Help Print this page 
Title and reference
Een infrastructuur voor ruimtelijke informatie (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een infrastructuur voor ruimtelijke informatie (INSPIRE)

De Europese Unie (EU) zet de infrastructuur INSPIRE op om geharmoniseerde ruimtelijke informatie en milieu-informatie samen te brengen. Deze informatie kan online worden geraadpleegd.

BESLUIT

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE).

SAMENVATTING

Bij deze richtlijn zijn de regels vastgesteld voor de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Unie (INSPIRE) dat ten doel heeft interoperabele ruimtelijke informatie en milieu-informatie en daarmee verband houdende diensten uit te wisselen, te delen, toegankelijk te maken en te benutten. INSPIRE wil een coördinatie tot stand brengen tussen de gebruikers en leveranciers van informatie zodat informatie en kennis uit verschillende sectoren kunnen worden gecombineerd en verspreid.

INSPIRE is van toepassing op verzamelingen ruimtelijke informatie, zoals milieuwaarnemingen, statistische gegevens enz. die in elektronisch formaat door of namens een overheidsinstantie worden beheerd. Deze informatie heeft betrekking op gebieden waar een lidstaat rechtsbevoegdheid heeft of uitoefent en bestrijkt thema’s als administratieve grenzen, de kwaliteit van lucht, water of bodem, biodiversiteit, bodemgebruik, vervoersnetwerken, hydrografie, hoogte, geologie, spreiding van de bevolking of van soorten, habitats, industriegebieden en gebieden met natuurrisico's (voor de volledige lijst zie de bijlagen I, II en III bij de richtlijn).

Deze informatie moet voorzien zijn van volledige metagegevens * die onder meer betrekking hebben op de voorwaarden waarop bedoelde ruimtelijke gegevens toegankelijk zijn en mogen worden gebruikt, de kwaliteit en geldigheid van die gegevens en de overheidsinstanties die voor die gegevens verantwoordelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat deze gegevens interoperabel zijn, moet de Commissie uiterlijk 15 mei 2009 (voor de gegevens waarop bijlage I betrekking heeft) of 15 mei 2012 (voor de gegevens waarop de bijlagen II en III betrekking hebben) uitvoeringsbepalingen vaststellen. Nieuwe ruimtelijke gegevens moeten binnen twee jaar na vaststelling in overeenstemming zijn met deze uitvoeringsbepalingen, terwijl voor reeds bestaande gegevens een termijn van zeven jaar geldt. De uitvoeringsbepalingen moeten een definitie en classificatie van de ruimtelijke objecten bevatten die door bedoelde richtlijn zijn gedekt en de wijze beschrijven waarop deze gegevens geogerefereerd zijn.

De lidstaten stellen netwerkdiensten ter beschikking van gebruikers zodat deze de ruimtelijke gegevens kunnen zoeken, raadplegen en downloaden. Deze diensten zijn toegankelijk via een INSPIRE-portaal dat op EU-niveau door de Commissie wordt beheerd. De lidstaten mogen ook via hun eigen toegangspunten toegang verlenen tot deze diensten. Voor het gebruik van deze diensten kan een vergoeding worden gevraagd. De algemene toegang tot de ruimtelijke informatie kan worden beperkt indien deze toegang nadelig is voor de internationale betrekkingen, de openbare veiligheid, de nationale defensie of de intellectuele eigendom of om redenen die verband houden met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, bepaalde gegevens van overheidsdiensten, handelsondernemingen of industriële ondernemingen en de milieubescherming.

De lidstaten moeten de informatie waarover zij beschikken delen en ervoor zorgen dat overheidsinstanties toegang hebben tot deze informatie, deze kunnen uitwisselen en voor openbare doeleinden kunnen gebruiken die met het milieu verband houden. Voor toegang tot die informatie kan een vergoeding worden gevraagd, behalve wanneer het gaat om gegevens die verband houden met wettelijke rapporteringsverplichtingen. Deze toegang kan overigens worden beperkt om redenen die verband houden met justitie, openbare veiligheid, nationale defensie of internationale betrekkingen.

De Commissie is verantwoordelijk voor de coördinatie van INSPIRE op EU-niveau en de lidstaten zorgen voor passende structuren en mechanismen voor de coördinatie op nationaal niveau.

De lidstaten en de Commissie stellen een verslag op, respectievelijk uiterlijk op 15 mei 2010 en 15 mei 2014, over de inhoud en tenuitvoerlegging van de INSPIRE-infrastructuur.

Belangrijkste begrippen

  • Metagegevens: informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2007/2/EG

15.5.2007

15.5.2009

PB L 108 van 25.4.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 911/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES) en zijn initiële operationele diensten (2011-2013) [Publicatieblad L 276 van 20.10.2010].

Het GMES-systeem is een netwerk voor de verzameling en verspreiding van informatie over milieu en veiligheid, welke informatie verkregen is door monitoring van de aarde vanuit de ruimte en ter plaatse. Dit systeem zal een hulpmiddel zijn wanneer openbare en particuliere instellingen in Europa besluiten moeten nemen en onderzoek ondersteunen.

Laatste wijziging: 02.09.2011

Top