Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alcohol en alcoholhoudende dranken: harmonisatie van de accijnsstructuur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alcohol en alcoholhoudende dranken: harmonisatie van de accijnsstructuur

Deze richtlijn introduceert een geharmoniseerde structuur voor de accijnzen op alcoholhoudende dranken en op alcohol in andere producten met het oog op de totstandbrenging van de interne markt.

BESLUIT

Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijnzen op alcohol en op alcoholhoudende dranken.

SAMENVATTING

De accijns op bier wordt bepaald op grond van het aantal hectoliter/graad eindproduct.

De lidstaten mogen bier in categorieën indelen, elk met een bandbreedte van maximaal vier graden Plato, en hetzelfde accijnstarief per hectoliter toepassen op alle bier van een bepaalde categorie.

De lidstaten mogen verlaagde accijnstarieven toepassen op bier dat is gebrouwen door kleine zelfstandige ondernemingen, mits deze tarieven:

  • niet gelden voor ondernemingen die meer dan 200 000 hectoliter bier per jaar produceren;
  • niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief.

De door de lidstaten vastgestelde verlaagde tarieven moeten gelijkelijk worden toegepast op bier dat op hun grondgebied wordt geleverd en dat afkomstig is van kleine brouwerijen in andere lidstaten.

De lidstaten mogen verlaagde tarieven toepassen, die onder het minimumtarief liggen, op bier met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 2,8 % vol.

De accijns die wordt geheven op niet-mousserende en mousserende wijn, alsmede op andere gegiste dranken en tussenproducten, wordt bepaald op grond van het aantal hectoliters eindproduct.

De lidstaten passen dezelfde accijnstarieven toe binnen elke categorie alcoholhoudende dranken.

De lidstaten mogen verlaagde tarieven toepassen op alle soorten wijn en andere gegiste dranken, met uitzondering van bier, met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5 % vol.

Op tussenproducten met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15 % vol mag één enkel verlaagd tarief worden toegepast op voorwaarde evenwel:

  • dat dit verlaagde tarief niet meer dan 40 % lager is dan het normale nationale tarief;
  • en niet lager is dan het normale nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende wijn en andere niet-mousserende gegiste dranken.

De accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken wordt vastgesteld per hectoliter zuivere alcohol bij 20° C en wordt berekend op grond van het aantal hectoliters alcohol van 100 volumeprocent.

Er kunnen verlaagde accijnstarieven worden toegepast op ethylalcohol die is geproduceerd door kleine distilleerderijen. Deze tarieven mogen evenwel niet meer dan 50 % lager zijn dan het normale nationale accijnstarief.

De lidstaten moeten deze verlaagde tarieven gelijkelijk toepassen op ethylalcohol van kleine producenten uit andere lidstaten.

Alcoholhoudende dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 10 % vol, alsmede Franse rum en Griekse ouzo, komen binnen bepaalde grenzen eveneens in aanmerking voor verlaagde accijnstarieven.

Wanneer een alcoholhoudende drank die ongeschikt is geworden voor menselijke consumptie, uit de markt wordt genomen, kunnen de lidstaten de voldane accijns teruggeven.

De onder deze richtlijn vallende producten zijn van accijns vrijgesteld indien zij:

  • overeenkomstig de voorschriften van een lidstaat zijn gedenatureerd;
  • gedenatureerd zijn en aangewend worden voor de vervaardiging van niet voor menselijke consumptie bestemde producten;
  • gebruikt worden voor de vervaardiging van azijn, geneesmiddelen of aroma's voor levensmiddelen.

De richtlijn voorziet in de wederzijdse erkenning van de denatureringsformules alsmede een regeling voor de uitwisseling van de nodige gegevens en de bestrijding van eventueel misbruik van vrijstellingen.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 92/83/EEG

10.11.1992

31.12.1992

L 316 van 31.10.1992

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 mei 2004 over de accijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende dranken (ingediend overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 92/84/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende dranken) [COM(2004) 223 - Niet in het Publicatieblad verschenen]. Dit verslag onderzoekt de stand van de communautaire wetgeving op het gebied van accijnsrechten op alcohol en alcoholhoudende dranken. Deze wetgeving is op 1 januari 1993 in werking getreden en is sindsdien niet meer gewijzigd. De Commissie analyseert de gevolgen van het huidige stelsel voor de goede werking van de interne markt, de concurrentie tussen de verschillende categorieën van alcoholhoudende dranken als gevolg van de tariefverschillen, de huidige reële waarde van de in 1992 vastgestelde minimumtarieven en de bredere doelstellingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Zij komt tot de slotsom dat de tarieven die in de verschillende lidstaten worden toegepast, nader tot elkaar moeten worden gebracht om de verstoringen van de mededinging en de fraude te verminderen. Omdat de standpunten van de lidstaten over wat een passend niveau voor de minimumtarieven is, ver uiteen liggen en er geen enkele wijziging kan worden doorgevoerd zonder unanimiteit, doet de Commissie in dit stadium echter geen voorstel. Zij wil daarentegen een breed debat op gang brengen in de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Afhankelijk van de uitkomst van dit debat zal de Commissie besluiten of zij al dan niet voorstellen zal indienen met betrekking tot alle of sommige van de in het verslag besproken kwesties.

Laatste wijziging: 08.12.2006

Top