Help Print this page 
Title and reference
Verkoop op afstand van financiële diensten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Verkoop op afstand van financiële diensten

De Europese wetgeving stelt beginselen vast met betrekking tot financiële diensten die op afstand kunnen worden verleend. Deze harmonisatie van de beginselen biedt een grotere bescherming aan de consument bij het voeren van onderhandelingen over en het sluiten van overeenkomsten met een in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener.

BESLUIT

Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op financiële diensten die op particulieren zijn afgestemd (bankdiensten, verzekerings-, betalings - en beleggingsdiensten, inclusief pensioenfondsen) voor de verlening waarvan op afstand een overeenkomst wordt gesloten (bijvoorbeeld per telefoon, per fax of via internet), d.w.z. met behulp van elk bruikbaar middel zonder dat de partijen bij de overeenkomst gelijktijdig fysiek aanwezig zijn.

Bedenktijd

De richtlijn geeft de consument bedenktijd voordat hij een overeenkomst met de leverancier sluit. De leverancier moet de consument derhalve schriftelijk of op een duurzame drager (bijvoorbeeld een computerdiskette, een cd-rom of een e-mail) een ontwerpovereenkomst doen toekomen waarin alle contractvoorwaarden zijn opgenomen. De bedenktijd bedraagt 14 dagen en gedurende deze periode blijven de voorwaarden van de overeenkomst geldig. De partijen kunnen echter een langere periode of andere voorwaarden overeenkomen.

Herroepingsrecht

De consument heeft een herroepingsrecht van 14 dagen (30 dagen voor levensverzekeringen en individuele pensioenregelingen) in de volgende gevallen:

  • wanneer de overeenkomst is ondertekend voordat de consument de contractbepalingen heeft ontvangen (bijvoorbeeld ingeval van een verzekeringsovereenkomst om onmiddellijke dekking te verkrijgen);
  • wanneer de consument de contractvoorwaarden wel heeft ontvangen, maar er op oneerlijke manier toe is aangezet een overeenkomst gedurende de bedenktijd te sluiten.

Ingeval de consument zijn herroepingsrecht uitoefent wanneer hij reeds heeft ingestemd met een weliswaar gedeeltelijke uitvoering van de dienst, kan hij worden verplicht de dienstverrichter te vergoeden voor de verleende dienst. Indien de dienst volledig is verricht voordat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, kan dit recht niet meer worden uitgeoefend en moet de consument de verleende dienst betalen. De te betalen prijs (of de grondslag waarover deze wordt berekend) moet vooraf aan de consument worden meegedeeld.

Om speculatie te voorkomen, gelden de bedenktijd en het herroepingsrecht niet voor diensten waarvan de prijs kan variëren naar gelang van de koersen op de financiële markten (bijvoorbeeld de effectenmarkt).

Recht op terugbetaling

Het is mogelijk dat sommige financiële diensten, met name op termijn verkochte diensten (bijvoorbeeld een door een consument gegeven order om tegen een bepaalde prijs een aantal aandelen te kopen) bij de uitvoering van een overeenkomst in het geheel niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar blijken te zijn. In dat geval heeft de consument recht op terugbetaling van de voor de aankoop van die diensten betaalde bedragen.

Annulering van de betaling per kaart in geval van diefstal

De consument kan bij frauduleus gebruik van zijn creditkaart vragen om annulering van de betaling of terugstorting van het bedrag.

Bescherming tegen niet-gevraagde leveringen

De consument wordt beschermd door Richtlijn 2005/29/EG, die niet-gevraagde leveringen als oneerlijke handelspraktijk beschouwt. Het feit dat de consument niet reageert, betekent niet dat hij met de levering instemt. Het gaat niet om een stilzwijgende toestemming.

Verhaalprocedures

De lidstaten zorgen voor passende en doeltreffende (gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke) klacht- en verhaalprocedures om eventuele geschillen tussen leveranciers en consumenten te beslechten.

Sancties

De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de exploitanten en leveranciers van communicatietechnieken, wanneer de technologie daartoe de mogelijkheid biedt, een einde maken aan illegale activiteiten die worden bedreven door middel van technieken voor communicatie op afstand.

Context

De richtlijn dient ter aanvulling van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad die de consumenten een adequate bescherming biedt voor de meeste andere producten en diensten dan financiële diensten wegens het specifieke karakter hiervan. De nieuwe richtlijn heeft derhalve ten doel deze juridische leemte aan te vullen door een gemeenschappelijke grondslag te verschaffen voor de voorwaarden waaronder overeenkomsten op afstand worden gesloten voor financiële diensten.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2002/65/EG

9.10.2002

9.10.2004

L 271 van 9.10.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2005/29/EG

12.6.2005

12.12.2007

L 149 van 11.6.2005

Richtlijn 2007/64/EG

25.12.2007

1.11.2009

L 319 van 5.12.2007

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2002/65/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 15.06.2011

Top