Help Print this page 
Title and reference
Toepassing van het verdrag van Aarhus op de instellingen van de Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Toepassing van het verdrag van Aarhus op de instellingen van de Unie

De Europese Unie (EU) past de bepalingen van het verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (verdrag van Aarhus) toe op de eigen instellingen en organisaties.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen.

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) past het verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden toe op haar instellingen en organisaties.

Toegang tot informatie op milieugebied

De instellingen en organisaties van de Unie behandelen alle verzoeken om toegang tot milieu-informatie waarover zij beschikken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Zij geven niet alleen toegang tot de milieu-informatie wanneer daartoe wordt verzocht, maar staan ook in voor het verzamelen en verspreiden van dergelijke informatie.

Zij organiseren de milieu-informatie die betrekking heeft op hun bevoegdheidsdomein en zorgen ervoor dat deze systematisch toegankelijk is voor het publiek, met name door deze op te nemen in gegevensbanken die toegankelijk worden gemaakt met behulp van telecommunicatie via de computer en/of elektronische technologie.

De bedoelde gegevensbanken of registers dienen de volgende informatie te bevatten:

  • de teksten van de internationale verdragen, conventies en overeenkomsten en van de Europese wetgeving die betrekking hebben op het milieu, alsook de beleidsdocumenten, plannen en programma's inzake milieu;
  • de stappen gezet in de procedures met betrekking tot inbreuken op het communautaire recht vanaf het stadium van het met redenen omkleed advies;
  • rapporten over de toestand van het milieu;
  • gegevens of samenvattingen van gegevens afkomstig van de monitoring van activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het milieu;
  • vergunningen die aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu;
  • milieueffect- en risicobeoordelingen met betrekking tot milieuelementen.

De milieu-informatie die door het publiek kan worden geraadpleegd, moet actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar zijn. De instellingen en organisaties van de Unie delen de aanvrager op zijn verzoek mee hoe bestaande milieu-informatie kan worden geraadpleegd en verstrekken informatie over de methodes voor analyse, monsterneming en voorbehandeling van de monsters die zij voor de verzameling van de milieu-informatie hebben gebruikt.

Wanneer een instelling of organisatie van de Unie een verzoek om toegang tot milieu-informatie ontvangt en deze informatie niet heeft, deelt zij de indiener zo spoedig mogelijk mee welke instelling, organisatie of overheidsinstantie wél over de gevraagde informatie beschikt. De instelling die het verzoek ontvangt, kan dit verzoek ook rechtstreeks aan de bevoegde instantie doorsturen.

In het geval van een onmiddellijke bedreiging van de menselijke gezondheid of het milieu werken de instellingen en organisaties van de Unie samen met de overheidsinstanties om het publiek meteen alle beschikbare informatie te verstrekken die het in staat kan stellen maatregelen te nemen om uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken.

Ten minste om de vier jaar wordt een Europees rapport over de staat van het milieu gepubliceerd. Het bevat informatie over de kwaliteit van het milieu en over de bestaande bedreigingen.

Inspraak bij het opstellen van plannen en programma's betreffende het milieu

De instellingen en organisaties van de Unie bieden het publiek inspraak in de voorbereiding van plannen en programma's betreffende het milieu. De resultaten daarvan worden op gepaste wijze in aanmerking genomen in de besluitvorming.

Toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

Bevoegde entiteiten (verenigingen, organisaties en groepen die tot doel hebben het milieu te beschermen en erkend zijn door een lidstaat) die het recht hebben een zaak bij de rechter aanhangig te maken en die van mening zijn dat een administratieve handeling of nalatigheid van een instelling of organisatie van de Unie een inbreuk vormt op het milieurecht, zijn gerechtigd een verzoek tot interne herziening in te dienen bij die instelling of organisatie. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend binnen 6 weken na de datum van de goedkeuring van de handeling in kwestie. Daarna beschikt de instelling of organisatie over een termijn van 12 weken om een schriftelijk en gemotiveerd besluit te nemen en dat aan de indiener van het verzoek mee te delen. In dit besluit worden de maatregelen omschreven die vereist zijn om de naleving van het milieurecht te garanderen, of wordt het verzoek eventueel verworpen.

Wanneer de bevoegde entiteit die een verzoek tot interne herziening heeft ingediend, van mening is dat het daarop door de instelling of organisatie van de Unie genomen besluit ontoereikend is om de naleving van het milieurecht te garanderen, kan zij een juridische procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie inleiden. Zij kan hetzelfde doen wanneer de instelling haar besluit niet binnen de gestelde termijn heeft medegedeeld.

De bevoegde entiteiten hebben het recht een zaak aanhangig te maken zonder dat zij een voldoende belang of een schending van een recht moeten aantonen indien het voorwerp van het beroep specifiek verband houdt met de statutaire activiteiten van de bevoegde entiteit.

Context

De Europese Gemeenschap heeft het verdrag van Aarhus op 25 juni 1998 ondertekend en op 17 februari 2005 geratificeerd. Alle lidstaten, met uitzondering van Ierland, zijn ook partij bij het verdrag.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1367/2006

28.9.2006

-

PB L 264 van 25.9.2006

Laatste wijziging: 20.10.2011

Top