Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verdrag van Genève betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Verdrag van Genève betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

Dit verdrag biedt een kader voor intergouvernementele samenwerking teneinde de gezondheid en het milieu te beschermen tegen de luchtverontreiniging die voor meerdere landen gevolgen kan hebben. Deze samenwerking heeft betrekking op de ontwikkeling van adequaat beleid, de uitwisseling van informatie, de uitvoering van onderzoeksactiviteiten en de toepassing en verdere ontwikkeling van een bewakingssysteem.

BESLUIT

Besluit 81/462/EEG van de Raad van 11 juni 1981 met betrekking tot de sluiting van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.

SAMENVATTING

In dit verdrag verbinden de partijen (dat wil zeggen de Europese Unie en de staten die het verdrag hebben geratificeerd) zich tot het beperken, voorkomen en geleidelijk terugdringen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en daardoor ook tot het bestrijden van de hieruit voortkomende grensoverschrijdende verontreiniging.

Grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand kan worden omschreven als de directe of indirecte uitstoot van stoffen of energie in de atmosfeer door de mens, ten gevolge waarvan in een ander land schade wordt toegebracht aan gezondheid, milieu of materiële goederen, zonder dat de individuele of collectieve bronnen van deze emissies kunnen worden onderscheiden.

Politieke samenwerking

Het verdrag bepaalt dat de ondertekenende partijen geschikte beleidslijnen en strategieën moeten ontwikkelen en toepassen, met name systemen voor het beheer van de luchtkwaliteit. Het voorziet eveneens in de mogelijkheid van raadplegingen op korte termijn wanneer een partij met verontreiniging of een aanzienlijk risico van verontreiniging wordt geconfronteerd.

De partijen komen regelmatig bijeen (minstens één keer per jaar) om te bekijken in hoeverre er vorderingen zijn geboekt en om overleg te plegen over onderwerpen die verband houden met het verdrag.

Wetenschappelijke samenwerking

De partijen ondernemen gecoördineerde activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, met name met betrekking tot de reductie van de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen, de bewaking en meting van de emissieniveaus en de concentratie van deze stoffen, en de verwerving van inzicht in de effecten op de gezondheid en het milieu.

Uitwisseling van gegevens

De partijen bij het verdrag wisselen onderling informatie uit, met name gegevens over de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen (te beginnen met zwaveldioxide) en hun effecten, elementen die belangrijke wijzigingen in de grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand kunnen veroorzaken (in het bijzonder op het gebied van nationaal beleid en industriële ontwikkeling), technieken om de luchtverontreiniging te reduceren en nationale beleidslijnen en strategieën voor de strijd tegen de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen.

Samenwerking inzake bewaking

De partijen nemen deel aan het "programma voor samenwerking inzake de bewaking en evaluatie van het transport van luchtverontreinigende stoffen over lange afstand in Europa" (EMEP). Dit programma, dat wordt gereguleerd door een afzonderlijk protocol, beoogt de partijen bij het verdrag te voorzien van wetenschappelijke informatie met betrekking tot de bewaking van de lucht, de ontwikkeling van computermodellen, de evaluatie van de uitstoot en het maken van prognoses.

Om deze samenwerking tot een succes te maken, voorzien de partijen onder andere in:

  • toepassing van het programma, dat in eerste instantie bedoeld was om zwaveldioxide en aanverwante stoffen te bewaken, op andere belangrijke luchtverontreinigende stoffen;
  • bewaking van de samenstelling van milieucompartimenten die door deze verontreinigende stoffen kunnen worden vervuild (water, bodem en vegetatie) en van de gevolgen voor de gezondheid en het milieu;
  • verstrekking van meteorologische en fysisch-chemische gegevens betreffende verschijnselen tijdens het transport;
  • waar mogelijk toepassing van vergelijkbare of gestandaardiseerde bewakingsmethodes en modellen;
  • integratie van EMEP in passende nationale en internationale programma's;
  • regelmatige uitwisseling van gegevens die dankzij deze bewaking zijn verkregen.

Context

Dit verdrag is in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in 1979 in Genève ondertekend, en is in 1983 in werking getreden.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 81/462/EEG

11.6.1981

-

PB L 171 van 27.6.1981

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2004/259/EG van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand [Publicatieblad L 81 van 19.3.2004].

Besluit 2003/507/EG van de Raad van 13 juni 2003 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau b het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand [Publicatieblad L 179 van 17.7.2003].

Besluit 2001/379/EG van de Raad van 4 april 2001 betreffende de goedkeuring door de Europese Gemeenschap van het protocol van 1998 inzake zware metalen b het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrdende luchtverontreiniging over lange afstand [Publicatieblad L 134 van 17.5.2001

Besluit 98/686/EG van de Raad van 23 maart 1998 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van de zwavelemissie [Publicatieblad L 326 van 3.12.1998].

Besluit 93/361/EEG van de Raad van 17 mei 1993 betreffende de toetreding van de Gemeenschap tot het Protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand [Publicatieblad L 149 van 21.6.1993].

Besluit 86/277/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de sluiting van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand aangaande de langlopende financiering van het programma voor samenwerking inzake de bewaking en evaluatie van het transport van luchtverontreinigende stoffen over lange afstand in Europa (EMEP) [Publicatieblad L 181 van 4.7.1986].

See also

  • Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa, Verdrag van Genève (EN) (FR)

Laatste wijziging: 08.11.2011

Top