Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Peer review van de maatregelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit door de EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Peer review van de maatregelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit door de EU-landen

Een gezamenlijk optreden van de Europese Unie (EU) voorziet in een mechanisme waardoor de prestaties van de rechtssystemen van EU-landen met betrekking tot verschillende maatregelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit wederzijds kunnen worden geëvalueerd.

BESLUIT

Gemeenschappelijk Optreden 97/827/JBZ van 5 december 1997 vastgesteld door de Raad op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot instelling van een mechanisme voor evaluatie van de uitvoering en toepassing op nationaal niveau van de internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

SAMENVATTING

KERNPUNTEN

De evaluatie wordt voorbereid door het voorzitterschap van de Raad, dat samenwerkt met het secretariaat-generaal van de Raad en de Europese Commissie.

Elk EU-land moet één tot drie deskundigen aanwijzen met ervaring op de te evalueren gebieden (bijv. politie, douane, justitieel) en hun namen bij het voorzitterschap van de Raad indienen. Het voorzitterschap van de Raad kiest vervolgens drie deskundigen uit de stapel namen om een evaluatie van een EU-land uit te voeren, waarbij er wordt voor gezorgd dat de drie deskundigen geen onderdanen van het te evalueren land zijn.

Iedere evaluatieronde richt zich op een bepaald door de EU-landen overeengekomen onderwerp. Ze komen ook tot overeenstemming over de volgorde van de bezoeken en over de vragenlijst aan de hand waarvan het evaluatieteam zijn bezoek aan ieder EU-land moet uitvoeren. De bedoeling is om alle informatie te verzamelen die nuttig is voor het uitvoeren van de evaluatie. Na de voltooiing van de vragenlijst bezoekt het evaluatieteam het EU-land in kwestie en ontmoet relevante partijen (bijvoorbeeld politieke, administratieve, politie-, douane- en gerechtelijke autoriteiten). Elk EU-land moet ervoor zorgen dat de autoriteiten volledig samenwerken met de evaluatieteams die in het kader van dit gezamenlijk optreden zijn opgericht.

Het ontwerpverslag wordt niet later dan één maand na het bezoek ingediend bij het bezochte EU-land zodat het kan reageren. Zodra alle veranderingen zijn aanvaard en verwerkt, stuurt het voorzitterschap van de Raad het ontwerp-verslag naar de leden van de relevante werkgroep van de Raad voor verdere behandeling en goedkeuring.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Gemeenschappelijk Optreden 97/827/JBZ

15.12.1997

-

PB L 344 van 15.12.1997, blz. 7-9.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2002/996/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot instelling van een regeling voor de evaluatie van nationale maatregelen en de uitvoering ervan op nationaal niveau ter bestrijding van het terrorisme (PB L 349 van 24.12.2002, blz 1-3).

Laatste bijwerking 02.07.2015

Top