Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De aanpak van waterschaarste en droogte in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

De aanpak van waterschaarste en droogte in de EU

SAMENVATTING VAN:

De aanpak van waterschaarste en droogte in de EU — COM(2007) 414 definitief

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling worden de grote uitdagingen van waterschaarste en droogte op middellange en lange termijn in de EU erkend. Ze biedt richtsnoeren om deze uitdagingen aan te pakken. Deze handelen over:

tarieven voor watervoorziening,

toewijzing van water,

voorkoming van droogte en reacties op droogte,

alternatieve methoden van watervoorziening,

hoogwaardige informatie en technologische oplossingen om waterschaarste en droogte aan te pakken.

KERNPUNTEN

Om de problemen van waterschaarste en droogte op te lossen, moeten bepaalde kwesties worden aangepakt. Dit zijn onder andere:

de noodzaak om de Kaderrichtlijn voor water volledig in te voeren om slecht beheer van waterreserves aan te pakken,

inefficiënt nationaal waterprijsstellingsbeleid,

landinrichting,

bevordering van waterbesparingsmaatregelen, en

de noodzaak om op een geïntegreerde en wetenschappelijke manier te handelen.

EU-landen moeten een correct prijskaartje voor water instellen door gebruik te maken van een efficiënt waterprijsstellingsbeleid.

Toewijzing van water en water gerelateerde financiering moet efficiënter zijn om de ongunstige gevolgen voor stroomgebieden te beperken. Er moeten speciale maatregelen worden getroffen, met name om de richtlijn inzake strategische milieubeoordeling te implementeren.

Een verbetering van droogterisicobeheer kan worden bereikt als EU-landen waar nodig droogterisicobeheerplannen ontwikkelen, en als zij goede praktijken en methoden op EU-niveau uitwisselen. Het Solidariteitsfonds van de EU en het Europees Mechanisme voor civiele bescherming kunnen helpen ervoor te zorgen dat EU-landen onmiddellijk de passende steun ontvangen.

Om bij te dragen aan de vermindering van lekkages en verspilling beveelt de Europese Commissie bijvoorbeeld aan dat er normen worden ontwikkeld voor water verbruikende toestellen als aanvulling op specifieke wetgeving voor producten die geen energie maar wel water verbruiken (bijv. kranten, douchekoppen en toiletten).

Consumenten en marktdeelnemers moeten daar ook bij worden betrokken om de totstandkoming van een waterbesparingscultuur te bevorderen.

Verbeterde kennis en datavergaring vormen een integraal onderdeel van de besluitvorming. Er moet een informatiesysteem over waterschaarste en droogte in heel Europa worden opgenomen in het waterinformatiesysteem voor Europa (WISE).

Op basis van informatie van EU-landen en haar eigen werk stelt de Europese Commissie jaarlijkse voortgangsrapporten op waarin de implementatie van de beleidsopties in de hele EU worden beoordeeld.

Een later document uit 2012, de blauwdruk voor het behoud van Europese wateren, bevat een beleidsevaluatie voor waterschaarste en droogte. Hierin wordt gesteld dat de doelstelling om de tendens van waterschaarste en droogte om te keren, niet is behaald.

ACHTERGROND

Water is een kostbare hulpbron, maar de beschikbaarheid ervan kan tijdelijk gering zijn door droogte of vanwege een langere periode waarin de vraag naar water de exploiteerbare watervoorzieningen te boven gaat (waterschaarste).

Problemen inzake de beschikbaarheid van water treffen vele regio's in Europa. Tegen 2007 was ten minste 11 % van de bevolking van de EU en 17 % van haar grondoppervlakte getroffen door waterschaarste. Deze kwestie vereist een gebundelde actie op EU-niveau, en het is des te meer noodzakelijk om actie te ondernemen gezien watertekorten naar alle waarschijnlijkheid zullen blijven bestaan vanwege klimaatverandering.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — De aanpak van waterschaarste en droogte in de Europese Unie (COM(2007) 414 definitief van 18.7.2007)

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren (COM(2012) 673 final van 14.11.2012)

Laatste bijwerking 28.10.2015

Top