Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het mondiale concurrentievermogen van EU-investeringsfondsen versterken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Het mondiale concurrentievermogen van EU-investeringsfondsen versterken

Richtlijn 2009/65 - Het mondiale concurrentievermogen van EU-investeringsfondsen (icbe’s) versterken

BESLUIT

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)

SAMENVATTING

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) zijn investeringsfondsen* die op het niveau van de Europese Unie (EU) worden gereglementeerd. In deze richtlijn staat het belangrijkste regelgevingskader voor icbe’s.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de gemeenschappelijke regels voor investeringsfondsen in de EU; hierdoor wordt het grensoverschrijdende aanbod van icbe’s vergemakkelijkt.

KERNPUNTEN

De belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn:

  • investeerders een bredere productkeuze tegen lagere kosten aanbieden via een efficiëntere icbe-markt in de EU, betere informatie voor de investeerders en een efficiënter toezicht op de fondsen;
  • de concurrentiekracht van de Europese investeringssector behouden door de regels aan te passen aan de ontwikkeling van de markt.

In deze richtlijn staan met name regels inzake:

  • beleggersinformatie door middel van een gestandaardiseerd document met beknopte informatie zodat het product voor de consument makkelijker is te begrijpen
  • een echt Europees paspoort voor beheermaatschappijen van icbe’s waardoor een beheermaatschappij die in een Europees land gevestigd is ook fondsen kan beheren in andere landen
  • marketing van icbe’s in andere landen, bijv. door vereenvoudigde administratieve procedures
  • fusies van icbe’s in andere landen
  • beter toezicht op icbe’s en op de bedrijven die ze beheren, bijv. door een hechtere samenwerking tussen de toezichthouders op nationale financiële diensten.

Richtlijn 2009/65 is de vierde versie van de wetgeving op icbe's en vervangt Richtlijn 85/611/EEG.

Richtlijn 2009/65 werd gewijzigd door Richtlijn 2014/91/EU (icbe V) waarin nieuwe regels inzake bewaarders van icbe’s (de entiteit die de effecten heeft) werden ingevoerd, bijv. entiteiten die in aanmerking komen voor deze rol, hun taken, het delegeren van taken en de aansprakelijkheid van de bewaarders.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 7 december 2009.

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

*Investeringsfondsen: investeringsproducten met als enige doel het verzamelen van het kapitaal van investeerders, en dat kapitaal via een portfolio van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en andere effecten collectief investeren.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/65/EG

7.12.2009

30.6.2011

PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32-96

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120-161

Richtlijn 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1-73

Richtlijn 2013/14/EU

20.06.2013

21.12.2014

PB L 145 van 31.5.2013, blz. 1-3

Richtlijn 2014/91/EU

17.9.2014

18.3.2016

PB L 257 van 28.8.2014, blz. 186-213

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/65/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 1-15)

Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de gestandaardiseerde kennisgeving en icbe-verklaring, het gebruik van elektronische communicatie tussen bevoegde autoriteiten voor kennisgevingsdoeleinden, alsook procedures voor onderzoeken en verificaties ter plaatse en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 16-27)

Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 42-61)

Richtlijn 2010/42/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van sommige bepalingen betreffende fusies van fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 28-41)

Laatste bijwerking 15.09.2015

Top