Help Print this page 
Title and reference
Versteviging van de internationale concurrentiekracht van de Europese investeringsfondsen - icbe’s

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Versteviging van de internationale concurrentiekracht van de Europese investeringsfondsen - icbe’s

Icbe’s (instellingen voor collectieve belegging in effecten) zijn populair bij kleine investeerders en geldverschaffers. Ze kunnen nu verder worden ontwikkeld dankzij de bijgewerkte regels voor deze fondsen conform de Europese Richtlijn 2009/65.

WET

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (Voor de EER relevante tekst) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Europese Richtlijn 2009/65 betreffende icbe’s werd op 13 juli 2009 aangenomen en is van toepassing sinds 1 juli 2011. Hierin worden algemene Europese regels neergelegd voor de oprichting en de werking van Europese investeringsfondsen.

Investeringsfondsen worden gecreëerd met het oog op de collectieve investering van het kapitaal van investeerders, via een portfolio van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en andere effecten. Icbe’s werden in 1980 geïntroduceerd. Ze zijn een Europese vorm van een investeringsfonds en waren in 2009 goed voor meer dan 5 triljoen EUR aan activa, equivalent aan de helft van het bruto binnenlands product van de EU.

In deze richtlijn worden de regels betreffende icbe’s bijgewerkt. De belangrijkste doelstellingen hiervan zijn:

 • investeerders een bredere productkeuze tegen een lagere kost aanbieden via een efficiëntere icbe-markt in de EU, betere informatie voor de investeerders en een efficiënter toezicht op de fondsen;
 • de concurrentiekracht van de Europese investeringssector behouden door de regels aan te passen aan de ontwikkeling van de markt.

Met de tekst werden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • verbeterde informatie voor de beleggers, dankzij een gestandaardiseerd document waarin de informatie wordt samengevat. Essentiële beleggersinformatie houdt het midden tussen leesbaarheid en de hoeveelheid informatie die beleggers nodig hebben;
 • een echt Europees paspoort voor beheermaatschappijen van icbe’s: zo kan een beheermaatschappij die in een Europees land gevestigd is ook fondsen beheren in andere landen, zonder het vele papierwerk;
 • eenvoudiger marketing van icbe’s in andere landen, dankzij de vereenvoudigde administratieve procedures;
 • eenvoudiger fusies van icbe’s in andere landen, waardoor de gemiddelde grootte van Europese fondsen kan stijgen;
 • eenvoudiger pooling van activa, wat bijvoorbeeld leidt tot een betere bescherming van de belegger, door een kader te creëren voor het systeem van master-feederconstructies waarbij een fonds meer dan 85 % van zijn activa in een ander fonds investeert;
 • beter toezicht op icbe’s en op de bedrijven die ze beheren, dankzij een hechtere samenwerking tussen de toezichthouders.

Europese Richtlijn 2009/65 is de vierde versie van de wetgeving op icbe’s en vervangt Richtlijn 85/611/EEG.

De Commissie heeft vier uitvoeringshandelingen aangenomen waarmee verbeteringen worden aangebracht aan de richtlijn betreffende icbe’s van 1 juli 2010. Ze zijn gericht op een verdere verbetering van de bescherming van beleggers, de vermindering van het papierwerk en een nog betere concurrentiekracht van de Europese investeringsfondsen.

De richtlijn betreffende icbe’s werd gewijzigd door Europese Richtlijn 2013/14/EU van 21 mei 2013. De wijzigingen zijn bedoeld om beleggers in deze collectieve beleggingsregelingen te beschermen tegen een overdreven vertrouwen op kredietbeoordelingen. Bijvoorbeeld: beheer- of beleggingsmaatschappijen werd gevraagd om hun eigen beoordeling uit te voeren van de kredietwaardigheid van bedrijven en om niet uitsluitend of automatisch te vertrouwen op kredietbeoordelingen uitgegeven door ratingbureaus.

REFERENTIES

Wet

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Richtlijn 2009/65/EG

7.12.2009

30.6.2011

PB L 302 van 17.11.2009

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Richtlijn 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

PB L 331 van 15.12.2010

Richtlijn 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

PB L 174 van 1.7.2011

Richtlijn2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

PB L 145 van 31.5.2013

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/65/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

VERWANTE WETTEN

Uitvoeringsverordeningen

Verordening (EU) nr. 583/2010 van Publicatieblad L 176 van 10.7.2010 ]. 1 juli 2010 - Voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een duurzame drager wordt verstrekt [Publicatieblad L 176 van 10.7.2010].

Deze verordening is bedoeld om belangrijke informatie voor beleggers te standaardiseren. Hiermee worden regels vastgelegd voor:

 • de informatie die moet worden verstrekt over de doeleinden van het beleggingsbeleid;
 • de manier waarop risico en opbrengsten worden voorgesteld (het gebruik van een schaal van 1 tot 7);
 • de manier waarop kosten worden voorgesteld en uitgelegd.

Dit is ook van toepassing op specifieke icbe-structuren die uit twee of meer beleggingscompartimenten bestaan.

Verordening (EU) nr. 584/2010 van Publicatieblad L 176 van 10.7.2010 ]. 1 juli 2010 - Gestandaardiseerde kennisgeving en icbe-verklaring, het gebruik van elektronische communicatie tussen bevoegde autoriteiten voor kennisgevingsdoeleinden, alsook procedures voor onderzoeken en verificaties ter plaatse en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten [Publicatieblad L 176 van 10.7.2010].

Deze richtlijn is bedoeld om de kennisgevingsprocedure voor de verhandeling van rechten van deelneming van icbe’s in een andere lidstaat te harmoniseren.

Hierin worden de vorm en de inhoud vastgelegd van de standaardkennisgeving die door icbe’s moet worden gebruikt. Daarnaast worden hierin ook de vorm en de inhoud vastgelegd van de icbe-verklaring die moet worden gebruikt door de bevoegde autoriteit van lidstaten om te verifiëren dat de icbe’s voldoen aan de voorwaarden die werden vastgelegd in Richtlijn 2009/65/EG. De richtlijn bevat ook een gedetailleerde procedure voor de elektronische verzending van de kennisgeving tussen bevoegde autoriteiten.

Daarnaast bevat ze procedures voor het toezicht op de grensoverschrijdende activiteiten van fondsenbeheerders.

Richtlijnen

Europese Richtlijn 2010/43/EU van Publicatieblad L 176 van 10.7.2010 ]. 1 juli 2010 betreffende organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij [Publicatieblad L 176 van 10.7.2010].

Europese Richtlijn 2010/44/EU van Publicatieblad L 176 van 10.7.2010 ]. 1 juli 2010 ten aanzien van sommige bepalingen betreffende fusies van fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure [Publicatieblad L 176 van 10.7.2010].

Voorstellen

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG betreffende icbe’s wat bewaardertaken, beloningsbeleid en sancties betreft. [COM(2012) 350 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 21.01.2014

Top