Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oneerlijke handelspraktijken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Oneerlijke handelspraktijken

De Europese consument wordt beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, met name als die misleidend of agressief zijn. De EU verzekert dat alle consumenten dezelfde mate van bescherming genieten, ongeacht waar zij in de EU iets kopen.

BESLUIT

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (richtlijn oneerlijke handelspraktijken).

SAMENVATTING

Deze richtlijn definieert de handelspraktijken die in de Europese Unie (EU) verboden zijn. Zo beschermt zij de economische belangen van consumenten vóór, gedurende en na een transactie.

Oneerlijke handelspraktijken zijn praktijken die:

 • in strijd zijn met de vereisten van professionele toewijding ;
 • het economische gedrag van consumenten wezenlijk kunnen verstoren .

Bepaalde bevolkingsgroepen moeten extra worden beschermd door hun kwetsbaarheid voor de praktijk of het product, omwille van hun leeftijd (kinderen en ouderen), goedgelovigheid of geestelijke of lichamelijke beperking.

In de richtlijn zijn twee specifieke categorieën van oneerlijke handelspraktijken opgenomen: misleidende handelspraktijken (door handeling of omissie) en agressieve handelspraktijken.

MISLEIDENDE HANDELSPRAKTIJKEN

Misleidende handelingen

Een handelspraktijk is misleidend indien foute of op onwaarheden berustende informatie wordt verstrekt of indien de verstrekte informatie, hoewel feitelijk juist, de gemiddelde consument misleidt. Bovendien kan de consument door die handelspraktijk tot een transactie besluiten waartoe hij anders niet had besloten. Voorbeelden van zulke handelingen omvatten foute of misleidende informatie met betrekking op:

 • het bestaan of de aard van het product;
 • de voornaamste kenmerken van het product (beschikbaarheid, voordelen, risico's, samenstelling, geografische oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, enz.);
 • de reikwijdte van de verplichtingen van de handelaar;
 • de prijs of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel;
 • de noodzaak van een dienst of reparatie.

Misleidende omissies

Deze doen zich voor wanneer essentiële informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, weggelaten wordt of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze dan wel laattijdig verstrekt wordt, waardoor de gemiddelde consument ertoe gebracht wordt of kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

AGRESSIEVE HANDELSPRAKTIJKEN

Consumenten moeten bij hun besluiten over transacties volledige keuzevrijheid hebben. Voorafgaand aan dergelijke besluiten mag er geen sprake zijn van intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding .

Voor de vaststelling of het over een agressieve handelspraktijk gaat, moeten verschillende elementen in aanmerking worden genomen:

 • de aard, de plaats en de duur van de agressieve praktijk;
 • het gebruik van dreigende taal of gedragingen;
 • het uitbuiten door de handelaar van bepaalde omstandigheden die het beoordelingsvermogen van de consument kunnen beperken om het besluit van de consument te beïnvloeden;
 • bovenmatige niet-contractuele voorwaarden ten aanzien van rechten die de consument uit hoofde van het contract wil uitoefenen (waaronder het recht om het contract te beëindigen of een ander contract te kiezen).

Bijlage I bij de richtlijn bevat een lijst van 31 handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk moeten worden beschouwd.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2005/29/EG

12.6.2005

12.6.2007

L 149, 11.6.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 14 maart 2013 over de toepassing van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken: De verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming & Opbouw van vertrouwen in de interne markt [ COM(2013) 138 final - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad] en

Eerste verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken) [ COM/2013/0139 final - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Het verslag bevat een eerste beoordeling van hoe de lidstaten de richtlijn toepassen en een overzicht van de acties die nodig zijn om de voordelen ervan te versterken.

Dankzij de richtlijn kunnen de nationale autoriteiten een brede waaier van oneerlijke handelspraktijken een halt toeroepen, zoals het verstrekken van onjuiste informatie aan consumenten of het gebruik van agressieve marketingtechnieken om hun keuze te beïnvloeden. Het rechtskader van deze richtlijn is ook geschikt om te verzekeren dat de nieuwe online praktijken die parallel aan de moderne reclametechnieken worden ontwikkeld, eerlijk zijn.

De beoordeling van de Commissie toont echter aan dat er meer gedaan moet worden om een hoog niveau van consumentenbescherming te garanderen, in het bijzonder met betrekking tot grensoverschrijdende handel. Er is bijgevolg nood aan strengere en consistentere handhavingsmaatregelen.

De Commissie heeft 5 prioritaire gebieden aangewezen waar de handhaving versterkt moet worden: reizen en transport, digitaal en online, financiële diensten en onroerend goed. De belangrijkste prioriteiten om actie te ondernemen omvatten de verdere ontwikkeling van de leidraad, de uitbreiding van de juridische database inzake oneerlijke handelspraktijken, het organiseren van thematische workshops met nationale handhavingsinstanties over datgene waar de consumenten het meest bezorgd om zijn en het opstarten van procedures tegen inbreuken in lidstaten waar de Commissie er weet van heeft dat ze zich niet houden aan hun verplichtingen de richtlijn om te zetten en te handhaven.

Laatste wijziging: 25.02.2014

Top