Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beperking van vervuilende emissies van lichte voertuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Beperking van vervuilende emissies van lichte voertuigen

Lichte voertuigen - auto's en bedrijfswagens - vormen een van de belangrijk-ste bronnen van luchtvervuiling en produceren ongeveer 15 % van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de Europese Unie (EU). De EU werkt aan een vermindering van de milieueffecten van wegvervoer en wil bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

SAMENVATTING

Lichte voertuigen - auto's en bedrijfswagens - vormen een van de belangrijk-ste bronnen van luchtvervuiling en produceren ongeveer 15 % van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de Europese Unie (EU). De EU werkt aan een vermindering van de milieueffecten van wegvervoer en wil bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening strekt tot harmonisatie van de technische emissie-eisen - bekend als EG-typegoedkeuring - voor motorvoertuigen en vervangings-onderdelen zodat deze binnen de hele EU dezelfde zijn om verstoring van de interne markt te voorkomen. De verordening legt specifieke verplichtingen op bij fabrikanten en geeft toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

KERNPUNTEN

Fabrikanten moeten:

aantonen dat alle nieuwe voertuigen die verkocht, geregistreerd of in het verkeer worden gebracht voldoen aan de emissienormen zoals uiteengezet in de verordening;

kopers voorzien van de CO2-emissie- en brandstofverbruikcijfers wanneer het voertuig wordt gekocht;

ervoor zorgen dat in een voertuig aangebrachte antiverontreinings-inrichtingen 160 000 km meegaan en na vijf jaar of, indien dat eerder het geval is, na 100 000 km worden gecontroleerd;

via websites onbeperkte en gestandaardiseerde informatie verstrekken aan onafhankelijke marktdeelnemers over reparatie en onderhoud aan het voertuig. Zij mogen redelijke vergoedingen voor deze dienst in rekening brengen.

Overige voorwaarden

Nationale autoriteiten mogen toekenning van de EG-typegoedkeuring niet weigeren indien het voertuig voldoet aan alle voorwaarden in de verordening.

Er kunnen nationale financiële stimulansen verstrekt worden om vroegtijdig gebruik van emissiebeheerssystemen aan te moedigen.

Er kunnen sancties worden opgelegd bij overtreding van deze verordening.

Emissiegrenswaarden worden vastgesteld voor verschillende vervuilende stoffen zoals koolstofmonoxide en stikstofoxiden, en voor verschillende voertuigtypen.

Verordening (EG) nr. 443/2009 strekt tot de vaststelling van gemiddelde CO2-emissievereisten van 130 g CO2/km voor nieuwe personenauto's. Vanaf 2020 wordt dit teruggebracht tot 95 g CO2/km.

In 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht voor een verordening waarmee zij extra bevoegdheden zou krijgen om maatregelen te treffen die verontreinigende uitstoot moeten verminderen.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 2 juli 2007.

Zie voor meer informatie op de webpagina van de Europese Commissie: Vermindering van CO2-emissies van voertuigen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 715/2007

2.7.2007

-

PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1-16

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 692/2008

31.7.2008

-

PB L 199 van 28.7.2008, blz. 1-136

Verordening (EG) nr. 595/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz. 1-13

Verordening (EU) nr. 566/2011

19.6.2011

-

PB L 158 van 16.6.2011, blz. 1-24

Verordening (EU) nr. 459/2012

4.6.2012

-

PB L 142 van 1.6.2012, blz. 16-24

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1-15).

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1-160).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen (COM(2014) 28 final van 31.1.2014).

Laatste wijziging: 23.07.2015

Top