Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Witboek sport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Witboek sport

Dit witboek is het eerste grote Europese initiatief op dit gebied en verschaft strategische richtsnoeren voor de rol van de sport binnen de Europese Unie (EU), vooral op sociaal en economisch vlak.

MAATREGEL

Witboek sport van 11 juli 2007 van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité [COM(2007) 391 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Dit witboek vormt de belangrijkste bijdrage van de Commissie aan het onderwerp sport en aan de rol ervan in het dagelijks leven van de Europese burgers.

Het laat zien welke invloed de sport op alle beleidsterreinen van de EU kan hebben.

Verder wordt aangegeven wat de behoeften en specifieke kenmerken van de sportwereld zijn.

Ten slotte biedt het witboek toekomstperspectieven voor de sport in Europees verband met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de autonomie van de sportorganisaties en het Gemeenschapsrecht.

Doelstellingen

Het Witboek sport heeft voornamelijk tot doel:

 • strategische richtsnoeren te verschaffen;
 • het debat over specifieke problemen te bevorderen;
 • de zichtbaarheid van sport in de Europese beleidsvorming te vergroten;
 • de behoeften en specifieke kenmerken van de sector voor het voetlicht te brengen;
 • vast te stellen welke bevoegdheden voor toekomstige maatregelen nodig zijn.

Meer concreet wil de Commissie met dit witboek:

 • ervoor zorgen dat op alle Europese beleidsterreinen volledig recht wordt gedaan aan de dimensie sport;
 • meer juridische duidelijkheid verschaffen over de toepassing van het acquis communautaire op sportgebied en zo bijdragen aan een beter sportbestuur in Europa.

Thematische structuur

Het witboek omvat drie onderwerpen:

 • de maatschappelijke rol van sport, ofwel de beschrijving van sport als sociaal verschijnsel;
 • de economische dimensie van sport, ofwel de bijdrage van de sport aan de groei en het creëren van werkgelegenheid in Europa;
 • de organisatie van de sport, ofwel de rol van elk van de actoren (publiek of particulier, op economisch of sportgebied) in het sportbestuur.

Actieplan

Een actieplan dat de naam draagt van Pierre de Coubertin, als hommage aan de vader van de moderne Olympische Spelen, maakt dit witboek compleet.

In dit actieplan stelt de Commissie een hele reeks concrete maatregelen voor met betrekking tot de sociale en economische aspecten van sport, zoals gezondheid, sociale integratie, vrijwilligerswerk, onderwijs en externe betrekkingen.

Het actieplan bevat de volgende voorstellen:

 • de opstelling van richtsnoeren voor lichaamsbeweging en de oprichting van een Europees netwerk ter bevordering van sport als een bezigheid die heilzaam is voor de gezondheid;
 • meer coördinatie op Europees niveau in de strijd tegen doping;
 • de toekenning van een Europees label aan scholen die lichaamsbeweging stimuleren;
 • de start van een onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport;
 • betere (sociale) integratie door sport via Europese programma’s en fondsen;
 • meer uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen ordehandhavers en sportorganisaties met betrekking tot de preventie van racistische en gewelddadige incidenten;
 • de versterking van sport als instrument voor het Europees ontwikkelingsbeleid;
 • de verzameling van statistieken waarmee de economische impact van sport kan worden gemeten;
 • het instellen van een onderzoek naar de manier waarop sport met overheidsgeld en privégeld wordt gefinancierd;
 • een effectbeoordeling van de activiteiten van spelersmakelaars en een beoordeling van de toegevoegde waarde van eventueel optreden van de Gemeenschap op dit terrein;
 • een betere structurering van de dialoog over sport binnen de Gemeenschap, vooral via de organisatie van een jaarlijks sportforum;
 • intensivering van de intergouvernementele samenwerking op sportgebied;
 • de bevordering van de oprichting van Europese comités voor sociale dialoog in de sportsector en van de steun voor werkgevers en werknemers.

Follow-up

De Commissie zal de in dit witboek voorgestelde initiatieven een follow-up geven via een gestructureerde dialoog tussen alle actoren binnen de sportwereld:

 • Europese sportfederaties;
 • Europese overkoepelende sportorganisaties, met name de Europese Olympische Comités (EOC), de Europese Paralympische Comités (EPC) en Europese niet-gouvernementele sportorganisaties;
 • nationale overkoepelende sportorganisaties en nationale Olympische en Paralympische Comités;
 • andere op Europees niveau vertegenwoordigde actoren op sportgebied, inclusief sociale partners;
 • andere Europese en internationale organisaties (organen van de Raad van Europa en de Verenigde Naties, Unesco, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), enz.).

Context

Sport draagt als sociaal en economisch verschijnsel bij aan de strategische doelstellingen van solidariteit en welvaart van de Europese Unie. Sport stimuleert vrede, tolerantie, wederzijds begrip en onderwijs, in overeenstemming met het Europese ideaal.

Tegenwoordig heeft de sport te kampen met nieuwe fenomenen als commercie, mensenhandel, doping, racisme, geweld, corruptie en witwassen van geld.

De Europese Raad erkent de wezenlijke rol van sport in zijn verklaring van december 2000. De Europese Raad van juni 2007 heeft de Intergouvernementele Conferentie een mandaat gegeven dat melding maakt van een toekomstige Verdragsbepaling over sport.

Dit witboek is ontstaan dankzij uitgebreid overleg dat sinds 2005 vooral is gevoerd met de Olympische Comités, sportfederaties en lidstaten.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport [COM(2011) 12 definitief - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Deze mededeling maakt deel uit van de voortzetting van het Witboek over sport. Ze is gebaseerd op drie brede thematische hoofdstukken (de maatschappelijke rol van sport, de economische dimensie van sport en de organisatie van sport), die elk beschikken over een lijst van voorgestelde acties die door de Commissie en de lidstaten zouden kunnen worden uitgevoerd.

Laatste bijwerking 06.05.2014

Top