Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protocol tegen mensenhandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protocol tegen mensenhandel

De Europese Unie treedt toe tot het Protocol inzake de bestrijding en bestraffing van mensenhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Dit Protocol heeft met name ten doel vrouwen en kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting, slavernij en dwangarbeid.

BESLUIT

Besluiten 2006/618/EG en 2006/619/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

SAMENVATTING

Met deze besluiten bekrachtigt de Raad namens de Europese Unie het Protocol tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, dat op 15 november 2000 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en dat betrekking heeft op mensenhandel. In bijlage II bij de besluiten wordt de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap ten aanzien van de bij het Protocol geregelde aangelegenheden omschreven.

Doelstellingen van het Protocol:

  • voorkoming en bestrijding van mensenhandel *, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel *, indien deze een grensoverschrijdend karakter heeft en er een criminele organisatie bij betrokken is;
  • bescherming van en bijstand aan slachtoffers van uitbuiting *;
  • bevordering van samenwerking tussen de staten op dat gebied.

Elke staat die partij is, moet de maatregelen nemen die nodig zijn om mensenhandel, waaronder medeplichtigheid aan mensenhandel, strafbaar te stellen.

Geschillen tussen partijen (staten) betreffende de uitlegging of toepassing van dit Protocol moeten eerst worden beslecht door onderhandelingen en subsidiair eventueel via arbitrage. Indien de partijen er in dat laatste geval niet in zijn geslaagd binnen zes maanden een oplossing te vinden, kan een partij bij het geschil naar het Internationale Gerechtshof stappen.

Voorkoming van mensenhandel

De staten die partij zijn, moeten maatregelen nemen ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel, in samenwerking met relevante organisaties uit de samenleving. Deze maatregelen kunnen informatiecampagnes en campagnes in de massamedia alsmede sociale en economische initiatieven omvatten.

Het is ook belangrijk om via bilaterale en multilaterale samenwerking factoren aan te pakken die personen kwetsbaar maken voor mensenhandel, zoals armoede, onderontwikkeling en het ontbreken van gelijke kansen.

Bescherming van slachtoffers

De staten die partij zijn, moeten de persoonlijke levenssfeer en identiteit van slachtoffers beschermen en moeten slachtoffers informatie verstrekken over relevante gerechtelijke en bestuurlijke procedures. Er moet ook worden gezorgd voor het lichamelijke, geestelijke en sociale herstel van slachtoffers, bijvoorbeeld door hen huisvesting, passende verzorging, werk, onderwijs en scholing te verstrekken.

Elke staat die partij is, moet slachtoffers in staat stellen tijdelijk of permanent op zijn grondgebied te blijven, rekening houdend met humanitaire en persoonlijke factoren. Bovendien moeten slachtoffers worden geholpen bij hun terugkeer naar hun land van herkomst of bij hun vertrek naar een ander land, en dat met volledige inachtneming van de veiligheid van de betrokken personen.

Samenwerking

De relevante autoriteiten van staten die partij zijn, moeten informatie uitwisselen over de soorten reisdocumenten die worden gebruikt voor mensenhandel en over de middelen die criminele organisaties gebruiken voor mensenhandel. De staten die partij zijn, moeten ook de samenwerking tussen hun instellingen voor grenscontroles versterken.

Context

Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, dat op 15 november 2000 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, is in werking getreden op 23 september 2003.

Het wordt aangevuld met drie protocollen: het Protocol inzake mensenhandel, dat op 25 december 2003 in werking is getreden, het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, dat op 28 januari 2004 in werking is getreden, en het Protocol tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, dat op 3 juli 2005 in werking is getreden.

Belangrijkste begrippen

  • Mensenhandel: het werven, vervoeren, overbrengen van en het bieden van onderdak aan of het opnemen van personen, door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of voordelen teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap heeft over een andere persoon, ten behoeve van uitbuiting.
  • Uitbuiting: de uitbuiting van prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, onderworpenheid of de verwijdering van organen.
  • Kind: iedere persoon jonger dan achttien jaar.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluiten 2006/618/EG en 2006/619/EG (aanneming: raadpleging CNS/2003/0197)

24.7.2007

-

PB L 262 van 22.9.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2004/579/EG ( es de en fr) van de Raad van 29 april 2004 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (Publicatieblad L 261 van 6.8.2004).

Besluiten 2006/616/EG en 2006/617/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (Publicatieblad L 262 van 22.9.2006).

Besluit 2001/748/EG van de Raad van 16 oktober 2001 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Protocol, gehecht aan het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrding van grensoverschrdende georganiseerde criminaliteit, betreffende de bestrding van illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, onderdelen ervan en munitie (Publicatieblad L 280 van 24.10.2001).

Laatste wijziging: 17.03.2008

Top