Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Culturele hoofdstad van Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Culturele hoofdstad van Europa

Het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” geeft Europese steden de kans om een 1 jaar durend cultuurprogramma voor te stellen, dat de rijkdom, diversiteit en gemeenschappelijke aspecten van de culturen van Europa belicht.

BESLUIT

Besluit nr. 1622/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een communautaire actie voor het evenement „Culturele Hoofdstad van Europa” voor de periode 2007 tot 2019.

SAMENVATTING

Bij dit besluit wordt het evenement “Culturele Hoofdstad van Europa” opgezet. In het besluit wordt de procedure voor de selectie van de steden in de periode van 2013 tot 2019 vastgesteld en is voorzien in een regeling voor de follow-up van de voorbereidingen tot het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

Het cultuurprogramma en zijn Europese dimensie

Elk kandidatuurdossier moet een cultuurprogramma met een Europese dimensie omvatten, dat gebaseerd is op de culturele samenwerkingsdoelstellingen zoals deze vermeld worden in artikel 167 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (EU). Het programma moet voldoen aan een bepaald aantal criteria, die in twee categorieën zijn onderverdeeld, namelijk:

  • “de Europese dimensie”, volgens welke categorie het programma de samenwerking tussen de culturele actoren op elk niveau moet bevorderen. Daarnaast moet het programma ook de rijke culturele diversiteit in Europa en de gemeenschappelijke aspecten van de Europese culturen voor het voetlicht brengen;
  • “stad en burgers”, volgens welke categorie het programma de burgers op Europees niveau warm moet maken voor het evenement en de culturele ontwikkeling van de stad op lange termijn moet bevorderen.

Het programma duurt normaal gezien 1 jaar. De Commissie kan de kwaliteit van de voorbereidingen belonen door een prijs uit te reiken aan de betrokken stad, de Melina Mercouri-prijs (gefinancierd door het programma Cultuur).

De selectieprocedure

Elke lidstaat van de EU kan het evenement in de periode van 2007 tot 2019 in chronologische volgorde organiseren. Vanaf 2011 worden telkens twee steden verkozen.

De procedure voor de selectie van de Culturele Hoofdstad van Europa bestaat uit vier fasen:

  • indiening van de kandidaturen: uiterlijk zes jaar voor het desbetreffende evenement een aanvang moet nemen, publiceren de lidstaten een oproep tot het indienen van kandidaturen. Vanaf die datum hebben geïnteresseerde steden tien maanden de tijd om hun kandidatuur in te dienen;
  • preselectie: uiterlijk vijf jaar voor de geplande aanvang van het evenement komt de jury samen om de ingediende voorstellen te onderzoeken en een shortlist op te stellen van steden waaraan wordt verzocht deel te nemen aan het vervolg van de procedure. Deze jury bestaat uit dertien deskundigen, van wie er zeven worden aangesteld voor drie jaar door het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Comité van de Regio’s. De overige zes leden worden door de betrokken lidstaten aangeduid;
  • definitieve selectie: negen maanden na de eerste selectievergadering komt de jury opnieuw bijeen om de intussen meer in detail uitgewerkte programma's van de steden op de shortlist te onderzoeken en een van hen voor te dragen als Culturele Hoofdstad van Europa. In deze fase legt de jury een verslag voor aan de betrokken lidstaat en de Commissie dat ook aanbevelingen voor de geselecteerde stad bevat;
  • aanwijzing: vier jaar voor de start van het evenement en rekening houdend met de aanbevelingen van de jury leggen de twee EU-landen die in het betrokken jaar aan de beurt zijn elk de kandidatuur van één stad aan de Europese instellingen voor. De Raad wijst in de twee betrokken lidstaten officieel een stad aan als Culturele Hoofdstad van Europa.

De toezichtsfase

Door de instellingen aangestelde deskundigen helpen de gekozen hoofdsteden bij de uitvoering van hun programma, met name door hun Europese toegevoegde waarde te verzekeren.

Twee jaar voor de start van het evenement vindt er een tussentijdse evaluatie van het programma Culturele Hoofdstad van Europa plaats met betrekking tot de vooruitgang van de voorbereidingen en de Europese dimensie.

Uiterlijk acht maanden voor het evenement wordt alles voor de laatste keer overlopen, maken de deskundigen de balans op en evalueren zij de verrichte voorbereidingen en het nog te verrichten werk. Vervolgens bezorgen zij de Commissie en de betrokken steden een verslag, waarin zij hun conclusies uiteenzetten en al dan niet de toekenning van de Melina Mercouri-prijs aanbevelen.

Context

Het evenement “Cultuurstad van Europa” werd op 13 juni 1985 door de Raad van ministers gelanceerd en is uitgegroeid tot een van de meest populaire acties van de Europese Unie. Door de grote mate aan burgerparticipatie en de culturele en sociaaleconomische impact van het evenement dingen elk jaar steeds meer steden mee naar de titel “Culturele Hoofdstad van Europa”. De aanwijzingsprocedure gaandeweg gewijzigd om haar doeltreffender te maken en aan te passen aan de behoeften van een uitgebreide EU.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1622/2006/EG

23.11.2006

-

L 304 van 3.11.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 2007/324/EG van de Raad van 7 mei 2007 betreffende de praktische en procedurele regelingen inzake de benoeming door de Raad van twee leden van de jury en het toezichts- en adviespanel voor de communautaire actie Culturele Hoofdstad van Europa [Publicatieblad L 122 van 11.5.2007].

Laatste wijziging: 26.09.2011

Top