Help Print this page 
Title and reference
Gedistilleerde dranken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gedistilleerde dranken

De harmonisering van de bepalingen betreffende het op de Europese markt plaatsen van gedistilleerde dranken draagt bij tot de bescherming van de consument en de ontwikkeling van de sector. Dit juridisch kader bevordert de technologische innovatie zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de traditionele productiemethoden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze verordening strekt tot vaststelling van de voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van de geografische aanduidingen van dergelijke dranken. Zij is van toepassing op alle gedistilleerde dranken, ongeacht of deze in de Europese Unie (EU) dan wel in een derde land zijn geproduceerd.

Gedistilleerde dranken

Gedistilleerde dranken zijn alcoholhoudende dranken die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Zij hebben per definitie bijzondere organoleptische kenmerken en een alcoholgehalte van ten minste 15 % vol. Zij worden geproduceerd hetzij rechtstreeks door distillatie, maceratie of toevoeging van aroma’s, hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met een andere drank, met uit landbouwproducten verkregen ethylalcohol of met bepaalde distillaten.

Bijlage II bij deze verordening bevat een lijst van gedistilleerde dranken die is onderverdeeld in categorieën (rum, eau-de-vie, wodka, enz.).

Verkoopbenaming

Gedistilleerde dranken die voldoen aan de specificaties van de producten die zijn opgenomen in een van de 46 categorieën gedistilleerde dranken van bijlage II worden in de handel gebracht onder een van de in deze bijlage genoemde benamingen. Gedistilleerde dranken die niet aan alle voorwaarden voldoen om in een van de 46 categorieën van bijlage II te worden opgenomen, worden in de handel gebracht als “gedistilleerde drank”.

Gedistilleerde dranken die aan de voorwaarden van verschillende categorieën van bijlage II voldoen, kunnen in de handel worden gebracht onder een of meerdere van de voor deze categorieën genoemde benamingen.

De verkoopbenaming kan worden aangevuld of vervangen door een geografische aanduiding op voorwaarde dat de consument daardoor niet wordt misleid.

Etikettering en aanbiedingsvorm

De algemene voorschriften inzake de etikettering en de presentatie van levensmiddelen zijn van toepassing op gedistilleerde dranken.

In deze verordening zijn evenwel specifieke voorschriften betreffende de etikettering en de presentatie vastgesteld. Indien in de etikettering melding wordt gemaakt van de grondstof die voor de productie van de ethylalcohol verkregen uit landbouwproducten is gebruikt, wordt elke gebruikte alcoholsoort verkregen uit landbouwproducten in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden vermeld.

De woorden “blend”, “blended” en “blending” mogen slechts worden gebruikt indien de gedistilleerde drank een mengsel is van twee of meer gedistilleerde dranken van dezelfde categorie. Deze dranken vertonen slechts nuanceverschillen in samenstelling als gevolg van de bereidingsmethode, de gebruikte distilleertoestellen, de rijpingsduur of het geografische productiegebied.

De rijpingsduur of de leeftijd mag slechts worden vermeld indien deze naar het jongste alcoholhoudende bestanddeel verwijst en op voorwaarde dat de belastingdienst of een gelijkwaardige instantie toezicht heeft uitgeoefend op de rijping.

Recipiënten waarin gedistilleerde dranken worden bewaard, mogen niet worden afgesloten met loodhoudende capsules of folie.

De bij deze verordening voorgeschreven informatie wordt verstrekt in een of meer officiële talen van de Europese Unie om de consument beter te informeren, met uitzondering van:

  • de in bijlage II cursief vermelde termen;
  • de in bijlage III geregistreerde geografische aanduidingen.

Geografische aanduidingen

Een geografische aanduiding geeft aan dat de betrokken gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft wanneer een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong.

Registratie van geografische aanduidingen

Aanvragen tot registratie worden door de betrokken lidstaten of derde landen bij de Europese Commissie ingediend. De aanvraag gaat vergezeld van een technisch dossier waarin de volgende informatie is opgenomen:

  • de benaming en de categorie van de gedistilleerde drank, met inbegrip van de geografische aanduiding;
  • een beschrijving van de gedistilleerde drank;
  • de afbakening van het betrokken geografische gebied;
  • een beschrijving van de methode om de gedistilleerde drank te verkrijgen;
  • de gegevens die het verband met het geografische milieu of met de geografische oorsprong staven;
  • de eventuele eisen waaraan krachtens Europese, nationale en/of regionale bepalingen moet worden voldaan;
  • de naam en het contactadres van de aanvrager;
  • eventuele aanvullingen op de geografische aanduiding en/of eventuele specifieke etiketteringsvoorschriften.

De Commissie onderzoekt binnen twaalf maanden na indiening van de aanvraag of deze voldoet aan deze verordening voordat zij het technisch dossier in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaakt.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan binnen zes maanden na de datum van de bekendmaking van het technisch dossier bezwaar aantekenen tegen de registratie van de geografische aanduiding.

Annulering van geografische aanduidingen

De Commissie kan de registratie van een geografische aanduiding ongedaan maken indien de gedistilleerde drank niet meer voldoet aan de specificaties van het bij de registratieaanvraag gevoegde technisch dossier.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 110/2008

20.2.2008

-

L 39 van 13.2.2008

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

L 354 van 31.12.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (CE) nr. 110/2008 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 936/2009 van de Commissie van 7 oktober 2009 houdende toepassing van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen inzake de wederzijdse erkenning van bepaalde gedistilleerde dranken [Publicatieblad L 264 van 8.10.2009]. Ten gevolge van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika en Mexico moet het gebruik van de benaming van bepaalde gedistilleerde dranken (met name “Tennessee Whisky” of “Tennessee Whiskey”, “Bourbon Whisky” of “Bourbon Whiskey” of “Bourbon” als benaming voor “Bourbon Whiskey”, “Tequila” en “Mezcal”) in overeenstemming zijn met de wetgeving van deze landen.

See also

Laatste wijziging: 20.01.2011

Top