Help Print this page 
Title and reference
Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht

Dit protocol heeft als doel dit soort smokkel te voorkomen en bestrijden, alsook de samenwerking tussen de ondertekenende lidstaten te versterken en de rechten van de slachtoffers te beschermen. Het werd toegevoegd aan het Verdrag van de Verenigde Naties tegen georganiseerde misdaad, teneinde over een internationaal middel tegen de migrantensmokkel te beschikken.

BESLUIT

Besluiten 2006/616/EG en 2006/617/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

SAMENVATTING

Dit protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad heeft tot doel de migrantensmokkel te voorkomen en te bestrijden, alsook de samenwerking tussen de lidstaten binnen dit domein te versterken.

De ondertekenende lidstaten dienen de volgende feiten strafbaar te maken wanneer ze gepleegd werden met het doel een financieel of materieel voordeel te verkrijgen:

  • het smokkelen van migranten: het bewerkstelligen van de illegale binnenkomst van een persoon in een Staat waarvan de persoon geen onderdaan of ingezetene is;
  • het vervaardigen van frauduleuze reis- of identiteitsdocumenten;
  • het gebruik van identiteitsdocumenten door een andere persoon dan de rechtmatige houder;
  • het verkrijgen of afgeven van frauduleuze reis- of identiteitsdocumenten;
  • het in staat stellen van een persoon in een Staat te verblijven zonder te voldoen aan de vereisten voor rechtmatig verblijf in die Staat.

Omstandigheden die de veiligheid of het leven van de migranten in gevaar brengen alsook onmenselijke of vernederende behandeling dienen als verzwarende omstandigheden beschouwd te worden. Bovendien kunnen slachtoffers van migrantensmokkel niet strafrechterlijk vervolgd worden.

Het protocol is van toepassing op de preventie van, het onderzoek naar en de vervolging van deze strafbare feiten wanneer die grensoverschrijdend van aard zijn en wanneer er een georganiseerde criminele groepering bij betrokken is. Het is er tevens op gericht de rechten van de slachtoffers van deze misdrijven te beschermen.

Maatregelen tegen het smokkelen van migranten over zee

Wanneer een Staat vermoedt dat een schip zonder nationaliteit betrokken is bij het smokkelen van migranten, kan het schip gepraaid en doorzocht worden.

Wanneer een Staat vermoedt dat een schip dat in een andere Staat is ingeschreven, betrokken is bij het smokkelen van migranten over zee, stelt het de Vlaggenstaat daarvan in kennis en verzoek om een bevestiging van de inschrijving. Dit verzoek moet zo snel mogelijk worden behandeld. Indien de twijfel gegrond blijkt te zijn, kan de verzoekende Staat het schip praaien en doorzoeken. Vervolgens kan de verzoekende Staat passende maatregelen nemen ten aanzien van het schip, de personen en de lading aan boord. Het moet ook de veiligheid en menselijke behandeling van de personen aan boord verzekeren. Een Staat mag geen maatregelen nemen zonder de voorafgaande toestemming van de Vlaggenstaat, tenzij het gaat om maatregelen tegen onmiddellijk gevaar.

Alleen schepen in gebruik voor overheidsdoeleinden zijn gemachtigd aan boord te gaan van een schip en een schip te doorzoeken.

Internationale samenwerking

De Staten die partij zijn, streven naar de versterking van hun grenzen en hebben het recht de toegang te weigeren van personen die betrokken zijn bij de smokkel van migranten.

De landen met gemeenschappelijke grenzen of die welke gelegen zijn aan routes waarlangs migranten worden gesmokkeld, wisselen bepaalde gegevens uit zoals over inschepingsplaatsen en plaatsen van bestemming van de smokkelaars, gebruikte routes en transportmiddelen, methoden voor het verbergen van migranten, enz.

De immigratie- en andere bevoegde functionarissen moeten een opleiding krijgen in functie van de voorkoming van de smokkel van migranten, van humane behandeling van migranten en van de eerbiediging van hun rechten. Daarom werken de Staten onderling samen en met internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties en andere bevoegde organisaties, alsook met andere geledingen uit de samenleving, om te verzekeren dat er een adequate opleiding van personeel plaatsvindt.

Daarnaast verlenen staten die over gepaste deskundigheid en technische middelen beschikken, bijstand aan de landen van herkomst of doorreis van de migranten.

Maatregelen op het gebied van preventie, bescherming, bijstand en repatriëring

Elke staat die partij is, neemt maatregelen voor het opzetten van informatiecampagnes ter bewustwording van het publiek. Voorts bevordert elke staat die partij is ontwikkelings- en samenwerkingsprogramma's op nationaal, regionaal en internationaal niveau om de socio-economische oorzaken aan te pakken die ten grondslag liggen aan het smokkelen van migranten, in het bijzonder onderontwikkeling en armoede.

Bovendien moeten de staten de nodige maatregelen nemen om de rechten van de slachtoffers van migrantensmokkel te beschermen, rekening houdend met de bijzondere behoeften van vrouwen en kinderen. Ze moeten een adequate bescherming bieden tegen elke vorm van geweld, en gepaste bijstand leveren aan migranten waarvan het leven of de veiligheid in gevaar zijn doordat ze het slachtoffer waren van smokkel.

Ten slotte, en zonder afbreuk te doen aan alle rechten die door de wetgeving van het gastland aan de slachtoffers van smokkel zijn toegekend, verbinden de landen die het protocol ondertekenen zich ertoe de terugkeer mogelijk te maken van hun onderdanen en van personen die het recht hebben op hun grondgebied te verblijven en die het slachtoffer waren van dergelijke smokkel. De staten moeten alle gepaste maatregelen nemen om deze terugkeer op een ordelijke manier te laten verlopen, daarbij terdege rekening houdend met de veiligheid en waardigheid van de persoon.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluiten 2006/616/EG en 2006/617/EG

24.7.2006

PB L 262 van 22.9.2006.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluiten 2006/618/EG en 2006/619/EG van de Raad van 24 juli 2006 betreffende de sluiting, van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad [Publicatieblad L 262 van 22.09.2006]. Dit protocol heeft tot doel de mensenhandel, en in het bijzonder de vrouwenhandel en kinderhandel, te voorkomen en te bestrijden, alsook de slachtoffers van mensenhandel te beschermen en te helpen. Om deze doelstellingen te bereiken, worden de Staten die partij zijn aangespoord tot internationale samenwerking.

Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie [Publicatieblad L 261 van 06.08.2004].

Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf [Publicatieblad L 328 van 05.12.2002].

Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf [Publicatieblad L 328 van 05.12.2002].

See also

  • Website van het Directoraat-generaal Binnenlandse zaken van de Europese Commissie:
  • Website van de Europese Unie over de strijd tegen de mensenhandel (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 22.12.2011

Top