Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan

Deze richtlijn harmoniseert de algemene regeling voor accijnsproducten op communautair niveau om het vrije verkeer van deze producten te verzekeren.

BESLUIT

Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn geeft een beknopt overzicht van een consolidatie van richtlijnen betreffende de regeling voor producten onderworpen aan accijnzen en andere indirecte belastingen, met uitzondering van de BTW en de door de Europese Gemeenschappen vastgestelde belastingen.

De richtlijn omschrijft het grondgebied waarop deze richtlijnen en de specifieke richtlijnen betreffende de tarieven en de structuren van de accijnsrechten van toepassing zijn.

De richtlijnen gelden voor minerale oliën, alcohol, alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten. Op deze producten mogen nog andere indirecte belastingen met specifieke doeleinden worden geheven.

Het staat de lidstaten vrij indirecte belastingen op andere dan de bovengenoemde producten te handhaven of in te stellen, mits deze belastingen geen aanleiding geven tot formaliteiten die verband houden met het overschrijden van een grens.

Land waar de accijns verschuldigd is:

  • producten die in een lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en in een andere lidstaat voor commerciële doeleinden voorhanden worden gehouden, zijn accijnsplichtig in de lidstaat waar zij voorhanden worden gehouden;
  • door particulieren voor eigen behoefte gekochte en door hen zelf vervoerde producten worden belast in de lidstaat van verkrijging; er zijn verschillende criteria vastgesteld, aan de hand waarvan particulieren kunnen aantonen dat de door hen gekochte producten voor eigen gebruik bestemd zijn.
  • producten die worden gekocht door personen die niet de hoedanigheid van erkend entrepothouder of geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf hebben, en die direct of indirect door de verkoper of voor diens rekening worden vervoerd, worden aan accijns onderworpen in de lidstaat van bestemming.

Elke lidstaat stelt, met inachtneming van de bepalingen van deze richtlijnen, zijn voorschriften inzake de productie, de verwerking en het voorhanden hebben van accijnsproducten vast. Wanneer de accijns niet voldaan is, worden de productie en het voorhanden hebben van producten gecontroleerd in het kader van de belastingentrepotregeling.

Deze richtlijn stelt de procedure vast betreffende het verkeer van de onder deze richtlijnen vallende producten dat onder de schorsingsregeling plaatsvindt: er geldt een regeling voor kennisgeving aan de belastingautoriteiten van de lidstaten door de bedrijven die leveringen verrichten of ontvangen; een administratief en commercieel geleidedocument is vereist.

Het verkeer van accijnsproducten die via het grondgebied van een lidstaat in het vrije verkeer zijn gebracht in een andere lidstaat waarvoor ze ook bestemd zijn, moet vergezeld gaan van een geleidedocument.

De informatie in de exemplaren van het geleidedocument die bestemd is voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van vertrek en van bestemming, kan in een voor computerverwerking geschikt formaat worden verzonden.

Documenten voor intern douanevervoer, carnets TIR of ATA gelden als geleidedocument voor accijnzen.

Zekerheid dient te worden gesteld om de aan het verkeer van de producten verbonden risico's te dekken. De lidstaten kunnen voorschriften vaststellen om de risico's te dekken, die aan de productie en het voorhanden hebben van deze producten verbonden zijn.

De afzender kan, onder bepaalde voorwaarden, de op het geleidedocument vermelde naam en het adres van de geadresseerde wijzigen.

In geval van veelvuldig en regelmatig vervoer van accijnsproducten die onder een schorsingsregeling vallen, kunnen de lidstaten verlichting van de zuiveringsprocedures toestaan.

Strijdkrachten en internationale instanties genieten vrijstelling van accijnsrechten op voorwaarde dat het geleidedocument vergezeld gaat van een vrijstellingscertificaat.

Kleine wijnproducenten kunnen worden ontslagen van sommige verplichtingen in verband met de algemene regeling voor accijnsproducten.

Oprichting van een accijnscomité dat de communautaire bepalingen tot uitvoering van de bepalingen inzake accijnsrechten moet onderzoeken.

Richtlijn 92/12/EG wordt met ingang van 1 april 2010 ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2008/118/EG.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 92/12/EEG

6.3.1992

1.1.1993

L 76 van 23.3.1992

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 92/108/EEG

28.12.1992

31.12.1992

L 390 van 31.12.1992

Richtlijn 94/74/EG

20.1.1995

1.7.1995

L 365 van 31.12.1994

Richtlijn 96/99/EG

1.1.1997

1.1.1997

L 8 van 11.1.1997

Richtlijn 2000/44/EG

1.7.2000

1.7.2000

L 161 van 1.7.2000

Richtlijn 2000/47/EG

31.7.2000

-

L 193 van 29.7.2000

Verordening (EG) nr. 807/2003

5.6.2003

-

L 122 van 16.5.2003

Richtlijn 2004/106/EG

24.12.2004

29.6.2005

L 359 van 4.12.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 2 april 2004 inzake de toepassing van de artikelen 7 tot en met 10 van Richtlijn 92/12/EEG [COM(2004) 227 – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Beschikking nr. 1152/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 betreffende de automatisering van het verkeer van en de controle op accijnsgoederen [Publicatieblad L 162 van 1.7.2003]. In deze beschikking wordt een geautomatiseerd systeem vastgesteld voor het verkeer van en de controle op accijnsproducten, te weten minerale oliën, alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten. Dit geautomatiseerde systeem heeft enerzijds ten doel de elektronische doorgifte mogelijk te maken van het administratief geleidedocument dat bij het verkeer van deze producten door de afzender moet worden ingevuld en de verbetering van de controle; anderzijds om de werking van de interne markt te verbeteren door het intracommunautaire verkeer van goederen onder schorsing van accijns te vereenvoudigen en door de lidstaten in staat te stellen in real time de stromingen te controleren en waar nodig de noodzakelijke controles uit te voeren. Het geautomatiseerde systeem omvat communautaire en niet-communautaire componenten. De werkzaamheden in verband met de ingebruikneming van het geautomatiseerde systeem vangen aan binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking.

Verordening (EG) nr. 31/96 van de Commissie van 10 januari 1996 betreffende het certificaat van vrijstelling van accijnzen [Publicatieblad L 8 van 11.1.1996].

Verordening (EEG) nr. 3649/92 van de Commissie van 17 december 1992 betreffende een vereenvoudigd geleidedocument voor het intracommunautaire verkeer van accijnsproducten die in de lidstaat van verzending tot verbruik zijn uitgeslagen [Publicatieblad L 369 van 18.12.1992].

Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het administratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsproducten [Publicatieblad L 276 van 19.9.1992].

Laatste wijziging: 29.07.2009

Top