Help Print this page 
Title and reference
Definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

De definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen wordt bijgewerkt zodat deze beter aansluit bij de economische werkelijkheid. De definitie van ondernemingen aan de hand van het aantal werkzame personen en de omzet of het balanstotaal is doorslaggevend om te bepalen welke ondernemingen in aanmerking komen voor de programma's of beleidsmaatregelen van de Europese Unie (EU) die specifiek voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) zijn bestemd.

BESLUIT

Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen [Publicatieblad L 124 van 20.5.2003].

SAMENVATTING

De definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen wordt bijgewerkt om rekening te houden met de economische ontwikkelingen sinds 1996 (inflatie en groei van de productiviteit) en de ervaringen die met de toepassing ervan zijn opgedaan.

Aldus geeft de nieuwe definitie nauwkeurig weer welke ondernemingen als kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en welke als micro-onderneming zijn aan te merken. De doelmatigheid van de communautaire programma's en het beleid voor deze ondernemingen wordt hierdoor versterkt. Voorkomen moet worden dat ondernemingen met meer economische macht dan die van een KMO profiteren van specifiek voor KMO's bestemde steunmechanismen.

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen worden gedefinieerd aan de hand van het aantal werkzame personen en de omzet of het jaarlijkse balanstotaal.

Een middelgrote onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet niet meer dan 50 miljoen euro bedraagt of waarvan het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 43 miljoen euro bedraagt.

Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 10 miljoen euro bedraagt.

Een micro-onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan 2 miljoen euro bedraagt.

Zelfstandige, partner- en verbonden ondernemingen

De nieuwe definitie van de KMO's verduidelijkt de indeling van de ondernemingen. Deze definitie onderscheidt drie typen ondernemingen al naar gelang het type relatie dat zij met andere ondernemingen onderhouden met betrekking tot het aandeel in het kapitaal, de stemrechten of het recht om een dominante invloed uit te oefenen.

  • zelfstandige ondernemingen;
  • partnerondernemingen;
  • verbonden ondernemingen.

De zelfstandige ondernemingen komen veruit het meest voor. Dit zijn alle ondernemingen die niet tot een van de twee andere soorten ondernemingen (partnerondernemingen of verbonden ondernemingen) behoren. Een onderneming is zelfstandig als zij:

  • geen participatie van 25 % of meer heeft in een andere onderneming,
  • niet voor 25 % of meer in handen is van een onderneming, een openbare instelling of verscheidene verbonden ondernemingen of openbare instellingen gezamenlijk, behoudens enkele uitzonderingen;
  • geen geconsolideerde rekeningen opstelt, niet opgenomen is in de rekeningen van een onderneming die geconsolideerde rekeningen opstelt en dus geen verbonden onderneming is.

Ook al wordt de drempel van 25 % bereikt of overschreden, kan een onderneming toch als zelfstandig worden aangemerkt indien het hierbij om bepaalde categorieën investeerders gaat, zoals particuliere investeerders, de zgn. "business angels".

Partnerondernemingen zijn ondernemingen die met andere ondernemingen significante financiële partnerschappen aangaan zonder dat de ene onderneming direct of indirect een effectieve controle uitoefent op de andere. Partnerondernemingen zijn geen zelfstandige en ook geen verbonden ondernemingen. Een onderneming is "partner" van een andere onderneming indien:

  • zij een participatie van meer dan 25 % en minder dan 50 % heeft in laatstgenoemde onderneming;
  • die andere onderneming een participatie van ten minste 25 %, maar minder dan 50 % heeft in de betrokken onderneming;
  • de betrokken onderneming geen geconsolideerde rekeningen opstelt waarin die andere onderneming door consolidatie is opgenomen en zij niet door consolidatie is opgenomen in de rekeningen van die andere onderneming of van een onderneming die met die andere onderneming is verbonden.

Verbonden ondernemingen zijn ondernemingen die deel uitmaken van een groep, via direct of indirect zeggenschap over de meerderheid van het kapitaal of de stemrechten (ook via akkoorden of in sommige gevallen via natuurlijke personen die aandeelhouder zijn), of door het potentieel om een overheersende invloed op een onderneming uit te oefenen. Het gaat dus om minder vaak voorkomende gevallen die zich over het algemeen heel duidelijk van de twee vorige soorten onderscheiden. Om voor de ondernemingen interpretatieproblemen te vermijden, heeft de Europese Commissie dit type ondernemingen gedefinieerd door, zodra deze aan de onderhavige definitie zijn aangepast, de voorwaarden over te nemen van artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening, die al jarenlang van kracht is. Over het algemeen weet een onderneming dus meteen dat zij verbonden is, aangezien zij krachtens deze richtlijn al geconsolideerde rekeningen moet opstellen of door consolidatie opgenomen is in de rekeningen van een andere onderneming die verplicht is dergelijke geconsolideerde rekeningen op te stellen.

Relevant aantal werkzame personen voor de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (AJE), dat wil zeggen het aantal personen dat het gehele desbetreffende jaar voltijds in de betrokken onderneming of voor rekening van deze onderneming heeft gewerkt. De personen die niet het gehele jaar hebben gewerkt of in deeltijd hebben gewerkt, worden meegerekend in breuken van AJE. Leerlingen en studenten met een beroepsopleidingscontract worden niet meegeteld, en zwangerschaps- en ouderschapsverlof blijven ook buiten beschouwing.

Juridische waarde van de definitie

De definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen is slechts bindend voor bepaalde gebieden, zoals staatssteun, de tenuitvoerlegging van de communautaire structuurfondsen of programma's, met name het kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds echter sterk op aan deze definitie als referentie te gebruiken. De maatregelen die ten behoeve van de KMO's zijn genomen, krijgen op die manier meer samenhang en worden doeltreffender.

Tijdschema

Om op communautair en nationaal niveau een soepele overgang mogelijk te maken, wordt de nieuwe definitie gehanteerd vanaf 1 januari 2005.

Op basis van een balans van de toepassing van de definitie van 6 mei 2003 en met inachtneming van eventuele wijzigingen van artikel 1 van Richtlijn 83/349/EEG in verband met de definitie van verbonden ondernemingen in de zin van die richtlijn, zal de Commissie de definitie en met name de voor de omzet en het balanstotaal vastgestelde drempels zo nodig aanpassen om rekening te houden met de ervaring en de economische ontwikkelingen in de Gemeenschap.

Context

De Commissie keurt een nieuwe definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO's) goed die met ingang van 1 januari 2005 de bij Aanbeveling 96/280/EG vastgestelde definitie vervangt.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Aanbeveling 2003/361/EG

1.1.2005

-

PB L 124 van 20.5.2003

See also

Voor meer informatie zie de portaalsite voor het MKB van DG Ondernemingen en industrie.

Laatste wijziging: 08.08.2007

Top