Help Print this page 
Title and reference
Beperking van de vervuilende emissies van lichte voertuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beperking van de vervuilende emissies van lichte voertuigen

De Europese Unie (EU) wil strengere grenswaarden opleggen voor vervuilende emissies van lichte voertuigen, met name wat de emissies van deeltjes en stikstofoxiden betreft. De verordening bevat maatregelen inzake de toegang tot informatie over de voertuigen en hun onderdelen en inzake mogelijke fiscale stimulansen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Om de vervuiling door voertuigen te beperken, legt deze verordening gemeenschappelijke eisen op inzake de emissies van motorvoertuigen en hun vervangingsonderdelen (Euro 5- en Euro 6-normen). De verordening bevat ook maatregelen om de toegang tot informatie over de reparatie te verbeteren en om fabrikanten ertoe aan te zetten snel voertuigen te produceren die aan deze bepalingen voldoen.

Betrokken voertuigen

De verordening heeft betrekking op voertuigen van de categorieën M1, M2, N1 en N2 met een referentiemassa van maximum 2 610 kg. Dit zijn, onder meer, personenauto's, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen voor het vervoer van personen of goederen of voor bepaalde bijzondere toepassingen (bv. ambulances), op voorwaarde dat deze voertuigen zijn uitgerust met motoren met elektrische ontsteking (motoren op benzine, aardgas of LPG) of motoren met compressieontsteking (dieselmotoren).

De bovenvermelde voertuigen vallen de facto onder de verordening, maar een fabrikant kan ook vragen om typegoedkeuringen die krachtens deze verordening afgegeven worden, uit te breiden tot voertuigen voor het vervoer van personen of goederen, met een referentiemassa tussen 2 610 en 2 840 kg.

Om de negatieve invloed van voertuigen op het milieu en de gezondheid zoveel mogelijk te beperken, heeft de verordening betrekking op een breed gamma aan vervuilende emissies: koolstofmonoxide (CO), niet-methaan-koolwaterstoffen en totale koolwaterstoffen, stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM). Zowel de uitlaatemissies, de verdampingsemissies als de motorcarteremissies worden in aanmerking genomen.

Emissiegrenswaarden

Er bestaan emissiegrenswaarden voor elke categorie vervuilende emissies en voor de verschillende types bovenvermelde voertuigen. Deze grenswaarden zijn vermeld in bijlage I bij de verordening.

Euro 5-norm

Emissies van dieselvoertuigen:

 • koolstofmonoxide: 500 mg/km;
 • deeltjes: 5 mg/km (een verlaging met 80 % in vergelijking met de Euro 4-norm);
 • stikstofoxiden (NOx): 180 mg/km (een verlaging met meer dan 20 % in vergelijking met de Euro 4-norm);
 • gecombineerde emissies van koolwaterstoffen en stikstofoxiden: 230 mg/km.

Emissies van voertuigen op benzine, aardgas of LPG:

 • koolstofmonoxide: 1 000 mg/km;
 • niet-methaan-koolwaterstoffen: 68 mg/km;
 • totale koolwaterstoffen: 100 mg/km;
 • stikstofoxiden (NOx): 60 mg/km (een verlaging met 25 % in vergelijking met de Euro 4-norm);
 • deeltjes (alleen voor voertuigen met directe injectie die op een arm mengsel draaien): 5 mg/km (nieuwe grenswaarde die niet bestond in de Euro 4-norm).

Voor bestelwagens en andere lichte bedrijfsvoertuigen voor het vervoer van goederen voorziet de verordening in drie categorieën emissiegrenswaarden, naar gelang van de referentiemassa van het voertuig: minder dan 1 305 kg, tussen 1 305 et 1 760 kg, meer dan 1 760 kg. De grenswaarden voor deze laatste categorie gelden eveneens voor voertuigen voor goederenvervoer (categorie N2).

Euro 6-norm

Vanaf de inwerkingtreding van de Euro 6-norm moeten de stikstofoxide-emissies van alle voertuigen met dieselmotor sterk dalen. De emissies van auto's en andere voertuigen worden bijvoorbeeld beperkt tot 80 mg/km (een aanvullende verlaging met meer dan 50 % in vergelijking met de Euro 5-norm). De gecombineerde emissies van koolwaterstoffen en stikstofoxiden van dieselvoertuigen worden eveneens beperkt, bijvoorbeeld tot 170 mg/km voor auto's en andere voertuigen.

Toepassing van de normen

Vanaf de inwerkingtreding van de Euro 5- en Euro 6-normen moeten de lidstaten de typegoedkeuring, de inschrijving, de verkoop en de ingebruikname van voertuigen die niet aan de emissiegrenswaarden voldoen, weigeren. Met betrekking tot voertuigen voor goederenvervoer (categorie N1, klassen II en III, en categorie N2) en voertuigen voor specifieke sociale behoeften is voorzien in een aanvullende termijn van telkens één jaar. Het tijdschema ziet er dus als volgt uit:

 • de Euro 5-norm is van toepassing sinds 1 september 2009 voor de typegoedkeuring en vanaf 1 januari 2011 voor de inschrijving en de verkoop van nieuwe voertuigtypen. Auto's met een elektrische ontsteking met directe injectie kunnen echter gedurende een extra drie jaar profiteren van minder strenge grenswaardes voor wat betreft het aantal deeltjes;
 • de Euro 6-norm is van toepassing vanaf 1 september 2014 voor de typegoedkeuring en vanaf 1 september 2015 voor de inschrijving en de verkoop van nieuwe voertuigtypen.

De lidstaten mogen fiscale stimulansen toekennen om fabrikanten aan te moedigen te anticiperen op nieuwe grenswaarden, voor zover:

 • deze gelden voor alle nieuwe voertuigen die in die lidstaat in de handel worden gebracht en die vooruitlopen op de grenswaarden van het huidige reglement;
 • deze worden stopgezet zodra de betreffende grenswaarden van toepassing worden;
 • ze niet meer bedragen dan de extra kosten van de ingevoerde technische maatregelen om te kunnen voldoen aan de vastgestelde waarden en de installatie ervan in de voertuigen.

Andere verplichtingen van de fabrikanten

De fabrikanten moeten niet alleen de bovenvermelde emissiegrenswaarden in acht nemen, ze moeten ook de duurzaamheid van de emissiecontrolevoorzieningen garanderen gedurende ten minste 160 000 km. Bovendien moet gedurende vijf jaar of 100 000 km worden gecontroleerd of voertuigen die in gebruik zijn aan de eisen voldoen.

De Commissie stelt voor de volgende elementen procedures, tests en specifieke eisen vast:

 • uitlaatemissies, met inbegrip van testcycli, emissies bij lage omgevingstemperatuur, emissies bij stationair toerental, rookopaciteit en de correcte werking en regeneratie van de nabehandelingssystemen;
 • verdampingsemissies en motorcarteremissies;
 • boorddiagnosesystemen en de overeenstemming van in gebruik zijnde emissiebeheersingssystemen;
 • de duurzaamheid van emissiebeheersingssystemen, vervangende emissiebeheersingssystemen, de overeenstemming van in gebruik zijnde voertuigen, de overeenstemming van de productie en de technische controle;
 • koolstofdioxide-emissies en brandstofverbruik;
 • hybridevoertuigen;
 • de uitbreiding van typegoedkeuringen en de vereisten voor kleine fabrikanten;
 • vereisten voor testapparatuur;
 • referentiebrandstoffen zoals benzine, diesel, gasvormige brandstoffen en biobrandstoffen;
 • meting van het motorvermogen.

Gemakkelijke en duidelijke toegang tot informatie over de reparatie en het onderhoud van de voertuigen is van essentieel belang om vrije mededinging op de interne markt voor informatie- en reparatiediensten te garanderen. Daarom moeten de fabrikanten garanderen dat onafhankelijke exploitanten op gemakkelijke wijze toegang krijgen via internet tot de informatie die betrekking heeft op de reparatie en het onderhoud van de voertuigen, zonder onderscheid tussen erkende handelaars en officiële reparatiebedrijven. Deze verplichting heeft betrekking op de boorddiagnosesystemen en hun onderdelen, diagnoseapparatuur, testapparatuur en standaard arbeidseenheden of tijdvakken voor reparatie- en onderhoudstaken. De fabrikanten mogen een redelijke en evenredige vergoeding vragen voor de toegang tot deze informatie. Onafhankelijke reparateurs hebben echter kosteloos en onder dezelfde voorwaarden als erkende dealers en reparateurs toegang tot de informatie.

Voertuigfabrikanten moeten voorts de reparatie- en onderhoudsinformatie van de voertuigen alsook de informatie over de transactiediensten ter beschikking stellen.

Context

Hoewel de normen inzake vervuilende emissies geactualiseerd zijn op 1 januari 2005 (Euro 4-norm), vindt de EU het noodzakelijk ze nog verder te versterken, rekening houdende met de gevolgen voor de markten, het concurrentievermogen van de constructeurs en de directe en indirecte kosten voor de ondernemingen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 715/2007

2.7.2007

-

PB L 171 van 29.6.2007

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 692/2008

31.7.2008

-

PB L 199 van 28.7.2008

Verordening (EG) nr. 595/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009

Verordening (EU) nr. 566/2011

19.6.2011

-

PB L 158 van 16.6.2011

Verordening (EU) nr. 459/2012

4.6.2012

-

PB L 142 van 1.6.2012

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken (Voor de EER relevante tekst).

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa [Publicatieblad L 152 van 11.6.2008].

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (Voor de EER relevante tekst) [Publicatieblad L 263 van 9.10.2007].

Laatste wijziging: 17.01.2014

Top