Help Print this page 
Title and reference
Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

De afwikkeling van handelstransacties binnen de Europese Unie (EU) gebeurt meestal door middel van een lange tot middellange betalingstermijn, waarbij de leverancier of prestatieplichtige zijn klant een periode de tijd geeft om de factuur te betalen. Het gebeurt vaak dat facturen tot lang na de voorziene termijn onbetaald blijven, wat negatieve gevolgen heeft voor de liquiditeit en het financiële beheer van de ondernemingen. Om deze ongemakken te beperken, legt deze richtlijn een kader vast voor betalingsachterstanden bij handelstransacties.

BESLUIT

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze richtlijn is gericht op het bestrijden van betalingsachterstand * bij handelstransacties * om bij te dragen tot de goede werking van de interne markt en ter versterking van de concurrentiekracht van ondernemingen en met name het midden- en kleinbedrijf/kleine en middelgrote ondernemingen (het mkb/kmo’s).

De richtlijn is van toepassing op alle types betaling die worden gedaan ter vergoeding van handelstransacties tussen overheidsdiensten en ondernemingen of tussen ondernemingen onderling. Ze kan het volgende uitsluiten:

  • schuldvorderingen die het onderwerp zijn van een insolventieprocedure tegen de schuldenaar;
  • schuldsaneringsprocedures;
  • transacties met consumenten;
  • interest betreffende andere betalingsmethoden (zoals betalingen uit hoofde van de wetgeving inzake cheques en wissels, of betalingen bij wijze van schadeloosstelling, met inbegrip van betalingen uit hoofde van verzekeringspolissen).

Transacties tussen ondernemingen

In geval van een betalingsachterstand, heeft de schuldeiser het recht interest te eisen mits hij zijn contractuele en juridische plichten is nagekomen en het te betalen bedrag nog niet heeft ontvangen * op de overeengekomen datum. Hij ontvangt deze interesten na het verstrijken van de betalingsdatum of het einde van de in het contract overeengekomen betalingstermijn.

Met betrekking tot handelstransacties tussen marktdeelnemers schrijft de richtlijn voor, zonder aan de contractvrijheid te raken, dat facturen betaald moeten worden binnen de 60 dagen tenzij de marktdeelnemers expliciet zijn overeengekomen anders te werk te gaan en als de andere bepalingen niet onrechtvaardig zijn ten opzichte van de schuldeiser.

Als het contract geen enkele datum bevat die de betalingstermijn vastlegt, heeft de schuldeiser eveneens recht op interesten wanneer de schuldeiser 30 dagen na ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardige betalingsaanvraag, het verschuldigde bedrag nog niet heeft ontvangen.

De schuldeiser kan van de schuldenaar ook een schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten.

Transacties tussen ondernemingen en overheidsdiensten

In geval van een betalingsachterstand, en wanneer de schuldenaar een overheidsinstantie is, heeft de schuldeiser het recht interest te eisen mits hij zijn contractuele en juridische plichten is nagekomen en het te betalen bedrag nog niet heeft ontvangen op de overeengekomen datum.

Wanneer de schuldenaar een overheidsinstantie is, moet de datum van ontvangst van de factuur niet in een contractuele overeenkomst zijn vastgelegd. De betalingsachterstand van een factuur mag niet langer duren dan:

  • 30 dagen na datum van ontvangst van de factuur;
  • 30 dagen na datum van ontvangst van de artikelen of diensten wanneer de datum van ontvangst van de factuur niet duidelijk is.

De lidstaten kunnen onder bepaalde voorwaarden de vertragingen verlengen tot een maximum van 60 dagen.

De wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand zal tot ten minste 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank zijn. De overheidsdiensten kunnen geen lagere interestvoet vastleggen voor betalingsachterstand.

Contractuele bedingen en onbillijke praktijken

Een contractueel beding is niet van toepassing als ze een nadeel of een misbruik ten opzichte van de schuldeiser vertegenwoordigt, bijvoorbeeld als ze betaling van een intrest voor betalingsachterstand of vergoeding van de invorderingskosten uitsluit.

Om deze misbruiken te vermijden, moeten de lidstaten zorgen dat de rechten en plichten met betrekking tot deze richtlijn transparant zijn en de wettelijke toepasbare intrestvoet voor betalingsachterstand publiceren.

De lidstaten hebben ook de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat er gedragscodes voor betaling worden ingevoerd waardoor betalingstermijnen worden vastgelegd.

Invorderingsprocedures

De schuldeiser kan een vordering of verzoek indienen bij een rechterlijke bevoegdheid en dat wanneer de schuld niet wordt betwist.

Deze richtlijn komt in de plaats van Richtlijn 2000/35/EG.

Belangrijkste begrippen

  • Betalingsachterstand: iedere betaling die niet wordt voldaan binnen de contractuele of juridische betalingstermijn.
  • Handelstransacties: iedere transactie tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en overheidsdiensten die leidt tot het verstrekken van artikelen of diensten tegen een vergoeding.
  • Verschuldigd bedrag: de hoofdsom die betaald had moeten worden binnen de contractuele of juridische betalingstermijn, met inbegrip van belastingen, rechten, heffingen of kosten als vermeld in de factuur of in een gelijkwaardig verzoek tot betaling.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2011/7/EU

15.3.2011

16.3.2013

PB L 48 van 23.2.2011

See also

  • Directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie — Bestrijding van betalingsachterstand (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 27.06.2011

Top