Help Print this page 
Title and reference
Strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

De strategie van de Europese Unie (EU) ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens (MVW) is een essentieel element van het buitenlands beleid van de EU. Deze strategie is bedoeld om de ontwikkelingsprogramma’s voor de verspreiding van deze wapens en de raketten die deze dragen, te beperken en zelfs te elimineren.

BESLUIT

De EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens van 12 december 2003 (doc. 15708/03) (Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

De verspreiding van MVW’s, met name nucleaire, chemische en biologische wapens, en hun vervoermiddelen (middellange- en langeafstandsraketten, kruisraketten en onbemande luchtvaartuigen (UAV)) is een groeiende bedreiging op wereldschaal. Deze verhoogt het risico dat deze wapens door enkele staten worden gebruikt, of door terroristische groepen worden verworven.

Niet-proliferatie vormt dan ook een fundamentele doelstelling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), vooral sinds de strategie van de EU ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens in 2003 werd goedgekeurd.

Deze strategie heeft als doelstelling het voorkomen, ontmoedigen, tegenhouden en, zo mogelijk, elimineren van proliferatieprogramma’s over de hele wereld en is meermaals door de Raad bijgewerkt. Niettemin blijven de globale richtsnoeren van het EU-beleid ongewijzigd:

  • het versterken van de efficiëntie van multilateralisme: het systeem van multilaterale verdragen is de wettelijke basis voor alle inspanningen van de EU betreffende niet-proliferatie. Hun universele toepassing is een essentiële doelstelling, net als de verbetering van de mechanismen die de schendingen controleren van de regels die erin worden neergelegd;
  • het stimuleren van een regionaal en internationaal stabiele omgeving: deze behandelt met name de versterking van de programma’s die ontwapening steunen en de non-proliferatiedoelstelling verwezenlijken in alle politieke, diplomatieke en economische activiteiten en programma’s van de EU;
  • het nauw samenwerken met belangrijke partners, zowel landen als internationale organisaties die een belangrijke rol spelen in de niet-proliferatie, zoals de Verenigde Staten, Rusland, de Verenigde Naties of de NAVO.

Er zijn talloze maatregelen opgenomen in het kader van het GBVB voor de uitvoering van het actieplan dat werd beschreven in de strategie die in 2003 werd aangenomen. De Raad Buitenlandse Zaken organiseert elk semester een debat over de uitvoering van de strategie van de EU betreffende MVW’s, en in de verslagen worden elke zes maanden de vorderingen ervan beoordeeld.

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Raad en nieuwe actielijnen voor de Europese Unie in de strijd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor, 17 december 2008 (doc. 17172/08) (Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Besluit 2008/974/GBVB van de Raad van 18 december 2008 ter ondersteuning van de Haagse Gedragscode tegen de verspreiding van ballistische raketten in het kader van de uitvoering van de strategie van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (PB L 345 van 23.12.2008).

Besluit 2010/430/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 tot instelling van een Europees netwerk van onafhankelijke denktanks inzake non-proliferatie ter ondersteuning van de uitvoering van een EU-strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens (PB L 202 van 4.8.2010).

Besluit 2012/423/GBVB van de Raad van 23 juli 2012 ter ondersteuning van de non-proliferatie van ballistische raketten, in het kader van de uitvoering van de strategie van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens, alsmede van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/805/GBVB van de Raad (PB L 196 van 24.7.2012).

Conclusies van de Raad: Zorgen voor de voortzetting van een doeltreffend EU-beleid betreffende de nieuwe uitdagingen die de proliferatie van massavernietigingswapens (MVW) en de overbrengingsmiddelen daarvoor inhouden, 21 oktober 2013 (doc. 15104/13) (Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

Besluit 2013/668/GBVB van de Raad van 18 november 2013 ter ondersteuning van de activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van bioveiligheid en biobeveiliging in het kader van de strategie van de Europese Unie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens (PB L 310 van 20.11.2013).

Zesmaandelijks voortgangsverslag betreffende de uitvoering van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens (2013/II) (PB C 54 van 25.2.2014).

Besluit 2014/129/GBVB van de Raad van 10 maart 2014 met het oog op de bevordering van het Europees netwerk van onafhankelijke denktanks inzake non-proliferatie, ter ondersteuning van de uitvoering van een EU-strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens (PB L 71 van 12.3.2014).

Laatste wijziging: 30.05.2014

Top