Help Print this page 
Title and reference
Betalingsdiensten in de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Betalingsdiensten in de Europese Unie

Consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat betalingen die zij door de hele Europese Unie (EU) doen eenvoudig, doelmatig en veilig zijn. Om dit doel te bereiken heeft de EU een gemeenschappelijk kader voor betalingsdiensten opgezet dat de nationale regels van de EU-landen vervangt.

BESLUIT

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.

SAMENVATTING

Consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat betalingen die zij door de hele Europese Unie (EU) doen eenvoudig, doelmatig en veilig zijn. Om dit doel te bereiken heeft de EU een gemeenschappelijk kader voor betalingsdiensten opgezet dat de nationale regels van de EU-landen vervangt.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Hierin staan de regels voor betalingsdiensten zoals overmakingen, debiteringen en kaartbetalingen. Deze regels omvatten ook de informatievereisten voor betalingsdienstaanbieders en de rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van betalingsdiensten.

KERNPUNTEN

Vergunning

Een instelling die betalingsdiensten aanbiedt, moet een vergunning aanvragen om haar betalingsactiviteiten in de hele EU uit te voeren. Ieder EU-land heeft een nationaal orgaan dat verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen. De instelling krijgt alleen een vergunning wanneer er stevige maatregelen voor goed bestuur voor haar zaken en een bepaalde hoeveelheid kapitaal beschikbaar zijn.

Te verstrekken informatie

Betalingsdienstaanbieders moeten duidelijke informatie over een aantal zaken aan de gebruikers van hun diensten verschaffen.

Voorafgaand aan een betalingsdienst moeten ze op een makkelijk te begrijpen wijze informatie over vergoedingen, klachtenprocedures en alle verschuldigde kosten geven.

Na de uitvoering van de betalingstransactie moeten ze informatie aan de betaler geven. Dit omvat:

de referentie van de betalingstransactie en die van de begunstigde;

het bedrag van de betaling;

provisies en commissies in verband met de transactie.

Ze moeten informatie geven aan de begunstigde zodra de transactie heeft plaatsgevonden.

In de wet staan ook specifieke regels over de informatie die betalingsdienst-aanbieders moeten geven over transacties onder een contract over de toekomstige uitvoering van opeenvolgende betalingstransacties.

Rechten en verplichtingen

Een betalingstransactie in euro of in de valuta van een EU-land buiten de eurozone wordt binnen één werkdag uitgevoerd.

Betalingsdienstaanbieders zijn volledig aansprakelijk voor de correcte uitvoering van betalingstransacties. Wanneer een transactie niet of gebrekkig wordt uitgevoerd, moet de betalingsdienstaanbieder van de betaler dit corrigeren of het toepasselijke bedrag aan de betaler terugbetalen. In geval van misbruik van een betaalinstrument door iemand anders dan de betaler, zoals een creditcard, draagt de betaler het verlies tot een maximumbedrag van 150 EUR.

In de wet staan ook regels voor terugbetaling wanneer betalingstransacties foutief zijn geautoriseerd.

WANNEER TREEDT DEZE RICHTLIJN IN WERKING?

Vanaf 25 december 2007.

KERNBEGRIP

Betalingsdiensten zijn bedrijfsactiviteiten die:

het mogelijk maken contanten van een betaalrekening te halen of erop te deponeren en die zorg dragen voor de exploitatie van die rekening;

betalingstransacties uitvoeren (bijv. automatische betalingsopdrachten, debiteringen enz.) via zowel betaalrekeningen als langs elektronische weg;

uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten;

geldtransfer.

Kijk voor meer informatie op de website over betalingsdiensten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/64/EG

25.12.2007

1.11.2009

PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1-36

Rectificatie

-

-

PB L 187 van 18.7.2009, blz. 5-5

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/111/EG

7.12.2009

31.10.2010

PB L 302 van 17.11.2009, blz. 97-119

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 214-246).

Laatste wijziging: 15.04.2015

Top