Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financiering van groei in het MKB

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Financiering van groei in het MKB

Het is van essentieel belang om het midden- en kleinbedrijf een betere toegang te verschaffen tot eigen en vreemd kapitaal en het zo in staat te stellen zijn potentieel volledig te benutten. Het doel voor de Europese Unie en de lidstaten is de voorwaarden te scheppen voor een verdrievoudiging van de investeringen in startkapitaal tegen 2013.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 29 juni 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "Implementatie van het Lissabonprogramma van de Gemeenschap: Financiering van groei in het mkb - de toegevoegde waarde van Europa" [COM(2006) 349 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Het financieringsprobleem voor het midden- en kleinbedrijf (mkb)

De verbetering van de toegang van het mkb tot financieringsbronnen en met name tot startkapitaal en de constante injectie van middelen zijn absoluut noodzakelijk om kleine en middelgrote ondernemingen in staat te stellen hun groei- en innovatiepotentieel volledig te benutten. In de Europese Unie worden talrijke kleine en middelgrote ondernemingen immers met een gebrek aan eigen middelen geconfronteerd.

Wanneer hun startkapitaal is uitgeput, moeten ondernemers externe financieringsmiddelen vinden om hun project te ontwikkelen. Financiering van kleine en middelgrote ondernemingen wordt echter vaak te riskant geacht vanwege de geringe rentabiliteit, vooral dan in de startfase. Er is dus een nijpend tekort aan particuliere investeerders (zg. business angels) en risicokapitaalfondsen die bereid zijn in jonge, innoverende kleine en middelgrote ondernemingen te investeren.

Omdat ze onmogelijk startkapitaal kunnen verkrijgen, slagen talrijke kleine en middelgrote bedrijven er ook niet in een omvang te bereiken waarmee ze ontwikkelingskapitaal zouden kunnen aantrekken, met als gevolg dat hun groei wordt afgeremd.

Het mkb, dat een bron is van innovatie en werkgelegenheid, is de motor van de Europese groei. Door kleine en middelgrote ondernemingen de kans te geven om te starten, zich te ontwikkelen en hun potentieel volledig te benutten, wordt dus een essentiële bijdrage geleverd aan het Lissabonproces.

De financiering van het mkb stimuleren

De Europese Commissie stelt verschillende maatregelen voor om de financiering van het mkb te stimuleren.

  • Risicokapitaalinvesteringen aanmoedigen

Risicokapitaalinvesteringen aanmoedigen wil zeggen een interne risicokapitaalmarkt tot stand brengen. Het gaat er vooral om een einde te maken aan de versnippering van de markt en de verschillende actoren de mogelijkheid te bieden om grensoverschrijdende investeringen te doen zonder een discriminerende fiscale behandeling te ondergaan.

Ook moet meer aandacht worden besteed aan de uitstapstrategie (het moment waarop de investeerder zijn middelen kan recupereren door zijn participatie over te dragen). Aangezien beursnotering risicokapitaalinvesteerders een natuurlijke uitstapmogelijkheid biedt, is het van essentieel belang de Europese groeibeurzen liquider en efficiënter te maken.

De Europese Unie moet overigens een groei- en investeringscultuur ontwikkelen. Succesrijke ondernemers moeten zo worden aangemoedigd om op hun beurt te investeren en "business angels" te worden.

  • Vreemd kapitaal ter beschikking stellen van het mkb

De Europese Unie moet de traditionele bankfinanciering van innovatie aanmoedigen. Tussen de banken en het mkb zal een gedachtewisseling worden georganiseerd om de vooruitzichten inzake bankrelaties op lange termijn te verbeteren, microkredietverlening (leningen van minder dan 25 000 euro) en "mezzaninefinanciering" (een combinatie van eigen en vreemd kapitaal) te bevorderen en ook het belang van belastingverminderingssystemen voor jonge innoverende ondernemingen te toetsen.

  • Een grotere communautaire bijdrage leveren aan de financiering van het mkb

De Europese Unie moet meer middelen uittrekken voor de financiering van het mkb.

In dit opzicht zijn de belangrijkste communautaire instrumenten het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), het JEREMIE-initiatief (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), dat onder het regionale beleid van de EU ressorteert, en het zevende kaderprogramma voor onderzoek (2007-2013).

Voorts heeft de Europese Unie haar regeling inzake staatssteun voor risicokapitaalfondsen herzien, met name ten gunste van innoverende kleine en middelgrote ondernemingen.

  • Betere governance op nationaal niveau

Het is ook aan de lidstaten om erop toe te zien dat het regelgevings- en belastingsklimaat bevorderlijk is voor de toegang van het mkb tot risicokapitaal en vreemd kapitaal. Sommige lidstaten zijn daar al in geslaagd. Het is dus essentieel dat goede werkwijzen worden opgespoord en verspreid.

De lidstaten wordt aanbevolen programma's op te zetten om ondernemers te attenderen op aspecten waar investeerders veel belang aan hechten, en hen te leren hoe ze hun projecten beter kunnen presenteren.

Context

Deze mededeling sluit aan bij de Lissabonstrategie en completeert de mededeling over een modern mkb-beleid met een aantal voorstellen.

In 2009 zal de Europese Commissie een verslag indienen over de gemaakte vorderingen op het gebied van de financiering van het mkb, samen met een verslag over de vooruitgang van de vernieuwde Lissabonstrategie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 10 november 2005 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "Het communautair Lissabon-programma uitvoeren - Een modern kmo-beleid voor groei en werkgelegenheid" [COM(2005) 551 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen [Publicatieblad L 124 van 20.5.2003].

See also

Voor meer algemene informatie, zie de samenvatting over de toegang van bedrijven tot financiering.

Laatste wijziging: 15.01.2007

Top