Help Print this page 
Title and reference
Dienstenrichtlijn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dienstenrichtlijn

Om een echte interne markt voor diensten tot stand te brengen streeft de dienstenrichtlijn ernaar de vrijheid van vestiging van dienstverrichters in andere lidstaten en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten onderling te vergemakkelijken. Deze richtlijn heeft ook ten doel de keuzemogelijkheden voor de afnemers van diensten uit te breiden en ervoor te zorgen dat consumenten en ondernemingen die van diensten gebruik maken, diensten van betere kwaliteit aangeboden krijgen.

BESLUIT

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt [Publicatieblad L 376 van 27.12.2006].

SAMENVATTING

Deze richtlijn stelt een algemeen juridisch kader vast ter bevordering van zowel de uitoefening van de vrijheid van vestiging van dienstverrichters, als het vrije verkeer van diensten, met waarborging van kwalitatieve diensten.

Ze steunt op de volgende vier pijlers:

 • de vrijheid van vestiging en van dienstverrichting binnen de EU vergemakkelijken;
 • de rechten van de afnemers van diensten als gebruikers van diensten versterken;
 • de kwaliteit van de diensten verbeteren;
 • een effectieve administratieve samenwerking tussen de lidstaten tot stand brengen.

Werkingssfeer

De richtlijn zorgt voor een algemeen juridisch kader voor iedere dienst die tegen vergoeding geschiedt (met uitzondering van bepaalde sectoren) en houdt hierbij rekening met de specifieke kenmerken van bepaalde activiteiten of beroepen.

De huidige richtlijn dekt een brede waaier dienstenactiviteiten, goed voor zo’n 40 % van het BBP van de EU en de arbeid. Ze dekt diensten als:

 • de bouwsector en de ambachten;
 • de detailhandel;
 • de meeste gereglementeerde beroepen (advocaten, architecten, ingenieurs en boekhouders bijvoorbeeld);
 • faciliteiten t.b.v. ondernemingen (onderhoud van kantoren, management-consulting en publiciteit bijvoorbeeld);
 • het toerisme;
 • de vastgoedsector;
 • het privaatonderwijs.

Diverse soorten diensten zijn uitgesloten uit de werkingssfeer van deze richtlijn, met name:

 • financiële diensten;
 • telecommunicatienetwerken;
 • transport;
 • gezondheidsdiensten;
 • kansspelen;
 • bepaalde sociale diensten.

De richtlijn is van toepassing in de volgende twee gevallen:

 • Bij de permanente oprichting van bedrijven, met name wanneer een ondernemer of een onderneming een permanente vestiging wil oprichten (hoofdzetel of filiaal) in zijn eigen land of een ander EU-land;
 • Bij grensoverschrijdende dienstverlening, met name wanneer een reeds in een EU-land gevestigd bedrijf diensten wenst te verrichten in een ander EU-land, zonder een permanente vestiging op te richten of wanneer een consument die in een EU-land woont een dienst wenst aan te kopen bij een dienstverrichter gevestigd in een ander EU-land.

Daarenboven biedt deze richtlijn de dienstafnemers, met name de consument en de ondernemingen, een grotere keuze en een vlottere toegang tot de diensten in de EU voor zover dat:

 • De afnemers beter geïnformeerd worden over de dienstverrichters, alsmede over de garanties na verkoop of de herstellingen;
 • De richtlijn iedere discriminatie verbiedt op grond van nationaliteit of woonplaats van de afnemer.

Administratieve vereenvoudiging

De richtlijn verbindt de lidstaten ertoe alle procedures met betrekking tot de oprichting en uitvoering van een dienstenactiviteit te vereenvoudigen. Formele eisen zoals de verplichting originele documenten en authentieke vertalingen of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften in te dienen, vervallen, met behoud van uitzonderingen. Sinds december 2009 moeten ondernemingen en particulieren in staat zijn alle vereiste formaliteiten online af te wikkelen met behulp van het een-loket-systeem.

Het een-loket omvat e-overheidsportaalsites gecreëerd door de nationale overheden van ieder EU-land. Ze kunnen gebruikt worden door dienstverrichters om:

 • gedetailleerde informatie op te vragen over het ondernemerschap in het buitenland of in het land van herkomst;
 • de administratieve formaliteiten met betrekking tot het oprichten van een onderneming online af te wikkelen;
 • de administratieve formaliteiten met betrekking tot grensoverschrijdende dienstverrichting online af te wikkelen.

De juridische en administratieve hinderpalen voor de ontwikkeling van de dienstenactiviteiten uit de weg ruimen

Om de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken voorziet de richtlijn in:

 • de verplichting om de verenigbaarheid van de vergunningstelsels te toetsen aan de principes van non-discriminatie en evenredigheid, en tevens bepaalde principes te eerbiedigen bij de vergunningsvoorwaarden en -procedures die op de dienstenactiviteiten van toepassing zijn;
 • een verbod op bepaalde wettelijke eisen die in de wetgeving van bepaalde lidstaten nog zijn opgenomen en niet kunnen worden gerechtvaardigd, zoals de nationaliteitseis;
 • de verplichting om de verenigbaarheid van een aantal andere wettelijke eisen te toetsen aan de principes van non-discriminatie en evenredigheid.

De tijdelijke grensoverschrijdende dienstverrichting vergemakkelijken

Om de vrijheid van dienstverrichting te versterken, bepaalt de richtlijn dat de lidstaten moeten zorgen voor vrije toegang tot en vrije uitoefening van een dienstenactiviteit op hun grondgebied. De lidstaat waarnaar de dienstverrichter zich begeeft mag zijn eigen eisen niet opleggen indien die eisen niet aan de volgende beginselen voldoen: non-discriminatie, evenredigheid en gerechtvaardigd om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of milieubescherming.

In de richtlijn zijn eveneens een aantal belangrijke afwijkingen van dit principe opgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van beroepskwalificaties, de terbeschikkingstelling van werknemers en diensten van algemeen economisch belang.

De rechten van consumenten als gebruikers van diensten versterken

In het kader van de bescherming van de rechten van afnemers van diensten:

 • preciseert de richtlijn dat afnemers van diensten het recht hebben om van de diensten van andere lidstaten gebruik te maken;
 • bepaalt de richtlijn dat afnemers van diensten het recht hebben om informatie te verwerven over de regels die voor een dienstverrichter gelden, ongeacht zijn plaats van vestiging, en over de door een dienstverrichter aangeboden diensten.

De kwaliteit van de diensten waarborgen

In het kader van het kwaliteitsbeleid beoogt de richtlijn:

 • de kwaliteit van de diensten te bevorderen door bijvoorbeeld vrijwillige certificatie van de activiteiten of de opstelling van kwaliteitshandvesten aan te moedigen;
 • de opstelling van Europese gedragscodes, met name door beroepsorganisaties of andere beroepsverenigingen, aan te moedigen.

Een effectieve administratieve samenwerking tussen de lidstaten opzetten

Om de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie te vergemakkelijken:

 • zijn de lidstaten krachtens de richtlijn wettelijk verplicht om samen te werken met de autoriteiten van andere lidstaten zodat een doeltreffende controle van de dienstenactiviteiten in de Unie is gewaarborgd en overbodige controles worden vermeden. Er wordt eveneens een alarmmechanisme opgezet;
 • legt de richtlijn de basis voor de ontwikkeling van een elektronisch systeem voor gegevensuitwisseling tussen de lidstaten, dat voor een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onontbeerlijk is.

Context

De diensten spelen een stuwende rol in de Europese economie. Ze vertegenwoordigen ongeveer 70 % van de arbeid en het Europese BBP, en het is in deze sector dat bijna 9 op de 10 nieuwe banen gecreëerd worden. In het kader van de strategie van Lissabon is de Commissie ingegaan op de uitnodiging van de Europese Raad om een beleid op te zetten dat ten doel heeft de hinderpalen voor het vrije verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging van dienstverrichters uit de weg te ruimen. De richtlijn is een reactie op de vaststelling dat de eengemaakte dienstenmarkt nog niet alle voordelen biedt die ervan verwacht mogen worden. Ondanks de alomtegenwoordigheid van de diensten in de Europese economie vertegenwoordigen deze diensten nog slechts ongeveer een vijfde van de totale intra-EU transacties. De dienstenrichtlijn werd door het Parlement en de Raad goedgekeurd in december 2006. De lidstaten kregen een omzettingstermijn van drie jaar om deze bepalingen in nationaal recht om te zetten. Deze omzettingstermijn is afgelopen op 28 december 2009.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2006/123/EG

28.12.2006

28.12.2009

L 376, 27.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2011/130/EU van de Commissie van 25 februari 2011 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt [PB L 53 van 26.2.2011].

Dit besluit beoogt een vereenvoudigde procedure ter verificatie van elektronische handtekeningen gebruikt op:

 • originele documenten;
 • voor eensluidend gewaarmerkte kopieën;
 • authentieke vertalingen.

De lidstaten brengen de nodige technische middelen tot stand om de elektronisch ondertekende documenten te kunnen verwerken die dienstverrichters ter afwikkeling van procedures en formaliteiten via de één-loketten indienen met een elektronische XML-, CMS- of PDF-handtekening.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economish en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 27 januari 2011 met als titel Op weg naar een betere werking van de eengemaakte dienstenmarkt – voortbouwen op de resultaten van het in de dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling [COM(2011) 20 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Uitvoeringsbesluit van de Commissie 2014/148/EU van 17 maart 2014 tot wijziging van Besluit 2011/130/EU tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt [Publicatieblad L 80 van 19.3.2014].

Laatste wijziging: 06.06.2014

Top