Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De plaats van kinderen binnen het externe optreden van de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De plaats van kinderen binnen het externe optreden van de EU

De Europese Unie (EU) streeft ernaar de rechten van het kind krachtdadig te bevorderen en in internationaal verband te verdedigen. Deze mededeling draagt bij tot de vaststelling van een actieplan voor kinderen binnen het externe optreden van de EU, uitgaande van een overkoepelende aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van het vraagstuk en met inzet van het beleid inzake humanitaire hulp, ontwikkeling, veiligheid en mensenrechten.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's van 5 februari 2008 – Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU [COM(2008) 55 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Kinderen en jongeren vormen een derde van de wereldbevolking en in de meeste ontwikkelingslanden zelfs de helft van de bevolking. Investeren in kinderen is dus investeren in de toekomst. De situatie van kinderen verbeteren maakt het immers mogelijk onstabiliteit van het staatsbestel te voorkomen en te zorgen voor duurzame ontwikkeling op lange termijn en voor stabiliteit en veiligheid op regionaal, nationaal en mondiaal niveau.

Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom moeten zij een centrale plaats innemen binnen het beleid van de Europese Unie inzake ontwikkeling, humanitaire hulp en externe betrekkingen.

De problemen die zich bij deze bevolkingsgroep voordoen, betreffen onder meer gezondheid, onderwijs en opleiding, sociale integratie, de bestrijding van misdaden zoals mensenhandel en seksuele exploitatie, maar ook de bestrijding van kinderarbeid en van de inlijving in gewapende groeperingen. Bepaalde groepen kinderen lopen groter gevaar, met name in humanitaire crisissituaties. Bijzondere aandacht moet gaan naar meisjes, die zijn blootgesteld aan extra risico's zoals verschillende vormen van seksueel of familiaal geweld.

Normatief kader

De EU heeft zich ertoe verbonden op grond van de internationale en Europese verdragen de mensenrechten in het algemeen en de kinderrechten in het bijzonder te eerbiedigen. Zij is partij bij het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (EN) (ES) (FR), waarin de volgende vier basisbeginselen van alle maatregelen voor kinderen zijn verankerd: non-discriminatie, het hogere belang van kinderen, het recht van kinderen op overleven en ontwikkeling en het recht van kinderen op vrije meningsuiting.

De EU is ook aangesloten bij de millenniumverklaring en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) en ondersteunt het actieplan van de Verenigde Naties "A World fit for children".

Binnen het EU-beleid voor de bevordering van de mensenrechten en de democratisering in derde landen wordt bijzondere aandacht besteed aan de kinderrechten, wat tot uiting komt in de richtsnoeren van de EU voor de bescherming van kinderen in gewapende conflicten en voor de bevordering en bescherming van de rechten van het kind.

Het uitbreidingsproces en de humanitaire hulp vormen eveneens een sterke stimulans voor de bevordering van de rechten van het kind.

Optreden van de EU

Om de talrijke problemen op te lossen creëert de EU een kader voor een algemene aanpak van de bescherming en bevordering van kinderrechten in derde landen. Deze aanpak moet worden gebaseerd op een alomvattende en universele visie op de rechten van het kind, en moet passen in bredere strategieën voor ontwikkeling en armoedebestrijding.

Voor de coördinatie van haar extern optreden wil de EU onder meer de volgende maatregelen toepassen:

 • ontwikkelingssamenwerking teneinde de diepere oorzaken van de armoede aan te pakken;
 • handelsmaatregelen, die in overeenstemming met de bescherming en bevordering van de kinderrechten moeten zijn. In bilaterale overeenkomsten vallen kinderrechten immers onder de arbeidsnormen;
 • de politieke dialoog tussen de EU en de partnerlanden, die de mogelijkheid biedt aan te dringen op de tenuitvoerlegging van de verbintenissen die in het kinderrechtenverdrag zijn aangegaan;
 • maatregelen op regionaal en mondiaal niveau, die de werkzaamheden op nationaal niveau aanvullen en betrekking hebben op supranationale vraagstukken;
 • versterking van de autonomie van kinderen en jongeren om hen de mogelijkheid te bieden actiever op te treden op gebieden die voor hen van direct belang zijn;
 • humanitaire hulp, omdat vooral kinderen het zwaarst getroffen zijn in moeilijke omstandigheden als gevolg van natuurrampen of conflicten. Humanitaire hulp is specifiek gericht op kinderen die van hun familie gescheiden zijn, niet-begeleide kinderen, kinderen die in strijdkrachten of gewapende groeperingen zijn ingelijfd, en op het onderwijs voor kinderen in noodsituaties.

Context

Deze mededeling sluit aan op de mededeling van 2006, die tot doel had een EU‑strategie op lange termijn voor kinderrechten uit te stippelen. De huidige mededeling vormt een aanvulling op de "EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind", die op 10 december 2007 door de Raad zijn goedgekeurd en die de grondslag vormen van het EU-optreden inzake de bescherming en bevordering van de rechten van het kind in het kader van het buitenlands beleid van de EU.

Keywords

 • Aantal niet-schoolgaande kinderen: 72 miljoen, waarvan 57 % meisjes.
 • Kinderen die kinderarbeid moeten verrichten: 110 miljoen.
 • Meer dan 50 % van de vrouwen bevalt zonder bijstand van een geschoolde vroedvrouw.
 • Meer dan 3 miljoen kinderen overlijden als gevolg van complicaties tijdens of onmiddellijk na de bevalling.
 • Jaarlijks worden meer dan 300 000 met het hiv-virus besmette kinderen geboren.
 • Jaarlijks sterven 10 miljoen kinderen jonger dan vijf als gevolg van vermijdbare oorzaken.

Laatste wijziging: 20.05.2008

Top