Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koopkrachtpariteiten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Koopkrachtpariteiten

Koopkrachtpariteiten (KKP's)* vormen een manier om prijsverschillen te meten tussen landen. De Europese Unie (EU) heeft daarvoor regels afgesproken binnen de nationale bureaus voor de statistiek en Eurostat, het bureau voor de statistiek van de EU. Die regels moeten de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de verzamelde en berekende gegevens verbeteren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1445/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten

SAMENVATTING

Koopkrachtpariteiten (KKP's)* vormen een manier om prijsverschillen te meten tussen landen. De Europese Unie (EU) heeft daarvoor regels afgesproken binnen de nationale bureaus voor de statistiek en Eurostat, het bureau voor de statistiek van de EU. Die regels moeten de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de verzamelde en berekende gegevens verbeteren.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening bepaalt de regels voor de ontwikkeling, productie en berekening van KKP's en de verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken partijen.

KERNPUNTEN

Rollen en verantwoordelijkheden

Eurostat berekent ieder kalenderjaar KKP's. Tot de taken van het bureau behoren:

het coördineren van de toevoer van basisinformatie;

het verzamelen van informatie van EU-landen voor de berekening van KKP's;

het berekenen en publiceren van KKP's;

het ontwikkelen en communiceren van een methodiek, in overleg met EU-landen.

EU-landen moeten:

de procedure volgen voor de verzameling van basisgegevens die is vastgelegd in de verordening;

de enquêteresultaten bevestigen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, zodra de validering van de resultaten is afgesloten;

hun goedkeuring verlenen aan de methodiek voor de gegevensverzameling en controleren of de gegevens geleverd door Eurostat plausibel zijn.

Kwaliteitscontrole

Elk land moet een verslag bijhouden hoe ze de verordening hebben uitgevoerd. Hun KKP-procedure moet minstens om de zes jaar beoordeeld worden.

Gepubliceerde resultaten

De resultaten worden door Eurostat uiterlijk drie jaar na het einde van het referentiejaar gepubliceerd. Ze omvatten tenminste:

de KKP's op het niveau van het bruto binnenlands product (bbp);

de KKP's voor de consumptieve bestedingen van particuliere huishoudens* en voor de werkelijke individuele consumptie*;

de indexcijfers voor het prijspeil* in verhouding tot het EU-gemiddelde;

het bbp, de consumptieve bestedingen van particuliere huishoudens en de werkelijke individuele consumptie, en de cijfers hiervoor per hoofd van de bevolking in koopkrachtstandaard (KKS)*.

Gebruik van KKP's

KKP's worden gebruikt voor het berekenen van:

de bedragen die worden toegekend door de structuur- en investeringsfondsen van de EU; de nationale bbp's per inwoner gedefleerd met de KKP's worden gebruikt voor het opstellen van de lijst van regio's die in aanmerking komen voor steun uit de structuurfondsen en om het bedrag van de steun voor iedere regio te bepalen;

de correctiecoëfficiënten die worden toegepast op de lonen en pensioenen van ambtenaren en andere werknemers van de EU in overeenstemming met het statuut van de ambtenaren en de arbeidsvoorwaarden van andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Subsidies beschikbaar

Omdat KKP's internationale statistieken zijn en maar beperkt nut op nationaal niveau hebben, levert Eurostat een financiële bijdrage die 70 % van de kosten van de EU-landen dekt die in aanmerking komen volgens de regels voor subsidie (Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 - de financiële verordening van de EU).

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 9 januari 2008.

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIPPEN

* Koopkrachtpariteiten (KKP's): indicatoren van verschillen in prijspeil tussen landen. Ze bieden een rechtstreekse vergelijking hoeveel munteenheden nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid goederen of diensten aan te kopen in verschillende landen.

* Consumptieve bestedingen van particuliere huishoudens: bestedingen van ingezeten huishoudens voor de consumptie van goederen en diensten.

* Werkelijke individuele consumptie: de totale waarde van de individuele consumptieve bestedingen van huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid. Een maatstaf voor de goederen en diensten die huishoudens werkelijk verbruiken in tegenstelling tot wat ze aankopen.

* Indexcijfers voor het prijspeil: de verhouding van de KKP's tot de wisselkoersen. Ze bieden een maatstaf voor de verschillen in prijspeil tussen landen door het aantal eenheden van de gemeenschappelijke munt aan te geven die nodig zijn voor de aankoop van hetzelfde volume van het aggregatieniveau of de analytische categorie in elk land.

* Koopkrachtstandaard: een kunstmatige gemeenschappelijke munt waarin aggregaten in de nationale rekeningen (bijv. geaggregeerde consumptie, geaggregeerde investeringen) worden uitgedrukt wanneer die zijn aangepast aan de prijsverschillen met behulp van KKP's. Op deze manier kunnen resultaten worden vergeleken.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1445/2007

9.1.2008

-

PB L 336 van 20.12.2007, blz. 1-24

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 193/2011

21.3.2011

-

PB L 56 van 1.3.2011, blz. 1-2

Verordening (EU) nr. 2015/1163

5.8.2015

-

PB L 188 van 16.7.2015, blz. 6-27

Laatste wijziging: 13.08.2015

Top