Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toerismestatistieken van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Toerismestatistieken van de EU

Als een belangrijke sector in de economie van de Europese Unie (EU) worden er toerismestatistieken verzameld om beleidsmakers en mensen die werkzaam of actief zijn in de sector te helpen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 692/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2011 betreffende Europese statistieken over toerisme en tot intrekking van Richtlijn 95/57/EG van de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan gemeenschappelijke regels en methoden voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken over toerisme. De verordening is nauw gerelateerd aanVerordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten geharmoniseerde statistieken over vraag en aanbod in het toerisme verzamelen, opstellen, verwerken en verstrekken.

Te verzamelen gegevens

EU-landen moeten gegevens verzamelen over intern (d.w.z. binnenlands en inkomend) toerisme op het gebied van de capaciteit van logiesverstrekkende bedrijven (d.w.z. bedrijven die accommodatiediensten voor kort verblijf als betaalde dienst bieden). De verzamelde informatie bevat aantallen:

  • bedrijven;
  • bedden;
  • kamers.

Sommige van deze variabelen worden zowel op nationaal niveau als op sub-nationaal of regionaal niveau verzameld (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek - NUTS-niveau 2) en zijn van toepassing op:

  • het type accommodatie (hotels, logiesverstrekkende bedrijven, kampeerterreinen);
  • het type locatie (dichtbevolkte gebieden, gebieden met middelhoge bevolkingsdichtheid, dunbevolkte gebieden, kust- of niet-kustgebieden);
  • grootte (kleine, middelgrote of grotere bedrijven).

EU-landen moeten ook gegevens verzamelen over bedrijven met slaapkamers die toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit, met inbegrip van rolstoelgebruikers.

Er wordt ook informatie verzameld over de bezetting van bedrijven zoals het aantal overnachtingen en aankomsten van ingezetenen en niet-ingezetenen, alsook de bezettingsgraad van slaapkamers en bedden. Net als bij de capaciteitsstatistieken worden deze variabelen verzameld op regionaal NUTS-niveau 2.

EU-landen verzamelen gegevens met betrekking tot nationaal toerisme (binnenlands en uitgaand toerisme). Deze hebben betrekking op de vraag naar toerismeparticipatie en de aard van de reizen. Deze gegevens worden gebaseerd op variabelen met inbegrip van de duur en de bestemming van reizen voor persoonlijke redenen, en sociaaldemografische variabelen als leeftijdsgroep, opleidingsniveau (facultatief), werkstatus (facultatief), enz.

Om de drie jaar verzamelen EU-landen ook gegevens over de belangrijkste redenen voor non-participatie aan toerisme voor persoonlijke redenen (financiële redenen, tijdgebrek, gezondheidsredenen, enz.).

Tot slot verzamelen de EU-landen gegevens over toerismevraag voor dagtochten binnen het land zelf of over de grens. Deze gegevens worden gebaseerd op variabelen met betrekking tot:

  • het aantal dagtochten (voor persoonlijke of zakelijke redenen);
  • de uitgaven;
  • het bestemmingsland (voor dagtochten over de grens);
  • de sociaaldemografische variabelen.

Jaarlijks sturen EU-landen een verslag over de kwaliteit van de verzamelde gegevens naar Eurostat. Eurostat maakt dan de methodologische handleiding op en werkt deze bij met daarin de richtsnoeren over de geproduceerde statistieken.

Gegevensbronnen

EU-landen kunnen de nodige statistische gegevens produceren met behulp van een combinatie van verschillende bronnen: enquêtes, andere geschikte bronnen (met inbegrip van administratieve gegevens), geschikte statistische schattingsprocedures.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 11 augustus 2011.

Kijk voor meer informatie op de

REFERENTIE

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 692/2011

11.8.2011

-

PB L 192 van 22.7.2011, blz. 17-32

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 253/2013

10.4.2013

-

PB L 79 van 21.3.2013, blz. 5-6

Laatste bijwerking 06.08.2015

Top