Help Print this page 
Title and reference
Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting: bemiddeling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting: bemiddeling

Deze richtlijn vergemakkelijkt het gebruik van bemiddeling als methode voor de beslechting van grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken.

BESLUIT

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.

SAMENVATTING

Met deze richtlijn wil de Europese Unie (EU) minnelijke regeling van geschillen stimuleren, met name door gebruik van bemiddeling. De richtlijn bepaalt dat de lidstaten de rechtbanken dienen te machtigen om de partijen voor te stellen gebruik van bemiddeling te maken zonder hen daartoe te verplichten.

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op grensoverschrijdende burgerlijke en handelsgeschillen, met uitzondering van fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, en van de aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag (acta jure imperii). De richtlijn is niet van toepassing op Denemarken.

Implementatie van door bemiddeling bereikte compromissen

Zelfs indien door bemiddeling bereikte compromissen op vrijwillige basis zullen worden uitgevoerd, voorziet de richtlijn in de vaststelling door de lidstaten van een procedure waardoor een overeenkomst op verzoek van de partijen kan worden bevestigd door een rechterlijke uitspraak, een besluit of een authentieke akte van een rechtbank of een overheidsinstantie.

Door deze procedure is de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van compromissen voortvloeiend uit een bemiddeling in de hele EU mogelijk, op dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken en inzake huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid.

Schorsing van verjaringstermijnen

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de partijen daarna niet wordt belet een gerechtelijke procedure of arbitrage voortvloeiend uit een bemiddeling aanhangig te maken door het verstrijken van verjaringstermijnen.

De vertrouwelijkheid en kwaliteit van de bemiddeling garanderen

Noch de bemiddelaar, noch enige persoon die bij de bemiddeling is betrokken, kan worden verplicht, tijdens een rechtszaak, getuigenis af te leggen omtrent informatie die is verkregen tijdens de bemiddeling, behalve in de onderstaande gevallen:

  • het is nodig om dwingende redenen van openbare orde, met name om de lichamelijke integriteit van een persoon te waarborgen;
  • openbaarmaking van de inhoud van de via bemiddeling bereikte overeenkomst is noodzakelijk voor de uitvoering of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

De lidstaten dienen eveneens de opleiding van bemiddelaars te stimuleren, alsmede de opstelling en toepassing van vrijwillige gedragscodes voor het beroep.

Context

Deze richtlijn is een vervolg op het groenboek van 2002 betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting en op de gedragscode voor bemiddelaars, geredigeerd in oktober 2004.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2008/52/EG

12.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

PB L 136 van 24.5.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's -Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal [ COM(2013) 401 final - niet in het Publicatieblad gepubliceerd].

Deze mededeling bevat de voornaamste standpunten die tijdens de door de Commissie in 2011 georganiseerde openbare raadpleging, getiteld Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal tot uitdrukking zijn gebracht. Zij weerspiegelt het standpunt van de Commissie over een aantal centrale kwesties betreffende collectief verhaal. De mededeling gaat vergezeld van een aanbeveling van de Commissie, waarin wordt aanbevolen dat alle lidstaten van de Europese Unie over nationale collectieve verhaalmechanismen beschikken die op een aantal gemeenschappelijke Europese beginselen zijn gebaseerd.

De Commissie is van mening dat mechanismen van consensuele geschillenbeslechting, waaronder mediation, een nuttige aanvullende rol kunnen spelen met betrekking tot gerechtelijke stappen. Zij raadt de lidstaten daarom aan om mechanismen voor collectieve consensuele geschillenbeslechting te ontwikkelen.

Laatste wijziging: 27.03.2014

Top