien kan zij aan de instellingen en organen van de EU, de begunstigden van Europese begrotingsmiddelen en de nationale controle-instanties alle informatie vragen die zij nodig heeft om haar opdracht te vervullen.

Met betrekking tot het beheer van de ontvangsten en uitgaven dat door de Europese Investeringsbank wordt verzekerd, is het recht van toegang van de Rekenkamer tot informatie waarover de Bank beschikt, geregeld door een akkoord tussen de Rekenkamer, de Bank en de Commissie.

De Rekenkamer dient elke vorm van onregelmatigheid aan de bevoegde instellingen te signaleren. Hiertoe werkt zij nauw samen met het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).

Ondanks haar naam beschikt de Europese Rekenkamer over geen enkele rechtsmacht en dus over geen enkele sanctiebevoegdheid. Na elke afsluiting van een boekjaar stelt zij een jaarverslag op dat in het Publicatieblad wordt bekendgemaakt. Dit verslag heeft betrekking op het beheer van de Europese begroting door de bevoegde instellingen. Het is een van de fundamentele elementen waarop het Europees Parlement zijn beslissing baseert om de Commissie al dan niet kwijting voor de begroting te verlenen.

De Rekenkamer legt aan de Raad en het Parlement ook een betrouwbaarheidsverklaring voor waarin zij de betrouwbaarheid van de rekeningen en het goede gebruik van de Europese begroting bevestigt. De Rekenkamer kan bovendien op elk ogenblik opmerkingen formuleren over bijzondere vraagstukken, met name in de vorm van speciale verslagen, en kan op verzoek van een van de andere instellingen van de EU adviezen uitbrengen.

Samenstelling

De regels betreffende de samenstelling van de Rekenkamer zijn vastgesteld in de artikelen 285 en 286 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Het college is het voornaamste besluitvormingsorgaan van de Rekenkamer. Het bestaat uit een lid per EU-lidstaat. De leden worden door de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemd, aan de hand van voorstellen door de lidstaten. De voor benoeming door de lidstaten in aanmerking komende leden dienen in hun eigen land te behoren tot een externe controle-instantie of voor deze functie bijzonder geschikt te zijn. Zij oefenen hun ambt bij de Rekenkamer volkomen onafhankelijk uit. Zij worden benoemd voor zes jaar en kunnen worden herbenoemd.

De president van de Rekenkamer wordt bij geheime stemming gekozen uit de leden van het college. De kandidaat die in de eerste stemronde ten minste tweederde van de stemmen van de leden van de Rekenkamer behaalt, wordt tot president gekozen. Wordt deze meerderheid niet bereikt, dan wordt de kandidaat gekozen die in een tweede stemronde een meerderheid van stemmen behaalt. Hij wordt voor drie jaar benoemd en kan worden herbenoemd. De president heeft als taken:

  • de agenda vast te stellen;
  • de vergaderingen van het college te beleggen en voor te zitten;
  • voor een goed verloop van de beraadslagingen te zorgen;
  • toe te zien op de uitvoering van de besluiten van de Rekenkamer;
  • zich ervan te vergewissen dat de diensten goed functioneren en dat de werkzaamheden van de Rekenkamer goed worden geleid;
  • de persoon aan te wijzen die de Rekenkamer vertegenwoordigt in alle rechtszaken waarbij zij betrokken is;
  • de Rekenkamer in haar externe betrekkingen, bijvoorbeeld met de instellingen en de andere controleorganen van de EU.

De Rekenkamer benoemt haar secretaris-generaal bij geheime stemming. Deze draagt zorg voor het secretariaat van de Rekenkamer. Bovendien worden er kamers en comités ingesteld. De kamers hebben tot taak de door de Rekenkamer goedgekeurde adviezen en verslagen voor te bereiden. De comités houden zich bezig met de zaken die niet door de kamers worden behandeld.

De Rekenkamer besluit tijdens de vergadering bij meerderheid van haar leden tot goedkeuring van het jaarverslag, bijzondere verslagen of adviezen. De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij de Rekenkamer dit anders beslist. Zij kan eveneens van geval tot geval bepalen om besluiten volgens de schriftelijke procedure te nemen.

Oorsprong

De Rekenkamer is opgericht bij het Verdrag van Brussel van 22 juli 1975 en is in oktober 1977 in functie getreden. Het Verdrag van Maastricht van 1992 heeft de Rekenkamer als volwaardige instelling erkend. De Rekenkamer zetelt te Luxemburg.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Reglement van orde van de Rekenkamer van de Europese Unie

1.1.2005

-

L 18 van 20.1.2005

See also

Laatste wijziging: 06.08.2010

Top