Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie voor het mariene milieu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie voor het mariene milieu

Het mariene milieu van Europa heeft te lijden van verschillende bedreigingen die de gezondheid van het mariene ecosysteem in gevaar brengen. In deze richtlijn worden een gemeenschappelijk kader en de doelstellingen bepaald voor de preventie, bescherming en het behoud van het mariene milieu tegen schadelijke menselijke activiteiten.

BESLUIT

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (kaderrichtlijn mariene strategie).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Er worden minimumeisen gesteld aan de EU-landen om strategieën te ontwikkelen die mariene ecosystemen moeten beschermen en ervoor moeten zorgen dat economische activiteiten in verband met het marine milieu duurzaam zijn.
 • De richtlijn waarborgt de samenwerking tussen marine regio's (het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, Oostzee, Middellandse Zee en Zwarte Zee) door het opzetten van grensoverschrijdende programma's. Deze programma's omvatten acties om afgesproken doelstellingen te bereiken en zo voor 2020 een goede milieutoestand* te behalen.
 • De richtlijn draagt bij aan de oprichting van een wereldwijd netwerk van beschermde mariene gebieden en lanceert een dialoog met landen buiten de EU.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

 • In 2014 heeft de Commissie de eerste stappen van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn herzien. Sindsdien hebben EU-landen hun monitoring-programma's opgesteld.
 • De kaderrichtlijn mariene strategie dient als milieurichtlijn voor de richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening die in 2014 gepubliceerd werd.
 • Deze laatstgenoemde maakt deel uit van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) dat gericht is op de tenuitvoerlegging van optimaal oceaanbeheer en maritiem bestuur. Het GMB moet de tenuitvoerlegging van Europa 2020, de strategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei, ondersteunen en vergemakkelijken.
 • Van autoriteiten in de EU-landen wordt verwacht dat ze in mariene gebieden activiteiten organiseren om milieu-, economische en sociale doelstellingen te behalen.
 • EU-landen moeten programma’s opzetten van maatregelen die moeten worden genomen. Deze brengen de omvang van het te behandelen gebied in kaart en bepalen de termijnen voor bestaande en toekomstige acties voor het duurzame beheer van mariene activiteiten.

KERNPUNTEN

 • EU-landen moeten de milieutoestand van hun mariene wateren en de invloed van menselijke activiteiten (met inbegrip van een sociaal-economische analyse) beoordelen. Daarna moeten ze doelstellingen bepalen om voor 2020 een goede milieutoestand te bereiken, milieudoelstellingen opstellen, controlenetwerken ontwikkelen en programma’s met maatregelen voorbereiden.
 • Eerste beoordelingen kunnen helpen bij het verbeteren van de kennis over mariene wateren van Europa door middel van programma's als Mariene kennis, Inspire of Copernicus.
 • Europese zeeën zijn verdeeld in vier mariene regio's: de Oostzee, het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Landen die in dezelfde mariene regio's werken, moeten hun acties op elkaar afstemmen.
 • Er worden controleprogramma's opgesteld om de voortgang bij het behalen van deze doelstellingen te meten en te evalueren. Wanneer bepaalde doelstellingen niet gehaald worden, moeten EU-landen uitleggen waarom niet en kunnen zij, indien nodig, bepaalde uitzonderingen toepassen.

KERNBEGRIPPEN

Een „goede milieutoestand” heeft betrekking op ecologisch verscheiden en dynamische oceanen en zeeën die schoon, gezond en productief zijn. Het doel is ervoor te zorgen dat het mariene milieu behouden blijft voor huidige en toekomstige generaties.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over onze oceanen, zeeën en kusten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/56/EG

15.7.2008

15.7.2010

PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19-40.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135-145).

Verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - De eerste fase van de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56/EG) - Beoordeling en advies van de Europese Commissie (COM(2014) 97 final van 20.2.2014).

Laatste bijwerking 19.12.2014

Top