Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regels over derivatencontracten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU-regels over derivatencontracten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • In de verordening Europese marktinfrastructuur (bekend als „EMIR”) staan regels met betrekking tot over-the-counter-derivatencontracten* (OTC's), centrale tegenpartijen* en transactieregisters*, in overeenstemming met de G20-verbintenissen die in september 2009 in Pittsburgh zijn overeengekomen.
 • EMIR is gericht op het bereiken van de wettelijke doelstellingen om systeemrisico's te verminderen, transparantie van de otc-markt te vergroten en financiële stabiliteit te behouden.

KERNPUNTEN

 • Om de transparantie in de otc-markt te vergroten wordt in de verordening bepaald dat alle informatie over alle Europese derivatencontracten bij transactieregisters moet worden gemeld en toegankelijk moet worden gemaakt voor toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).
 • Om het tegenpartijkredietrisico te verkleinen*, staan in de verordening strenge organisatorische, bedrijfsvoerings- en prudentiële vereisten voor centrale tegenpartijen („CTP's”). Gestandaardiseerde derivatencontracten door CTP's moeten worden gecleard (zie clearing*).
 • Om het operationele risico* te verkleinen, moeten er volgens de verordening elektronische middelen worden gebruikt voor de tijdige bevestiging van de voorwaarden van otc-derivatencontracten.
 • De clearing*- en rapportageverplichting zijn van toepassing op:
  • financiële ondernemingen, bijv. banken en verzekeringsmaatschappijen,
  • niet-financiële ondernemingen, bijv. energiebedrijven en luchtvaartmaatschappijen, die grote posities in otc-derivaten innemen.

ESMA is verantwoordelijk voor het identificeren van contracten die onder de clearingverplichting moeten vallen, dus contracten die gestandaardiseerd zijn en door CTP's moeten worden gecleard. ESMA houdt ook toezicht op transactieregisters*.De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen aangenomen op basis van ESMA-ontwerpmaatregelen, waaronder technische normen om de voorwaarden van de verordening uit te voeren. De door ESMA ontwikkelde technische normen bestrijken een scala aan onderwerpen bijv. kapitaalvereisten van de CTP's en de minimale gegevens die aan transactieregisters moeten worden gemeld. De Commissie heeft gelijkwaardigheidsbesluiten aangenomen voor CTP-reguleringsstelsels in sommige niet-EU-landen.

In augustus 2015 heeft de Commissie een gedelegeerde verordening goedgekeurd waarin wordt bepaald dat sommige klassen van otc-rentederivatencontracten door centrale tegenpartijen worden gecleard. Hieronder vallen in euro, Britse pond, Japanse yen of Amerikaanse dollar uitgedrukte renteswaps met specifieke kenmerken, waaronder:

 • de index die als referentie-index voor het derivaat is gebruikt,
 • de looptijd ervan, en
 • het notionele type (d.w.z het nominale of afgedrukte bedrag dat gebruikt is om betalingen op het derivaat te berekenen).

Op 5 juni 2015 heeft de Europese Commissie een gedelegeerde verordening goedgekeurd in overeenstemming met Artikel 85, lid 2 van EMIR. Hiermee wordt de tijdelijke vrijstelling van centrale clearingsvereisten voor pensioenregelingen tot 16 augustus 2017 verlengd. In het kader van de huidige regelingen moeten pensioenregelingen, en hieronder vallen alle soorten pensioenfondsen, contanten aanboren voor centrale clearing. Gezien het feit dat pensioenregelingen noch aanzienlijke hoeveelheden contanten, noch zeer liquide middelen hebben, zou een dergelijke vereiste zeer ingrijpende en dure wijzigingen van hun bedrijfsmodel eisen, wat uiteindelijk het inkomen van gepensioneerden kan beïnvloeden.

VANAF WANNEER TREEDT DE VERORDENING IN WERKING?

De verordening is op 16 augustus 2012 in werking getreden.

ACHTERGROND

Over-the-counter derivaten („otc-derivaten”) worden over het algemeen privaat bedongen. Daarom is relevante informatie alleen beschikbaar voor de contractpartijen, waardoor het moeilijk kan worden om de aard en het niveau van de betrokken risico's vast te stellen.

KERNBEGRIPPEN

* Een derivaat is een financieel contract gerelateerd aan de toekomstige waarde of status van de onderliggende entiteit waarnaar het verwijst. Zo'n entiteit is bijvoorbeeld een actief, een index of een rentepercentage.

* Een over-the-counter-derivaat is een derivaat dat niet op een beurs wordt verhandeld maar onderhands wordt bedongen tussen twee tegenpartijen, bijvoorbeeld een bank en een producent.

* Tegenpartijkredietrisico is het risico dat een tegenpartij, d.w.z de andere partij bij een financiële transactie, bij betaling in gebreke blijft.

* Een centrale tegenpartij (central counterparty - CTP) is een entiteit die tussen de twee tegenpartijen van een transactie zit, waarbij het de koper voor iedere verkoper wordt en de verkoper voor iedere koper. Het belangrijkste doel van CTP's is om het risico te beheren dat kan ontstaan wanneer een tegenpartij niet in staat is de vereiste betaling te verrichten wanneer deze verschuldigd zijn, en zo op de afspraak in gebreke blijft.

* Een transactieregister is een centraal gegevenscentrum waaraan details over derivaattransacties worden gerapporteerd. Transactieregisters zijn commerciële bedrijven. Er zijn wereldwijde transactieregisters voor krediet, rentepercentage en aandelen* van oct-derivaten (zie laatste kernbegrip).

* Clearing slaat op alle activiteiten vanaf het moment waarop een toezegging voor een transactie is gedaan totdat deze is afgewikkeld.

* Operationeel risico betekent een risico op verlies als gevolg van gebrekkige of falende interne processen of externe gebeurtenissen, bijv. fraude, menselijke fouten, terrorisme.

* Een aandelenderivaat is een speciaal soort derivaten zoals opties of futures.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. (PB L 201, 27.7.2012, blz. 1-59)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 648/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie van 6 augustus 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (PB L 314 van 1.12.2015, blz. 13-21)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1515 van de Commissie van 5 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat de verlenging van de overgangsperioden voor pensioenregelingen betreft (PB L 239 van 15.9.2015, blz. 63-64)

Laatste bijwerking 14.01.2016

Top