Help Print this page 
Title and reference
Een gemeenschappelijk juridisch kader voor de bestrijding van fraude in het communautaire beleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een gemeenschappelijk juridisch kader voor de bestrijding van fraude in het communautaire beleid

Teneinde fraude op doeltreffende wijze te bestrijden, schept de verordening een gemeenschappelijk juridisch kader voor alle communautaire beleidsterreinen. Zij voorziet met name in controles en administratieve sancties ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen.

BESLUIT

Verordening (EG, EURATOM) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.

SAMENVATTING

Deze verordening bevat bepalingen voor de bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen schaadt. Die bepalingen betreffen homogene controles in alle lidstaten en administratieve maatregelen en sancties tegen onregelmatigheden die een inbreuk vormen op het Gemeenschapsrecht.

Onregelmatigheid: een marktdeelnemer benadeelt de Gemeenschapsbegroting

Onder “onregelmatigheid” wordt in dit verband verstaan elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handelen of nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of een door de Gemeenschappen beheerde begroting wordt of zou kunnen worden benadeeld, hetzij door het lager uitvallen of geheel achterwege blijven van ontvangsten die behoren tot de rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen te innen eigen middelen, hetzij door een onverschuldigde uitgave.

Marktdeelnemers zijn natuurlijke of rechtspersonen en andere entiteiten die naar nationaal recht als rechtssubject worden aangemerkt. Deze krijgen sancties opgelegd wanneer zij een onregelmatigheid begaan. Sancties kunnen ook worden opgelegd aan wie bij een onregelmatigheid betrokken is, aan wie voor een onregelmatigheid aansprakelijk kan worden gesteld en aan wie het begaan van een onregelmatigheid had moeten voorkomen.

Een gemeenschappelijk juridisch kader voor het hele Gemeenschapsbeleid

Meer dan de helft van de uitgaven van de Gemeenschappen wordt via de lidstaten aan de begunstigden betaald. Per afzonderlijke tak van het Gemeenschapsbeleid gelden specifieke regels voor dat gedecentraliseerde beheer en de gedecentraliseerde controle op het gebruik van de communautaire middelen. De hier besproken verordening heeft tot doel de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen te beschermen, vooral door middel van controles en administratieve maatregelen en sancties, en heeft daartoe een juridisch kader geschapen dat gemeenschappelijk is voor het hele Gemeenschapsbeleid.

De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om er zeker van te kunnen zijn dat de activiteiten waarbij de Gemeenschappen financieel zijn betrokken, aan de regels voldoen en ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dergelijke controlemaatregelen moeten in verhouding staan tot het nagestreefde doel, zodat zij geen overmatige economische lasten en administratieve kosten veroorzaken, en moeten in overeenstemming zijn met de bestaande administratieve werkwijzen en structuren in de lidstaten.

De Europese Commissie heeft tot taak erop toe te zien dat:

  • de administratieve werkwijzen in overeenstemming zijn met de Gemeenschapsvoorschriften;
  • de nodige bewijsstukken voorhanden zijn en met de ontvangsten en de uitgaven van de Gemeenschappen overeenstemmen;
  • financiële verrichtingen in passende omstandigheden worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Bovendien kan de Europese Commissie controles ter plaatse verrichten.

Onrechtmatig verkregen voordeel ontnemen

In de regel leidt elke onregelmatigheid tot ontneming van het onrechtmatig verkregen voordeel, waarbij eventueel een forfaitaire rente in rekening wordt gebracht. In geval van onregelmatigheden kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • verplichte terugbetaling van de verschuldigde of onrechtmatig ontvangen bedragen;
  • volledige of gedeeltelijke inhouding van de zekerheid die de begunstigde bij de indiening van zijn steunaanvraag of bij het verkrijgen van een voorschot heeft gesteld.

Opzettelijk of door nalatigheid begane onregelmatigheden kunnen leiden tot administratieve sancties zoals:

  • het opleggen van een administratieve boete;
  • het doen betalen van een extra bedrag, dat echter niet hoger mag zijn dan voor een afschrikkende werking strikt noodzakelijk is;
  • de volledige of gedeeltelijke intrekking van een verkregen voordeel, ook al heeft de betrokkene slechts een (kleiner) deel van dat voordeel onrechtmatig verkregen, of de weigering van dat voordeel voor een periode na die waarin de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden;
  • andere in het Gemeenschapsrecht bepaalde sancties met een louter economisch karakter.

Algemene beginselen

De controles en de administratieve maatregelen en sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Bij de bepaling van de administratieve maatregelen en sancties moet rekening worden gehouden met de aard en de ernst van de onregelmatigheid, het toegekende of ontvangen voordeel en de mate van schuld.

Een onregelmatigheid kan slechts tot een administratieve sanctie leiden als die sanctie wordt opgelegd op grond van een Gemeenschapsbesluit dat reeds vóór de onregelmatigheid was vastgesteld.

Een onregelmatigheid verjaart na vier jaar, te beginnen vanaf de datum waarop de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, en kan dan niet meer tot vervolging leiden. In het geval van een voortdurende of voortgezette onregelmatigheid gaat die verjaringstermijn pas in op de datum waarop er een einde komt aan de onregelmatigheid. Bij een meerjarenprogramma kan een onregelmatigheid niet verjaren zolang het programma niet is afgelopen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG, EURATOM) nr. 2988/95

26.12.1995

-

L 312, 23.12.1995

See also

Laatste wijziging: 02.05.2011

Top