Help Print this page 
Title and reference
EU-regels over derivatencontracten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regels over derivatencontracten

Over-the-counter derivaten („otc-derivaten”)* worden over het algemeen onderhands gesloten. Daarom is de relevante informatie alleen beschikbaar voor de contractpartijen, waardoor het moeilijk kan worden om de aard en het niveau van de betrokken risico's vast te stellen. Door deze verordening moet de transparantie, doelmatigheid en veiligheid van markten voor otc-derivaten worden vergroot.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.

SAMENVATTING

Over-the-counter derivaten („otc-derivaten”)* worden over het algemeen onderhands gesloten. Daarom is de relevante informatie alleen beschikbaar voor de contractpartijen, waardoor het moeilijk kan worden om de aard en het niveau van de betrokken risico's vast te stellen. Door deze verordening moet de transparantie, doelmatigheid en veiligheid van markten voor otc-derivaten worden vergroot.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening (bekend als „EMIR” - European Market Infrastructure Regulation (verordening Europese marktinfrastructuur)) staan regels met betrekking tot otc-derivatencontracten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, in overeenstemming met de G20-verbintenissen die in september 2009 in Pittsburgh zijn overeengekomen.

KERNPUNTEN

Om de transparantie in de otc-markt te vergroten wordt in de verordening bepaald dat alle informatie over alle Europese derivatencontracten bij transactieregisters moet worden gemeld en toegankelijk moet worden gemaakt voor toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

Om het tegenpartijkredietrisico te verkleinen*, staan in de verordening strenge organisatorische, bedrijfsvoerings- en prudentiële vereisten voor centrale tegenpartijen („CTP's”) en moeten gestandaardiseerde derivatencontracten door CTP's worden gecleard.

Om het operationele risico* te verkleinen, moeten er volgens de verordening elektronische middelen worden gebruikt voor de tijdige bevestiging van de voorwaarden van otc-derivatencontracten.

De clearing- en rapportageverplichting zijn van toepassing op:

financiële ondernemingen, bijv. banken en verzekeringsmaatschappijen,

niet-financiële ondernemingen, bijv. energiebedrijven en luchtvaartmaatschappijen, die grote posities in otc-derivaten innemen.

ESMA is verantwoordelijk voor het identificeren van contracten die onder de clearingverplichting vallen, dus contracten die gestandaardiseerd zijn en via CTP's moeten lopen. ESMA houdt ook toezicht op transactieregisters* en ontwerpt bindende technische normen voor de toepassing van de verordening.

De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen aangenomen, waaronder technische normen om de bepalingen van de verordening uit te voeren en te versterken. De door ESMA ontwikkelde technische normen bestrijken een scala aan onderwerpen bijv. kapitaalvereisten van de CTP's en de minimale gegevens die aan transactieregisters moeten worden gemeld. De Commissie heeft gelijkwaardigheidsbesluiten aangenomen voor CTP-reguleringsstelsels in sommige niet-EU-landen.

Op 3 februari 2015 heeft de Europese Commissie een verslag gepubliceerd met de aanbeveling dat pensioenfondsen twee jaar vrijstelling krijgen van de centrale clearingvereisten voor hun otc-derivaattransacties. De Commissie heeft vastgesteld dat CTP's deze tijd nodig hebben om oplossingen te vinden voor pensioenfondsen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 16 augustus 2012.

KERNBEGRIPPEN

* Een derivaat is een financieel contract gerelateerd aan de toekomstige waarde of status van de onderliggende entiteit waarnaar het verwijst. Zo'n entiteit is bijvoorbeeld een actief, een index of een rentepercentage.

* Een otc-derivaat is een derivaat dat niet op een beurs wordt verhandeld maar onderhands wordt bedongen tussen twee tegenpartijen, bijvoorbeeld een bank en een producent.

* Tegenpartijkredietrisico is het risico dat een tegenpartij, d.w.z de andere partij bij een financiële transactie, bij betaling in gebreke blijft.

* Een CTP is een entiteit die tussen de twee tegenpartijen van een transactie zit, waarbij het de koper voor iedere verkoper wordt en de verkoper voor iedere koper. Het belangrijkste doel van CTP's is om het risico te beheren dat kan ontstaan wanneer een tegenpartij niet in staat is de vereiste betaling te verrichten wanneer deze verschuldigd zijn, en zo op de afspraak in gebreke blijft.

* Operationeel risico betekent een risico op verlies als gevolg van gebrekkige of falende interne processen of externe gebeurtenissen, bijv. fraude, menselijke fouten, terrorisme.

* Clearing heeft betrekking op alle activiteiten vanaf het moment waarop een toezegging voor een transactie is gedaan totdat deze is afgewikkeld.

* Een transactieregister is een centraal gegevenscentrum waaraan details over derivaattransacties worden gerapporteerd. Transactieregisters zijn commerciële bedrijven. Er zijn wereldwijde transactieregisters voor aan krediet, rentepercentage en aandelen* verbonden otc-derivaten.

* Een aandelenderivaat is een speciaal soort derivaten zoals opties of futures.

Kijk voor meer informatie op de derivaten/EMIR-pagina's van de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1-59

Wijzigings-/ Aanvullende besluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 153/2013

15.3.2013

-

PB L 52 van 23.2.2013, blz. 41-74

Verordening (EU) nr. 575/2013

28.6.2013.Toepassing: vanaf 1.1.2014, met uitzondering van sommige bepalingen.

-

PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1-337

Verordening (EU) nr. 1002/2013

8.11.2013

-

PB L 279 van 19.10.2013, blz. 2-3

Richtlijn 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190-348

Verordening (EU) nr. 591/2014

5.6.2014

-

PB L 165 van 4.6.2014, blz. 31-32

Verordening (EU) nr. 600/2014

2.7.2014

-

PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84-148

Verordening (EU) nr. 1317/2014

15.12.2014

-

PB L 355 van 12.12.2014, blz. 6-7

Richtlijn (EU) nr. 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73-117

Verordening (EU) nr. 2015/880

12.6.2015

-

PB L 143 van 9.6.2015, blz. 7-8

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad p grond van artikel 85, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, waarin wordt beoordeeld welke vorderingen en inspanningen CTP's gerealiseerd hebben bij de ontwikkeling van technische oplossingen voor het overdragen door pensioenregelingen van andere zekerheden dan contanten als variatiemarges, alsook of er behoefte is aan maatregelen om een dergelijke oplossing te faciliteren (COM(2015) 39 final van 3.2.2015).

Laatste wijziging: 26.06.2015

Top