Help Print this page 
Title and reference
Otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

Otc-derivaten worden doorgaans op een particuliere basis verhandeld. De informatie is daarom alleen toegankelijk voor de contracterende partijen, wat moeilijkheden veroorzaakt bij de beoordeling van de aard en het niveau van de risico's. Om aan deze tekortkomingen tegemoet te komen en om de efficiëntie en de veiligheid van Otc-derivaten te verhogen, heeft dit reglement tot doel bepalingen vast te stellen omtrent otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters in lijn met de verbintenissen die de G20 in september 2009 zijn aangegaan in Pittsburgh.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 omtrent otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (tekst relevant voor de EER).

SAMENVATTING

Deze verordening strekt tot reglementering van bepaalde derivaten, zoals otc-derivaten , en wel dankzij de introductie van clearingsverplichtingen en een bilateraal risicobeheer. Het houdt ook toezicht op de rapporteringsverplichtingen voor alle derivatencontracten, alsook de uniforme verplichtingen omtrent de uitvoering van activiteiten van centrale tegenpartijen en transactieregisters .

De verordening is van toepassing op:

 • centrale tegenpartijen en hun clearingleden;
 • financiële en niet-financiële tegenpartijen;
 • transactieregisters;
 • in sommige gevallen, handelsplatforms.

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB);
 • overheidsinstanties van de Europese Unie die de overheidsschuld beheren;
 • de Bank voor Internationale Betalingen.

Otc-derivaten: risicobeheer

Otc-derivaten die geschikt zijn voor de verplichte centrale clearing, zijn onderworpen aan verplichte clearing door een centrale tegenpartij. OM na te gaan of de Otc-derivaten moeten worden onderweroepn aan de clearingverplichting, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) bepaalde criteria in achtnemen, zoals:

 • de mate van standaardisatie van contractuele bedingen;
 • het volume en de liquiditeit van de klasse van otc-derivaten in kwestie;
 • het bestaan van billijke, betrouwbare en aanvaarde informatie over de prijsstelling.

De EAEM is verantwoordelijk voor het handhaven van een openbaar register waarin ze de klassen van otc-derivaten bijhoudt, alsook de centrale tegenpartijen en de duur van de derivatencontracten.

Het handelsplatform moet de transactiegegevens op aanvraag aan elke centrale tegenpartij ter beschikking stellen.

De financiële en niet-financiële tegenpartijen dienen het operationeel risico en het kredietrisico van de tegenpartij te controleren, te monitoren en te verminderen, en dit met behulp van formele en solide procedures.

Centrale tegenpartijen: eisen en monitoring

De centrale tegenpartijen zijn onderworpen aan de volgende eisen:

 • overeenkomst: om clearingdiensten te kunnen aanbieden, moet een centrale tegenpartij een vergunning hebben van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij is gevestigd. Ze heeft de mogelijkheid om haar activiteiten uit te breiden naar andere diensten en beschikt over een startkapitaal van 7,5 miljoen euro.
 • derde land: een centrale tegenpartij gevestigd in een derde land heeft niet de mogelijkheid om clearingdiensten aan te bieden aan de handelsplatformen van de EU, tenzij ze wordt erkend door de EAEM.
 • organisatie: een centrale tegenpartij moet een risicocommissie oprichten, bestaande uit vertegenwoordigers en haar clearingleden, onafhankelijke bestuurders en vertegenwoordigers van de klanten. Deze commissie is verantwoordelijk voor het adviseren van het bestuur inzake alle acties die het risicobeheer van de centrale tegenpartij kunnen beïnvloeden.
 • bewaring van informatie: een centrale tegenpartij heeft de plicht om alle informatie over contracten die werden behandeld gedurende ten minste tien jaar te bewaren.
 • meting en beoordeling: een centrale tegenpartij heeft de mogelijkheid om bijna in realtime haar liquiditeit en kredietrisico's te meten en te evalueren ten opzichte van elk clearinglid, alsook ten opzichte van andere centrale tegenpartijen waarmee zij een interoperabiliteitsovereenkomst heeft gesloten.
 • marges, verliezen en wanbetalingsfonds: een centrale tegenpartij bepaalt en verzamelt de marges bij haar clearingleden om haar kredietrisico's te beperken. Deze marges moeten voldoende zijn om verliezen te compenseren die voortkomen uit minimum 99 % van de variatie van blootstelling gedurende een aanvaardbare periode. Een vooraf gefinancierd wanbetalingsfonds moet worden opgericht om verliezen die deze drempel overschrijden te dekken.

Interoperabiliteitsovereenkomsten

Na de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten moeten de centrale tegenpartijen die een interoperabiliteitsovereenkomst aangaan:

 • risico's die uit de overeenkomst voortvloeien opsporen, bewaken en beheren;
 • het eens raken over elkaars plichten en rechten;
 • krediet- en liquiditeitsrisico's opsporen, bewaken en beheren;
 • onderlinge afhankelijkheden die voortvloeien uit de overeenkomst opsporen, bewaken en beheren.

Transactieregisters

De transactieregisters die in de EU gevestigd zijn, moeten zich registreren bij de EAEM. Zij moeten beschikken over solide governanceregelingen en een duidelijke organisatiestructuur met een wel omlijnde verdeling van verantwoordelijkheden.

Meldingsplicht

Een uniform vereiste om gegevens betreffende derivaten te rapporteren, wordt vastgelegd op Europees niveau. Alle tegenpartijen en ctp's moeten details over contracten betreffende otc-derivaten melden aan transactieregisters. Die informatie mag niet later dan de werkdag volgend op afsluiten, wijzigen op beëindigen van het contract worden doorgegeven.

Uitwisseling van informatie

In het belang van de transparantie van de otc-markt worden de bevoegde autoriteiten, de EAEM en andere relevante autoriteiten toegang verleend tot de informatie waarover de transactieregisters beschikken.

Voor meer informatie: Infrastructuur van de financiële markten

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

PB L 201 van 27.7.2012

Wijzigingsbesluit(en)/Aanvulling(en) van besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 153/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013

Verordening (EU) nr. 575/2013

28.6.2013.Inwerkingtreding vanaf 1.1.2014, met uitzondering van sommige bepalingen.

-

PB L 176 van 27.6.2013

Verordening (EU) nr. 149/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013

Verordening (EU) nr. 150/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013

Verordening (EU) nr. 151/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013

Verordening (EU) nr. 152/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013

Verordening (EU) nr. 153/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013

Verordening (EU) nr. 876/2013

3.10.2013

-

PB L 244 van 13.9.2013

Verordening (EU) nr. 1002/2013

8.11.2013

-

PB L 279 van 19.10.2013

Verordening (EU) nr. 1003/2013

22.10.2013

-

PB L 279 van 19.10.2013

Laatste wijziging: 12.03.2014

Top