Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

De Raad heeft een justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken opgezet, dat bedoeld is om de samenwerking tussen de lidstaten op deze gebieden te vergemakkelijken. Via het internet kunnen de burgers informatie raadplegen over het rechtssysteem in de afzonderlijke lidstaten (de wijze waarop een zaak bij het gerecht aanhangig moet worden gemaakt, rechtshulp, enz). Het netwerk wordt door contactpunten in de lidstaten gevormd.

BESLUIT

Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid evenals de goede werking van de interne markt is het noodzakelijk dat de justitiële samenwerking tussen de lidstaten in burgerlijke en handelszaken wordt verbeterd, vereenvoudigd en versneld.

De onderhavige beschikking van de Raad is gericht op de tenuitvoerlegging van deze doelstelling, waarvan het belang werd erkend in het actieplan van de Raad en de Commissie van december 1998 evenals door de Europese Raad van Tampere van oktober 1999, en betreft de oprichting van een Europees justitieel netwerk voor burgerlijke en handelszaken.

Het Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken bestaat uit:

 • centrale contactpunten die door de lidstaten worden aangewezen en die in voorkomend geval worden versterkt door een beperkt aantal bijkomende contactpunten;
 • verbindingsmagistraten en andere autoriteiten (met verantwoordelijkheden op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken), waarvan de medewerking aan het netwerk door de lidstaten van belang wordt geacht;
 • beroepsorganisaties die juristen vertegenwoordigen die deelnemen aan de toepassing van instrumenten van communautair en internationaal burgerlijk recht.

In dit besluit wordt verstaan onder "lidstaat" iedere lidstaat, met uitzondering van Denemarken.

Informatie voor de lidstaten en het publiek over burgerlijke en handelszaken

Het netwerk heeft twee specifieke taken:

 • de justitiële samenwerking tussen de lidstaten in burgerlijke en handelszaken vergemakkelijken door de oprichting van een informatiesysteem voor de leden van het netwerk;
 • de toegang tot justitie vergemakkelijken door informatie te geven over instrumenten van communautaire en internationale justitiële samenwerking.

Het netwerk draagt bovendien bij tot:

 • een betere afwikkeling van de procedures met grensoverschrijdende gevolgen;
 • het vergemakkelijken van de verzoeken om samenwerking tussen lidstaten, in het bijzonder in gevallen waarin geen communautair besluit en geen internationale regeling van toepassing is;
 • de toepassing van de communautaire besluiten of geldende overeenkomsten tussen de lidstaten.

Vervulling van de taken van het netwerk: de contactpunten

De contactpunten spelen een sleutelrol in het netwerk, zij verstrekken algemene informatie over communautaire en internationale instrumenten, evenals informatie die noodzakelijk is voor samenwerking en voor het toepassen van de wetgeving van de lidstaat die toepasselijk is, vergemakkelijken de behandeling van verzoeken om justitiële samenwerking, zoeken oplossingen voor eventuele problemen en coördineren samenwerking tussen nationale leden.

De contactpunten reageren op aanvragen tot justitiële samenwerking binnen een vastgestelde termijn (binnen 15 dagen na ontvangst, tenzij verlengd), daarbij gebruik makend van de door de lidstaten verschafte technologische middelen. De Commissie houdt een register bij van de aanvragen en antwoorden van contactpunten.

De contactpunten komen ten minste eenmaal per semester bijeen om informatie en ervaringen uit te wisselen, problemen te bespreken en na te gaan wat de beste praktijken zijn, en om parameters vast te stellen voor het informatiesysteem.

Hoewel Denemarken niet onderhevig is aan de uitvoering van deze beschikking, kan het vertegenwoordigd zijn op netwerkvergaderingen. Daarnaast kunnen toetredende en kandidaat-lidstaten alsook bepaalde derde landen ieder tot drie vertegenwoordigers afvaardigen om als waarnemer aan deze vergaderingen deel te nemen.

Buiten de vergaderingen kunnen de contactpunten informatie uitwisselen via een beveiligd systeem met beperkte toegang dat door de Commissie is opgezet.

Het netwerk moet contacten onderhouden met vergelijkbare netwerken en internationale organisaties, zoals het Europees justitieel netwerk voor strafzaken, het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EN) (FR), het Netwerk van Europese centra voor de consument ("ECC-netwerk"), alsook netwerken voor justitiële samenwerking opgericht tussen derde landen en met internationale organisaties.

Het publiek informatie verschaffen

Een op het internet gebaseerd informatiesysteem geeft toegang tot informatie over de van kracht zijnde rechterlijke handelingen, de jurisprudentie, de rechtsstelsels en het gerechtelijk systeem in de lidstaten en de samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2001/470/EG

1.12.2002

-

L 174 van 27.6.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 568/2009/EG

11.1.2011

-

L 168 van 30.6.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van beschikking 2001/470/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 mei 2006 over de toepassing van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken [COM(2006) 203 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

De Commissie stelt dit verslag op in overeenstemming met artikel 19 van de voornoemde beschikking. In het verslag worden de kenmerken en de werking van het netwerk tot op heden beschreven. De Commissie is van oordeel dat het netwerk over het algemeen de hem toegewezen doelstellingen heeft bereikt, maar stelt echter vast dat het netwerk nog lang niet al zijn potentiële mogelijkheden heeft ontwikkeld. Daartoe is het essentieel dat het netwerk over de noodzakelijke middelen voor het vervullen van zijn opdrachten beschikt. De Commissie wenst onder andere dat:

 • de belangrijkste contactpunten van de lidstaten hun activiteiten volledig aan het netwerk kunnen wijden en dat de lidstaten hun daartoe de noodzakelijke voorrechten en middelen verlenen;
 • meer inspanningen worden geleverd om de ontwikkeling van de internetsite van het netwerk te voltooien wat de inhoud en de talen betreft;
 • de werkzaamheden betreffende het opstellen van praktische handleidingen, voorlichtingsacties en de activiteiten betreffende de discussie over concrete gevallen worden voortgezet;
 • de contactpunten geleidelijk voor het publiek toegankelijk worden, door gebruik van on-line-communicatiemiddelen.

See also

 • Het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid van de Europese Commissie: documentatiecentrum voor justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (EN): Evaluatie van de werking van het Europees justitieel netwerk van 20 juni 2005 in opdracht van de Commissie (EN)
 • Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Laatste wijziging: 09.06.2011

Top