Help Print this page 
Title and reference
Europees Comité voor systeemrisico's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees Comité voor systeemrisico's

De financiële crisis van 2008 legde vele tekortkomingen in het financiële toezicht bloot. Om deze hiaten te dichten, heeft de Europese Unie wettelijke maatregelen getroffen die het huidige systeem vervangen door een Europees systeem voor financieel toezicht (European System of Financial Supervision - ESFS), dat tot doel heeft het vertrouwen van de Europese burger te herstellen en om risico's die het globale financiële systeem ondermijnen, te voorkomen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s.

SAMENVATTING

Met deze verordening wordt het Europees Comité voor systeemrisico's opgericht (European Systemic Risk Board - ESRB). Het maakt deel uit van het pakket van maatregelen getroffen om het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS) te hervormen. Dit pakket richt drie instanties op die toezicht houden op financiële activiteiten:

Het pakket hervormt ook de bestaande wetgeving inzake financiële zaken via de Omnibusrichtlijn en bevat de verordening tot toewijzing van specifieke taken aan de Europese Centrale Bank.

Toezicht op het financiële stelsel van de Europese Unie (EU) wordt verder versterkt door:

 • het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten;
 • de bevoegde of toezichthoudende autoriteiten van lidstaten.

Doelstellingen van het ESRB

Het ESRB is verantwoordelijk voor het macroprudentiële toezicht op het financiële stelsel in de EU. Een van zijn hoofddoelstellingen is het vermijden en beperken van systeemrisico's die de financiële stabiliteit van de EU zouden kunnen schaden. In dit opzicht moet het ESRB voornamelijk:

 • de nodige informatie voor zijn werking vaststellen en verzamelen;
 • systeemrisico's signaleren en prioriteren;
 • waarschuwingen afgeven en deze indien noodzakelijk openbaar maken;
 • aanbevelingen doen rond de nodige maatregelen zodra de risico's gesignaleerd zijn.

Organisatie van het ESRB

Het ESRB bestaat uit:

 • een algemene raad die de uitvoering van de taken waarborgt;
 • een stuurcomité dat bijdraagt aan het besluitvormingsproces;
 • een secretariaat dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse activiteit;
 • een wetenschappelijk adviescomité en een technisch adviescomité om advies en hulp te bieden.

De president van de Europese Centrale Bank (ECB) zal het ESRB voor een periode van vijf jaar voorzitten. De voorzitter wordt bij het vervullen van zijn taak bijgestaan door twee vice-voorzitters, waarvan de eerste wordt verkozen door en uit de algemene raad van de ECB; de tweede is de voorzitter van het Gemengd Comité.

Leden van het ESRB zullen verplicht zijn om te voldoen aan de beginselen van onpartijdigheid en het beroepsgeheim bij het vervullen van hun taken, ook na beëindiging van hun functie.

Vergaderingen van de algemene raad zullen vier maal per jaar plaatsvinden, voorafgegaan door vergaderingen van het stuurcomité. De voorzitter van het ESRB kan buitengewone vergaderingen bijeenroepen.

Het ESRB mag indien nodig ook het advies inwinnen van de particuliere sector.

Waarschuwingen en aanbevelingen

Het ESRB kan waarschuwingen afgeven en aanbevelingen doen inzake de nodige herstelmaatregelen, of zelfs wetgevende initiatieven. Dergelijke aanbevelingen kunnen gericht worden tot:

 • de EU;
 • één of meerdere lidstaten;
 • één of meerdere Europese toezichthoudende autoriteiten;
 • één of meerdere nationale toezichthoudende autoriteiten.

Aanbevelingen met betrekking tot te nemen maatregelen zullen worden gedaan volgens een kleurcode die varieert naargelang de omvang van het risico. Indien het ESRB bemerkt dat zijn aanbevelingen niet zijn opgevolgd, zal het degene tot wie de deze waren gericht, de Raad en indien van toepassing de Europese toezichthoudende autoriteit in vertrouwen in kennis stellen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1092/2010

16.12.2010

-

PB L 331 van 15.12.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s [Publicatieblad L 331 van 15.12.2010].

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft Voor de EER relevante tekst [PB L 331 van 15.12.2010].

Rectificatie van Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft [Publicatieblad L 54 van 22.2.2014].

Laatste wijziging: 20.05.2014

Top