Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-infrastructuur voor ruimtelijke informatie (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-infrastructuur voor ruimtelijke informatie (Inspire)

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de EU (Inspire)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Ze stelt algemene regels vast voor de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie* in Europa ter ondersteuning van het EU-milieubeleid en beleidsmaatregelen of activiteiten die van invloed kunnen zijn op het milieu.
 • De EU-infrastructuur bouwt voort op de infrastructuur voor ruimtelijke informatie die door EU-landen is opgericht en door hen wordt beheerd.

KERNPUNTEN

 • Deze richtlijn heeft betrekking op verzamelingen ruimtelijke gegevens die:
  • betrekking hebben op een gebied waarover een EU-land rechtsbevoegdheid heeft;
  • beschikbaar zijn in elektronisch formaat;
  • worden bijgehouden door of in opdracht van een overheidsinstantie of een derde partij waaraan het netwerk ter beschikking is gesteld;
  • betrekking hebben op milieu-informatie.
 • EU-landen zorgen ervoor dat metagegevens* worden opgesteld en bijgewerkt voor de verzamelingen ruimtelijke gegevens* en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens vermeld in deze richtlijn. De metagegevens worden, naargelang de categorie, opgesteld uiterlijk twee jaar respectievelijk vijf jaar nadat de wetgeving van kracht is geworden.
 • De Europese Commissie, bijgestaan door een comité, neemt de technische voorschriften aan voor het op elkaar afstemmen en harmoniseren van ruimtelijke gegevens en de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens.
 • De uitvoeringsbepalingen dienden uiterlijk op 15 mei 2009 respectievelijk 15 mei 2012, naargelang de categorie, te worden aangenomen.
 • EU-landen moeten zorgen voor de oprichting en het beheer van een netwerk van de volgende diensten:
  • zoekdiensten: om verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te zoeken;
  • raadpleegdiensten: om raadpleegbare verzamelingen ruimtelijke gegevens weer te geven, in deze verzamelingen te navigeren, in of uit te zoomen en de verzamelingen panoramisch of met overlays weer te geven;
  • downloaddiensten: om kopieën van verzamelingen ruimtelijke gegevens te downloaden en er, waar praktisch mogelijk, rechtstreeks toegang toe te hebben;
  • verwerkingsdiensten: om verzamelingen ruimtelijke gegevens te veranderen om tot interoperabiliteit te komen.
 • De overheidsinstanties dienen de technische mogelijkheid te krijgen om hun verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens te koppelen aan het nationale netwerk.
 • EU-landen mogen de publieke toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens beperken op verschillende gronden, zoals wettelijke geheimhoudingsplicht, de openbare veiligheid, intellectuele-eigendomsrechten of de bescherming van het milieu.
 • De Commissie zal op EU-niveau een Inspire-geoportaal opzetten en beheren. Dit portaal verleent toegang tot de internationale netwerken van EU-landen.
 • In deze richtlijn worden geen eisen gesteld voor het verzamelen van nieuwe ruimtelijke gegevens.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 15 mei 2007. EU-landen moesten deze omzetten in nationale wetgeving tegen 14 mei 2009.

ACHTERGROND

Zie de Inspire-richtlijn op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

* Infrastructuur voor ruimtelijke informatie: metagegevens, verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, netwerkdiensten en -technologieën, overeenkomsten betreffende de uitwisseling van, de toegang tot en het gebruik van de gegevens, en mechanismen, processen en procedures voor coördinatie en monitoring.

* Metagegevens: informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken.

* Ruimtelijke gegevens: gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied, zoals adressen, vervoersnetwerken, hoogte en bodemgebruik.

BESLUIT

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1-14)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1205/2008 van de Commissie van 3 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende metagegevens (PB L 326 van 4.12.2008, blz. 12-30) Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1205/2008 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit nr. 2009/442/EG van de Commissie van 5 juni 2009 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toezicht en verslaglegging (PB L 148 van 11.6.2009, blz. 18-26). Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19-40)

Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten (PB L 274 van 20.10.2009, blz. 9-18). Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 268/2010 van de Commissie van 29 maart 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toegang, overeenkomstig geharmoniseerde voorwaarden, van instellingen en organen van de Gemeenschap tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en ruimtelijkegegevensdiensten van de lidstaten (PB L 83 van 30.3.2010, blz. 8-9)

Verordening (EU) nr. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 323 van 8.12.2010, blz. 11-102). Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1088/2010 van de Commissie van 23 november 2010 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 976/2009 wat betreft downloaddiensten en transformatiediensten (PB L 323 van 8.12.2010, blz. 1-10)

Verordening (EU) nr. 102/2011 van de Commissie van 4 februari 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 31 van 5.2.2011, blz. 13-34)

Verordening (EU) nr. 1253/2013 van de Commissie van 21 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 331 van 10.12.2013, blz. 1-267)

Verordening (EU) nr. 1311/2014 van de Commissie van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 976/2009 wat betreft de definitie van een Inspire-metagegevenselement (PB L 354 van 11.12.2014, blz. 6-7)

Verordening (EU) nr. 1312/2014 van de Commissie van 10 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1089/2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de interoperabiliteit van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PB L 354 van 11.12.2014, blz. 8-16)

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 1-37)

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PB L 207 van 6.8.2010, blz. 1-13)

Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44-66)

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135-145)

Laatste bijwerking 25.02.2016

Top