Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtsnoeren van de EU inzake de rechten van het kind

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Richtsnoeren van de EU inzake de rechten van het kind

De Europese Unie (EU) neemt richtsnoeren aan die de basis vormen voor de bescherming van de rechten van het kind in het externe beleid. Het doel is een geïntegreerde aanpak van de rechten van het kind te bevorderen, de huidige inspanningen te versterken, en de samenhang tussen de activiteiten op dit gebied te verbeteren. De EU zal in haar betrekkingen met derde landen en in internationale fora actief haar doelstellingen trachten te realiseren.

BESLUIT

EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, die de Raad op 10 december 2007 heeft aangenomen (Niet in het Publicatieblad verschenen).

SAMENVATTING

Ondanks het brede kader van internationale instrumenten, normen en afspraken betreffende de rechten van het kind en de eerste successen bij het verwezenlijken van de vastgestelde doelstellingen, staat de dagelijkse realiteit voor miljoenen kinderen in de gehele wereld in schril contrast tot deze afspraken en doelstellingen.

Talrijke kinderen zien hun leven nog steeds ernstig bedreigd en hebben geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en maatschappelijke zorg. Zij krijgen te maken met de ergste vormen van kinderarbeid, geweld, seksueel misbruik, ziekten, gewapende conflicten en staan bloot aan discriminatie, marginalisering en uitsluiting. Meisjes lopen een specifiek gevaar en verdienen bijzondere aandacht.

Deze richtsnoeren versterken dus de activiteiten van de EU op het gebied van de bevordering en bescherming van de rechten van het kind in haar externe beleid en bevorderen een geïntegreerde en strategische aanpak van deze kwesties. Zij vullen de EU‑richtsnoeren betreffende kinderen en gewapende conflicten aan.

Om haar doelstellingen te realiseren, zal de EU operationele instrumenten gebruiken, zoals:

 • politieke dialoog, door het aan de orde stellen van de rechten van het kind in ontmoetingen en besprekingen in het kader van internationale en regionale organisaties en contacten met derde landen;
 • demarches om te reageren op actuele kwesties die gevolgen hebben voor de rechten van het kind en om derde landen eraan te herinneren dat ze effectieve maatregelen ter bescherming van de rechten van het kind moeten nemen;
 • bilaterale en multilaterale samenwerking om ontwikkelings- en humanitairehulpprogramma's die toegespitst zijn op de rechten van het kind uit te breiden en om op alle gebieden van het externe beleid van de EU rekening te houden met de rechten van het kind;
 • partnerschappen en coördinatie met internationale belanghebbenden, waaronder de Verenigde Naties, regionale organisaties, het Europees forum voor de rechten van het kind, onderzoeksinstellingen, publiek-private partnerschappen, maar ook maatschappelijke organisaties en internationale financiële instellingen.

Conform de richtsnoeren zullen ook maatregelen worden genomen in het kader van de betrekkingen met derde landen en in multilaterale fora.

Implementatie

Om deze operationele richtsnoeren te implementeren in haar betrekkingen met derde landen, stelt de EU algemene maatregelen voor, zoals:

 • derde landen ertoe oproepen toe te treden tot relevante internationale instrumenten en standaarden en samen te werken met diverse bestaande mechanismen, zoals die van de Verenigde Naties alsook met regionale instrumenten, waaronder die van de Raad van Europa;
 • het verlenen van steun voor actiemiddelen ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind op nationaal niveau door de ontwikkeling van strategieën en de vaststelling of versterking van overheidsmechanismen;
 • het verbeteren van de bewakingsprocedures en -structuren zoals databanken en bewakingssystemen, alsook het stimuleren van het onderzoek naar de rechten van het kind en het creëren van onafhankelijke nationale instellingen en het bevorderen van de participatie van maatschappelijke organisaties;
 • het toekennen van meer middelen voor de bevordering en de bescherming van de rechten van het kind;
 • het stimuleren en steunen van nationale wetgevingshervormingen ten behoeve van de bevordering en bescherming van de rechten van het kind om ervoor te zorgen dat de wetgeving spoort met internationale normen en standaarden;
 • het bestrijden van schendingen van de rechten van het kind en een einde maken aan straffeloosheid op dit gebied;
 • kinderen in staat stellen om werkelijk deel te nemen aan de totstandkoming en de implementatie van beleidsmaatregelen die op hen betrekking hebben en hun participatie faciliteren;
 • ervoor zorgen dat gezinnen en andere zorgverleners beter in staat zijn om hun rol op het gebied van bescherming van de rechten van het kind ten volle te vervullen;
 • steun verlenen aan bewustmakingsprogramma's betreffende de rechten van het kind, in het bijzonder door de ondersteuning van campagnes of door de opneming van de rechten van het kind in de leerprogramma's.

Binnen het algemene raamwerk van deze richtsnoeren zullen, op basis van afzonderlijke implementatiestrategieën, specifieke maatregelen worden genomen op prioritaire gebieden. Er worden telkens prioritaire gebieden vastgesteld voor een periode twee jaar. Het eerste prioritaire actiegebied is alle vormen van geweld jegens kinderen. De doelstellingen, het operationele gedeelte en de implementatiestrategie per land, de maatregelen, de bewaking en evaluatie van de implementatie worden nader omschreven in bijlage 1 bij de richtsnoeren.

De Groep rechten van de mens (COHOM) bij de Raad zal in nauwe coördinatie en samenwerking met andere bevoegde werkgroepen van de Raad toezicht houden op de uitvoering en het vervolg van deze richtsnoeren.

Context

In internationale en Europese verdragen heeft de EU er zich toe verbonden de mensenrechten in het algemeen en de kinderrechten in het bijzonder te eerbiedigen. De EU is toegetreden tot het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, bevordert de implementatie van de millenniumverklaring en de millenniumdoelstellingen (OMD), en steunt het actieplan betreffende "A World fit for Children" (een wereld geschikt voor kinderen) (EN) van de Verenigde Naties.

De EU stelt al jaren lang een breed scala van maatregelen vast, met name inzake kinderen in gewapende conflicten, het aankaarten van de rechten van het kind in de dialoog met derde landen en in het kader van de uitbreiding. Bovendien heeft de EU een Europees instrument voor democratie en mensenrechten vastgesteld, dat het mogelijk maakt projecten op dat gebied te bevorderen. Bovendien houdt de EU ook bij haar ontwikkelingsbeleid rekening met de rechten van het kind, zoals blijkt uit de Europese consensus inzake ontwikkeling.

Laatste wijziging: 09.12.2010

Top