Help Print this page 
Title and reference
Textielproducten: textielvezelbenamingen en -etikettering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Textielproducten: textielvezelbenamingen en -etikettering

Om ervoor te zorgen dat gebruikers naar behoren worden geïnformeerd en dat haar kleding- en textielmarkt goed functioneert, heeft de Europese Unie (EU) een wet aangenomen betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad.

SAMENVATTING

Om ervoor te zorgen dat gebruikers naar behoren worden geïnformeerd en dat haar kleding- en textielmarkt goed functioneert, heeft de Europese Unie (EU) een wet aangenomen betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze legt regels vast voor:

textielvezelbenamingen, met betrekking tot de definitie en het gebruik ervan, als aanduiding van de vezelsamenstelling van textielproducten;

de etikettering van textielproducten die niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong bevatten;

analysemethoden om de informatie te controleren die wordt vermeld op etiketten en merken.

KERNPUNTEN

De wet heeft betrekking op:

producten die exclusief zijn samengesteld uit textielvezels;

producten die op dezelfde manier worden behandeld als textielproducten, bijvoorbeeld producten die ten minste 80 gewichtsprocent textielvezels bevatten.

Worden uitgesloten: producten die voor verdere bewerking worden toevertrouwd aan thuiswerkers, zelfstandige ondernemingen of zelfstandige kleermakers.

Vezelbenamingen

Voor de beschrijving van de vezelsamenstelling van textielproducten moeten de textielvezels worden gebruikt die worden vermeld in bijlage I van deze verordening.

Fabrikanten kunnen een aanvraag indienen bij de Europese Commissie om een nieuwe vezelbenaming op te nemen in bijlage I bij deze verordening. Ze moeten een technisch dossier indienen dat is opgesteld in overeenstemming met bijlage II, waarin de minimumeisen beschreven staan.

Aanduiding van de samenstelling

Het gebruik van de termen „100 %”, „zuiver” en „puur” is voorbehouden aan textielproducten die zijn samengesteld uit een enkele textielvezel.

De term „scheerwol” (en de termen vermeld in bijlage III) mogen alleen worden vermeld op het etiket van textielproducten die uitsluitend bestaan uit wolvezels die voordien nooit in een afgewerkt product werden verwerkt, en geen extra verspinningsbewerkingen hebben ondergaan.

Producten die zijn samengesteld uit verschillende vezels moeten voorzien zijn van een etiket met de naam en het gewichtspercentage van alle samenstellende vezels, in afnemende volgorde.

De aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld een lederen band op een stoffen tas) in textielproducten moet worden aangeduid met de mededeling „Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong”.

Etikettering en merking van textielproducten

Textielproducten die worden verkocht aan de consument moeten geëtiketteerd of gemerkt zijn op een duurzame, leesbare, zichtbare en toegankelijke wijze, met aanduiding van de vezelsamenstelling. Etikettering of merking is de verantwoordelijkheid van de verkoper van het product.

Bij producten die uit twee of meer textielcomponenten bestaan die niet dezelfde vezelsamenstelling hebben, moet de samenstelling van iedere component worden vermeld.

De etikettering moet gebeuren in de officiële taal of talen van het land waar het product wordt verkocht.

Etikettering is niet vereist voor de producten vermeld in bijlage V.

Markttoezicht

De markttoezichtautoriteiten van EU-landen moeten de vezelsamenstelling van textielproducten controleren, volgens de methoden vermeld in bijlage VIII.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 7 november 2011.

Voor meer informatie, zie de website over de wetgeving inzake textiel en kleding van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1007/2011

7.11.2011

-

PB L 272 van 18.10.2011, blz. 1-64

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1007/2011 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste wijziging: 23.04.2015

Top