Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systeem ter bescherming van de euro tegen valsemunterij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Systeem ter bescherming van de euro tegen valsemunterij

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1338/2001 - bescherming van de euro tegen valsemunterij

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) heeft een systeem ingevoerd ter bescherming van de euro tegen valsemunterij.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening voert een systeem in waarmee EU-landen in staat gesteld worden om onderling, met de Europese Centrale Bank (ECB), met de Europese Commissie en met niet-EU-landen gegevens over valse eurobankbiljetten en -munten te verzamelen en uit te wisselen, indien van toepassing.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad breidt het toepassingsgebied van de verordening uit tot EU-landen die niet tot de eurozone behoren.

Hoofdlijnen van het systeem ter bescherming van de euro

de systematische overdracht van technische gegevens over valse eurobankbiljetten en -munten door autoriteiten van EU-landen (met name nationale centrale banken) aan de ECB; de ECB is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking daarvan;

autoriteiten van EU-landen moeten toestaan dat bankbiljetten waarvan wordt vermoed dat zij vals zijn door hun nationaal analysecentrum worden onderzocht en dat munten waarvan wordt vermoed dat zij vals zijn door het nationaal analysecentrum voor munten worden onderzocht. Deze instanties moeten elk nieuw type verdachte bankbiljetten doen toekomen aan de ECB en elk nieuw type verdachte munten aan het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum;

kredietinstellingen, andere betalingsdienstaanbieders en andere instellingen die deelnemen aan de verwerking en verstrekking aan het publiek van bankbiljetten en muntstukken hebben bepaalde verplichtingen. EU-landen moeten voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties jegens instellingen die hun verplichtingen niet nakomen;

samenwerking tussen de relevante autoriteiten van EU-landen (met name de nationale centrale bureaus die opgericht zijn krachtens het Internationale Verdrag ter bestrijding van de valsemunterij), de ECB, de Commissie en de Europese Politiedienst (Europol);

centralisatie van de informatie betreffende gevallen van valsemunterij met de euro en overdracht daarvan aan Europol;

samenwerking met niet-EU-landen en internationale organisaties (waaronder Interpol).

EU-landen moeten een lijst van autoriteiten die zij aanwijzen als zijnde bevoegd om valse bankbiljetten en munten te identificeren, doen toekomen aan de Commissie en de ECB.

ACHTERGROND

Verordening (EG) nr. 1338/2001, die voorafgaande aan de invoering van de euro in 2002 werd aangenomen, is bedoeld ter bescherming van eurobankbiljetten en -munten tegen valsemunterij.

De verordening vormt een aanvulling op een reeks eerder genomen besluiten:

oprichting van nationale analysecentra;

de verzameling van technische gegevens over vervalsing van de euro door de ECB en door het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum dat verantwoordelijk is voor de analyse van euromunten;

invoering van strafrechtelijke sancties ter bescherming van de euro tegen valsemunterij.

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1338/2001

4.7.2001

-

PB L 181 van 4.7.2001, blz. 6-10

Verordening (EG) nr. 1339/2001 (houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen)

1.1.2002

-

PB L 181 van 4.7.2001, blz. 11Zie geconsolideerde versie

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 44/2009

23.1.2009

-

PB L 17 van 22.1.2009, blz. 1-3

Verordening (EG) nr. 45/2009

9.2.2009

-

PB L 17 van 22.1.2009, blz. 4

GERELATEERDE BESLUITEN

2001/887/JBZ: Besluit van de Raad van 6 december 2001 inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PB L 329 van 14.12.2001, blz. 1-2)

2001/912/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 8 november 2001 betreffende bepaalde voorwaarden met betrekking tot toegang tot het Volgsysteem voor Valsemunterij (VSV) (ECB/2001/11) (PB L 337 van 20.12.2001, blz. 49-51)

2003/861/EG: Beschikking van de Raad van 8 december 2003 betreffende de analyse van valse euromunten en de samenwerking terzake (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 44)

2010/597/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14) (PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1-20)

Verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (PB L 339 van 22.12.2010, blz. 1-5)

2013/211/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/10) (PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37-42)

Verordening (EU) nr. 331/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma „Pericles 2020” ) en tot intrekking van de Besluiten 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG en 2006/850/EG van de Raad (PB L 103 van 5.4.2014, blz. 1-9)

Richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PB L 151 van 21.5.2014, blz. 1-8)

Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de Europese Centrale Bank (ECB) (PB C 123 van 17.4.2015, blz. 1-5)

Laatste bijwerking 06.10.2015

Top