Help Print this page 
Title and reference
Vermindering van de CO2 -uitstoot van nieuwe personenauto's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vermindering van de CO2 -uitstoot van nieuwe personenauto's

De wegvervoersector is één van de grootste vervuilers met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU). Om de uitstoot in deze sector te beperken, legt deze verordening grenswaarden op voor nieuwe personenauto's.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze verordening legt normen op ter beheersing van de CO2-emissies van nieuwe personenauto's. De door de verordening vastgelegde grenswaarde bedraagt 130 g CO2/km. Met toepassing vanaf 2020 mag dit nog maar 95 g CO2 zijn.

Types van voertuigen die onder de verordening vallen

Deze verordening is van toepassing op motorvoertuigen van categorie M1, zoals gedefinieerd in bijlage II van de richtlijn betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen die voor het eerst in de Europese Unie (EU) worden geregistreerd en niet eerder in een derde land zijn geregistreerd.

Specifieke emissiedoelstellingen

Voor de voertuigfabrikanten gelden er doelstellingen wat betreft de gemiddelde CO2-uitstoot, waarvan de formules worden vermeld in bijlage I van deze verordening.

Om de gemiddelde specifieke CO2-emissies van elke fabrikant te bepalen, wordt rekening gehouden met de volgende percentages van de nieuwe personenauto’s:

 • 65 % in 2012;
 • 75 % in 2013;
 • 80 % in 2014;
 • 100 % vanaf 2015.

Deze verordening bevat specifieke bepalingen voor de voertuigen die rijden op brandstoffen die voor 85 % uit ethanol (E85) bestaan. Om te bepalen of een fabrikant zijn doelstelling inzake CO2-emissies haalt, moet het percentage specifieke emissies van het desbetreffende type van voertuig verminderd worden met 5 % tot 31 december 2015. Deze vermindering wordt enkel toegepast als ten minste 30 % van de tankstations in de lidstaat waar het voertuig is geregistreerd, dit type van biobrandstof kan aanbieden.

Opdat de automobielsector zou investeren in nieuwe technologieën, stimuleert het superkrediet de ontwikkeling van voertuigen die aanzienlijk minder emissies met zich meebrengen dan traditionele auto’s. Bij de berekening van de gemiddelde specifieke CO2-emissies telt elke nieuwe personenauto met specifieke CO2-emissies van minder dan 50 g CO2/km als:

 • 3,5 auto's in 2012;
 • 3,5 auto's in 2013;
 • 2,5 auto's in 2014;
 • 1,5 auto in 2015;
 • 1 auto vanaf 2016.

Groepsvorming van fabrikanten

Om de doelstellingen op het vlak van specifieke emissies na te leven, beschikken de fabrikanten over de mogelijkheid om een groep te vormen. Hiertoe bezorgen ze de Europese Commissie een informatiedossier met de lijst van de fabrikanten die deel uitmaken van de groep, de naam van de fabrikant die is aangesteld als beheerder van de groep en het bewijs dat deze in staat is om zich van zijn taken te kwijten.

Monitoring van en rapportering over gemiddelde emissies

Voor elk kalenderjaar moeten de lidstaten een hele reeks gegevens verzamelen met betrekking tot elke nieuwe personenauto die in hun grondgebied wordt geregistreerd, (zoals de fabrikant, het typegoedkeuringsnummer, de specifieke CO2-uitstoot enz.) en die informatie naar de Commissie sturen tegen 28 februari:

 • de bronnen die worden gebruikt om de bovenstaande informatie te verzamelen;
 • het totale aantal nieuwe registraties van nieuwe personenauto's die onder de Europese typegoedkeuring vallen;
 • het totale aantal nieuwe registraties van nieuwe individueel goedgekeurde personenauto's;
 • het totale aantal nieuwe registraties van nieuwe personenauto's die nationaal in kleine reeksen werden goedgekeurd;
 • het percentage van alle benzinestations in hun gebied die E85 aanbieden.

De Commissie houdt een – publiek toegankelijk – centraal register van deze gegevens bij en maakt voor elke fabrikant een voorlopige berekening van:

 • de gemiddelde specifieke CO2-emissies tijdens het voorafgaande kalenderjaar;
 • de specifieke emissiedoelstelling in het voorafgaande kalenderjaar;
 • en het verschil tussen de gemiddelde specifieke CO2-emissies tijdens het voorafgaande kalenderjaar en de specifieke emissiedoelstelling voor dat jaar.

Bijdrage voor overtollige emissies

Vanaf 2012 dient een fabrikant een bijdrage voor overtollige emissies te betalen als hij zijn specifieke emissiedoelstelling overschrijdt. Vanaf 2019 zal deze premie anders berekend worden.

Afwijkingen voor bepaalde fabrikanten

In de volgende gevallen kan een fabrikant een afwijking aanvragen bij de Commissie:

 • hij produceert minder dan 10 000 in de EU geregistreerde personenauto's;
 • hij maakt geen deel uit van een groep van onderling verbonden fabrikanten;
 • hij maakt deel uit van een groep onderling verbonden fabrikanten die in totaal goed is voor minder dan 10 000 in de EU geregistreerde personenauto's;
 • hij maakt deel uit van een groep onderling verbonden fabrikanten, maar beheert zijn eigen productiefaciliteiten en ontwerpcentrum.

De Commissie kan een afwijking toekennen voor een periode van maximaal vijf jaar.

Eco-innovaties

De toeleveranciers en de fabrikanten kunnen innoverende technologieën toepassen om de CO2-emissies te verminderen. De totale bijdrage van deze technologieën mag maximaal 7 g CO2/km bedragen.

Beschikking nr. 1753/2000/EG wordt ingetrokken door deze verordening.

REFERENTIE

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 443/2009

8.6.2009

PB L 140 van 5.6.2009

Wijzigingsbesluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 397/2013

8.5.2013

-

PB L 120 van 1.5.2013

Verordening (EU) nr. 333/2014

-

-

PB L 103 van 5.4.2014

GERELATEERD(E) BESLUIT(EN)

Verordening (EU) nr. 1014/2010 van de Commissie van 10 november 2010 inzake de monitoring en rapportering van registratiegegevens van nieuwe personenauto’s overeenkomstig Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Deze verordening legt de richtsnoeren vast voor de inzameling en rapportering van de gegevens voor elke nieuwe personenauto. Deze gegevens moeten de specifieke CO2-emissiedoelstelling helpen bepalen en moeten het mogelijk maken om na te gaan of de fabrikanten deze doelstelling al dan niet respecteren.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie die het certificaat van overeenstemming van de personenauto in kwestie bevat. Verder hebben ze betrekking op de voertuigen die:

 • weinig CO2-emissies genereren;
 • op ethanol rijden;
 • uitgerust zijn met innoverende technologieën.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 396/2013 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 met betrekking tot bepaalde eisen voor de monitoring op de CO2-emissies.

Dit uitvoeringsbesluit is bedoeld om Verordening (EU) nr. 1014/2010 met betrekking tot bepaalde eisen voor de monitoring op de CO2-emissies van nieuwe personenauto's af te stemmen op de wijzigingen die werden aangebracht aan Bijlage II van Verordening (EC) nr. 443/2009.

Laatste wijziging: 07.02.2014

Top